The system of training of future teachers of physical culture for use of means of art pedagogics in the professional activity

Authors

  • Tetiana Nizhevska

Keywords:

future teachers of physical culture, art pedagogics, vocational training, structure of preparation, system of training

Abstract

Our research is devoted to a search of innovative approaches to vocational training of future teachers of physical culture. Purpose: to prove and to develop theoretically the system of training of future teachers of physical culture for use of means of art means in the professional activity. Material and Methods: theoretical analysis, synthesis and synthesis of references, pedagogical supervision, questioning, testing, interviewing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results: the system of training of future teachers of physical culture is developed and approved for use of means of art pedagogics in the professional activity. Conclusions: the developed block system in a complex provides an assimilation of theoretical and practical fundamentals of art pedagogics by students, and also an acquisition of practical experience of application of art means during passing the pedagogical probation at schools

References

Azhippo O. Yu. Pіdgotovka maybutnіkh uchitelіv fіzichnoі kulturi do profesіynoі dіyalnostі v zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladakh (teoretichniy і metodichniy aspekti) [Preparation of the future teachers of physical training to professional activities in secondary schools (theoretical and methodological aspects)], Kharkiv, 2012, 423 p. (ukr)

Bondarevskaya Ye. V., Kulnevich S. V. Pedagogika: lichnost v gumanisticheskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya : ucheb.posobiye [Pedagogy: personality in humanistic theories and systems of education], 1999, 560 p. (rus)

Vaskov Yu. V. Kontseptsіya (proyekt) reformuvannya fіzkulturnoі osvіti v zagalnoosvіtnіkh navchalnikh zakladakh [Concept (draft) reform of physical education in schools], Access mode : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2009-02/09vjveei.pdf. (ukr)

Demіnska L. O. Mіzhpredmetnі zv’yazki u protsesі profesіynoі pіdgotovki maybutnіkh uchitelіv fіzichnoі kulturi : avtoref. kand. ped. nauk [Intersubject ties in the training of future teachers of physical education : PhD thesis], Lugansk, 2004, 20 p. (ukr)

Dragnev Yu. Pedagogіka і psikhologіya profesіynoі osvіti [Pedagogy and Psychology of Professional Education], 2012, vol. 4, p. 155–160. (ukr)

Еfimenko P. B. Pedagogіchnі umovi zabezpechennya rіznorіvnevoі profesіynoі pіdgotovki maybutnіkh fakhіvtsіv fіzichnoі kulturi : avtoref. kand. ped. nauk [Pedagogical conditions providing different levels of training of future specialists of physical culture : PhD thesis], Kharkiv, 2002. (ukr)

Zheleznyak Yu. D. Teoriya ipraktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2002, vol. 5, p. 47–53. (rus)

Zubchenko L. V. Formuvannya pedagogіchnoі tvorchostі maybutnіkh uchitelіv fіzichnogo vikhovannya u fakhovіy pіdgotovtsі : avtoref. kand. ped. nauk [Formation of pedagogical creativity of future teachers of physical education in professional training : PhD thesis], Lugansk, 2013, 20 p. (ukr)

Babanskiy Yu. K. Pedagogika [Pedagogy], Moscow, 1983, 608 p. (rus)

Shamova T. I., Davydenko T. M. Upravleniye obrazovatelny mprotsessom v adaptivnoy shkole [Management of educational mprotsessom in adaptive school], Moscow, 2001, 384 p. (rus)

Downloads

Published

2015-08-31

Issue

Section

Статті