Determination of biological age in different periods of human ontogenesis

Authors

  • Oleksandr Aghyppo
  • Yaroslavna Puhach
  • Valeriy Druz
  • Yana Zhernovnikova

Keywords:

biological age, line of the age-related norms, physical development, ontogenesis of organogenesis

Abstract

Purpose: to determine the parameters of the standardized assessment of biological age and individual characteristics of its occurrence. Material and Methods: analytical generalization of data of scientific literature, clinical anthropometry of the observed contingent, use of sign semantic spaces. Results: the estimation of biological age, based on the standardized parameters being the basis of organogenesis of morphological and functional, is worked out. Conclusions: passport allows to establish biological development lagging or leading the process of physical development of morphological and functional structures that underlies prenosological forecasting constitutional diseases

References

Azhippo A. Yu., Puhach Ya. I., Zhernovnikova Y. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, vol.3 (47), 2015, p. 7–12. (rus)

Fulderb S. S. Spontaneous mutation during the aging of human cells / S. S. Fulderb, In : Vth Eur. Symp. Basic Res. Gerontol., Erlangen, 1977, p. 543–545.

Jalavisto E. On the assessment of biological age / E. Jalavisto, T. Makkonen, Ann. Acad. Sci. fenn, 1963, ser. A, v. 100, p. 1–38.

Druz V. A., Buren N. V., Pyatisotskaya S. S. at al. Obzornyy analiz po probleme «Teoretiko-metodologicheskiye osnovy postroyeniya sistemy massovogo kontrolya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [Survey analysis on the problem of "Theoretical and methodological bases of building a system of mass control physical development and physical readiness of various groups of the population"], Kharkov, 2014, 128 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Pyatisotskaya S. S. at al. Ontologiya teorii postroyeniya kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i fizicheskogo sostoyaniya : [The ontology of the theory of building monitoring and evaluation of the level of physical development and physical condition], Kharkov, 2015, 192 p. (rus)

Zhofrua-Sent-Iler. Obshchaya i chastnaya istoriya anatomii teloslozheniya [General and private story anatomy body], Parizh, 1836, 382 p. (rus)

Puhach Ya. I. Material of IX International scientific-practical conference Бъдещего въпросы от света на науката» [Materialy IX International scientific-practical conference ‘Questions future of the world of science’] Sofia, 2013, T. 39, p. 5-13. (rus)

Sepp Ye. K. Istoriya razvitiya nervnoy sistemy pozvonochnykh [The history of the development of the vertebrate nervous system], Moscow, 1959, 428 p. (rus)

Puhach Ya. I. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, vol. 3, 2011, р. 123–128. (rus)

Gatev V. Koordinatsiya dvizheniy. V kn. Fiziologiya rebenka rannego vozrasta. Meditsina i fizkultura [Coordination. Proc. The physiology of a young child. Medical and Training], Sofiya, 1970, p. 160–185; 403–406. (rus)

Balsevich V. K. Ocherki na vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on Human Kinesiology age], Moscow, 2009. (rus)

Downloads

Published

2015-08-29

Issue

Section

Статті