Nataliya Parkhomenko

V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Scientific Secretary of the Institute

Web of Science profile: link
ID ORCID: 
http://orcid.org/0000-0001-5892-7165

Selected Publications:

  1. Parkhomenko, N. (2019). Systema yurydyko-linhvistychnykh znan u suchasnomu pravi. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 17 (1), 101–102.

  2. Parkhomenko, N. (2019). Teoretychni ta praktychni vymiry efektyvnosti zakonodavchoi vlady v Ukraini (okremi aspekty). Sudova apeliatsiia, 2 (55), 27–31.

  3. Parkhomenko, N. M. (2017). Sotsialnyi dialoh v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Pravova derzhava, 28, 105–111.

  4. Parkhomenko, N. M. (2017). Pidsumky naukovoi ta naukovo-orhanizatsiinoi diialnosti Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy u 2016 rotsi. Pravova derzhava, 28, 546–575.

  5. Kvasha, O., Parkhomenko, N. (2016). Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy u konteksti rozvytku konstytutsiinykh zasad. Istoryko-pravovyi chasopys, 2, 127–132. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2016_2_27

  6. Parkhomenko, N. (2015). Formy dialohu instytutiv hromadianskoho suspilstva i derzhavy (okremi aspekty). Istoryko-pravovyi chasopys, 1, 8–13. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2015_1_4

  7. Parkhomenko, N. M. (2014). Udoskonalennia konstytutsii ta zakonodavstva Ukrainy yak zasib posylennia vidpovidalnosti derzhavy pered hromadianskym suspilstvom. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 26, 110–117. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_18