Volodymyr Denysov

V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of Law, Professor, NALSU Corresponding Member, Honored Scientist of Ukraine, Department Head of International and Comparative Law of the Insitute

Scopus profilelink
Web of Science profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1831-8901

Selected Publications:

  1. Denysov, V. N. (2006). Svitovyi pravoporiadok u sferi pidtrymannia myru i bezpeky: do 60-richchia OON. Pravova derzhava, 17, 295–303.
  1. Denysov, V. N. (2007). Vydatni komparatyvisty. Entsyklopediya porivnialnoho pravoznavstva, 4, 58–64.
  1. Denysov, V. N. (2007). Oleksandr Fedorovych Vysotskyi (1921–2007). Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 3, 207–209.
  1. Denysov, V. N. (2008). Volodymyr Mykhailovych Koretskyi u litopysi yurydychnoi nauky Ukrainy. Pravo Ukrainy, 11, 131–136.
  1. Denysov, V. N. (2008). Oleksandr Fedorovych Vysotskyi (1921–2007). Pravova derzhava, 19.
  1. Denisov, V. N. (2008). K kritike burzhuaznyh koncepciy sravnitel'nogo pravovedeniya. Porivnialne pravoznavstvo. Antolohiya ukrainskoi komparatyvistyky, XIX–XX stolittia. Kyiv: Lohos, 237–274.
  1. Denisov, V. N., Mel'nik, A. Ya. (2009). Mezhdunarodno-pravovye koncepciy vzaimodeystviya mezhdunarodnogo prava s vnutrennim pravom gosudarstv. Vliyanie mezhdunarodnogo prava na nacional'noe zakonodatel'stvo. Moscow: Institut zakonodatel'stva Soveta Ministrov Rossiyskoy Federaciy.