To the question of decision making in physical rehabilitation

Andrii Hertsyk

Abstract


Purpose: searching for a solution of the problem of coordination in a complex hierarchical systems, and study of the mechanism of decision making in physical rehabilitation. Material and Methods: modern approaches to the management of complex hierarchical systems were reviewed; the job descriptions of a physician and instructor of physical therapy were analyzed. Results: centers and stages of decision making in physical rehabilitation were defined by decomposition method, ways to improve coordination in decision making were suggested. Conclusions: the mechanism of decision making in physical rehabilitation requires improvement

Keywords


physical rehabilitation; remedial gymnastics; hierarchical system; decision-making; the postulate of compatibility

Full Text:

PDF

References


Aliyev R. A., Liberzon M. I. Metody i algoritmy koordinatsii v promyshlennykh sistemakh upravleniya [Methods and algorithms for the coordination of industrial control systems], Moscow, 1987, 208 p. (rus)

Altunin A. Ye., Semukhin M. V. Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh [Models and algorithms for decision making in fuzzy conditions], Tyumen, 2000, 352 p. (rus)

Katrenko A. V., Savka І. V. Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". Serіya: Іnformatsіynі sistemi ta merezhі [Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks], Lvіv, 2008, pp. 156–166. (ukr)

Dubovoy V. M., Kovalyuk O. O. Modelі priynyattya rіshen v upravlіnnі rozpodіlenimi dinamіchnimi sistemami [Models of decision making in the management of distributed dynamic systems], Vіniitsya, 2008, 185 p. (ukr)

Mesarovich M., Mako D., Takakhara I., Shakhnova I. F. Teoriya iyerarkhicheskikh mnogourovnevykh sistem [The theory of hierarchical multilevel systems], Moscow, 1973, 344 p. (rus)

Plyuta N. V., Gomenyuk S. І. Vіsnik Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu. Serіya: Fіziko-matematichnі nauki [Journal of Zaporizhzhya National University. Series: Physical and Mathematical Sciences], 2010, vol. 1, pp. 104–109, Access mode : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/mat_2010_1/2010_1/104-109.pdf. (ukr)

Muzyka O. A. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii [Modern high technologies], 2011, vol. 1, pp. 87–91. (rus)

Nakaz MOZ Ukraіni vіd 29.03.2011 vol. 176 "Pro zatverdzhennya primіrnikh posadovikh іnstruktsіy ta kvalіfіkatsіynikh kharakteristik z metoyu polіpshennya lіkarsko-fіzkulturnoі sluzhbi v Ukraіnі" [MOH Ukraine of 29.03.2011 № 176 "On approval of sample job descriptions and qualification characteristics in order to improve medical and athletic life in Ukraine"],Access mode : http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Primіrna posadova іnstruktsіya lіkarya іz lіkuvalnoі fіzkulturi. (ukr)

Nakaz MOZ Ukraіni vіd 29.03.2011 vol. 176 "Pro zatverdzhennya primіrnikh posadovikh іnstruktsіy ta kvalіfіkatsіynikh kharakteristik z metoyu polіpshennya lіkarsko-fіzkulturnoі sluzhbi v Ukraіnі" [MOH Ukraine of 29.03.2011 № 176 "On approval of sample job descriptions and qualification characteristics in order to improve medical and athletic life in Ukraine"], Access mode : http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Primіrna posadova іnstruktsіya sestri medichnoі (іnstruktora) z lіkuvalnoі fіzkulturi. (ukr)

Kroo I. Distributed multidisciplinary design and collaborative optimization [Electronic resource] / I. Kroo // VKI lecture series on Optimization Methods & Tools for Multidisciplinary Design, 15-19 November, 2004. – Access mode : http://aero.stanford.edu/Reports/VKI_CO_Kroo_A.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Andrii Hertsyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.