Vitalii Kovalchuk

National University Lviv Polytechnic, Ukraine
Doctor of Law, Professor, Head of the Department

Scopus profile: link
Web of Science profile: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7523-2098

Selected Publications:

  1. Stytsiuk, B., Kovalchuk, V., Harasymiv, T., Zabzaliuk, D., Kozin, S. (2019). Historical and legal analysis of development of administrative responsibility for unauthorized occupation of a land plot. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (6), 1–7.

  2. Samilyk, L. O., Maliarova, V. O., Dzhafarova, O. V., Gudz, T. I., Kovalchuk, V. B. (2019). Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine, Wiadomosci lekarskie, 72 (5 cz 2), 1103–1107.

  3. Kovalchuk, V. B., Pavlova, D. D. (2016). Konstytutsiine reformuvannia v Ukraini: perspektyvy pidhotovky proektu novoi Konstytutsii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, 845, 206–212. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_34

  4. Kovalchuk, V. B. (2016). Do pytannia pro rol ta mistse Konstytutsiinoho sudu Ukrainy v systemi vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady: v konteksti yevropeiskoho dosvidu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, 837, 137–142. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_23