Influence of information communicative technologies on students’ sport-oriented physical education interest

Authors

  • Oleg Olkhovy
  • Volodymyr Temchenko
  • Yuriy Petrenko

Keywords:

student, sport-oriented physical education, information communicative technologies

Abstract

Purpose: determination the influence of information communicative technologies on students’ interest in regular exercise of sport-oriented physical education. Material and Methods: in the researches were involved 1–5 year basic department students of V. N  Karazin Kharkov National University (n=36402). Methods: analysis of literature sources, formatted pedagogical experiment, sociological research, maths statistics. Results: through experimental research we found out that that usage of information communicative technologies in authors’ model of sport-oriented physical education in high schools had provided increase in amount of students, who engaged in chosen sports (moving activity), by 14,4% (1463 persons). Conclusion: the usage of information communicative technologies in educational process promoted increasing of student quantity in the sport-oriented groups

References

Balsevich V. K., Lubysheva L. I. Teoriya i praktika fiz. Kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 2003, vol. 5, p. 19–22. (rus)

Ilnitskaya A. S. Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. T. G. Shevchenka [Journal of Chernihiv State Pedagogical University], Chernіgіv, 2013, vol. 3, p. 33–38. (rus)

Kashuba V. A., Futornyy S. M., Golovanova N. L. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 4, p. 157–163. (rus)

Konik G. A., Temchenko V. A., Usova T. Ye. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical training of students of creative specialties], Kharkiv, 2009, vol. 4, p. 68–74. (rus)

Olkhoviy O. M. Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu [Theory and Methodology of Physical Education and Sport], Kyiv, 2014, vol. 2, p. 79-83. (ukr)

Ilnitskaya A. S. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], 2014, vol. 2, p. 18–23. (rus)

Temchenko V. O. Sportivno-orіеntovane fіzichne vikhovannya u vishchikh navchalnikh zakladakh іz zastosuvannyam іnformatsіynikh tekhnologіy : avtoref. k. fіz. vikh [Sports-oriented physical education in higher education through information technology : PhD thesis], Dnіpropetrovsk, 2015, 20 p. (ukr)

Timoshenko V. V., Bobyleva Ya. V. Molodoy uchenyy [Young scientist], 2013, vol. 12, p. 531–533. (rus)

Futornyy S., Karavatskaya M. Molodіzhniy naukoviy vіsnik : Fіzichne vikhovannya і sport [Youth Research Bulletin: Physical education and sport], Lutsk, 2013, vol. 9, p. 68–73. (rus)

Downloads

Published

2015-08-30

Issue

Section

Статті