Dominant valued reasons of future rehabilitology experts while studying of discipline «massotherapy»

Pavlo Iefimenko

Abstract


Purpose: exposure of dominant reasons during studying of discipline «massotherapy» by the students of direction of specialize «Health of man» of Kharkov state academy of physical culture. Material and Methods: motivation of students of future rehabilitologists at the study of discipline «massotherapy» was determined by a questionnaire at the beginning and at the end of practical pursuit conducted within the framework of business game. Out of the academic group of specialization the «Physical rehabilitation» two sub-groups of students were formed. Results: the limited level of their personal interest is exposed to study the discipline of «massotherapy» and necessity to increase interest acquire its knowledge. Conclusions: positive influence of the offered method is revealed on the level of interests, values and reasons in relation to the study of discipline «massotherapy»

Keywords


dominant reasons; massotherapy; rehabilitologists; motivation of students; business game

Full Text:

PDF

References


Yurchenko V. D., Krilyuk V. O., Gudima A. A. at al. Domedichna dopomoga v umovakh boyovikh dіy [Before Medical assistance in terms of fighting], Kyiv, 2014, 80 p. (ukr)

Iefіmenko P. B. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 3(36), pp. 115–118. (ukr)

Iefіmenko P. B. Naukoviy chasopis Natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova. Serіya vol. 15. «Naukovo-pedagogіchnі problemi fіzichnoі kulturi» : Fіzichna kultura і sport [Science magazine National Pedagogical University MPDragomanov. Series № 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture": Physical Culture and Sports], Kyiv, 2015, Vol. 3K2 (57)15, pp. 123–126. (ukr)

Zakharіna Е. A. Formuvannya motivatsіі do rukhovoі aktivnostі u protsesі fіzichnogo vikhovannya studentіv vishchikh navchalnikh zakladіv : avtoref. kand. nauk z fіzichnogo vikhovannya ta sportu [Motivating them to motor activity during physical education university students :PhD thesis], Kyiv, 2008, 22 p. (ukr)

Ilin Ye. P. Motivatsiya i motivy [Motivation and motives], Saint Petersburg, 2002, 512 p. (rus)

Kanіshcheva O. P., Еfіmenko P. B. Innovatsionnyye napravleniya rekreatsii, fizicheskoy reabilitatsii i zdorovyesberegayushchikh tekhnologiy : Sb. statey VI mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 28–29 noyabrya 2013 goda [Innovative directions of recreation, physical rehabilitation and health-technology], Kharkov-Belgorod-Krasnoyarsk, 2013, pp. 113–116. (ukr)

Markova A. K., Matis T. A., Orlov A. B. Formirovaniye motivatsii ucheniya [Formation of learning motivation], Moscow, 1990, 192 p. (rus)

Rudenko R. Е. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. T. G. Shevchenka [Journal of T. G. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University], Chernіgіv, 2013, vol. 112, iss. 2, pp. 242–244. (ukr)
Copyright (c) 2016 Pavlo Iefimenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.