Iurii Shemshuchenko

V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of Law, Professor, NASU Member, NALSU Member, Honored Scientist of Ukraine

Scopus profile: link
Profile Google Scholar: link
ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-9725

Selected Publications:

  1. Shemshuchenko, Yu. S., Skrypniuk, O. V. (2017). Metodolohichni problemy vzaiemodii derzhavy i hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraini. Pravova derzhava, 28, 3–12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2017_28_3
  1. Shemshuchenko, Yu. S. (2017). Sudova vlada v Ukraini: suchasna doktryna, mekhanizmy ta perspektyvy realizatsii (stenohrama naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 21 hrudnia 2016 r.). Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2, 37–47. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2017_2_8
  1. Shemshuchenko, Yu. S. (2016). Sudova reforma v Ukraini u svitli yevropeiskoho dosvidu: konstytutsiinyi aspect. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva, 6, 47–59. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2016_6_5
  1. Shemshuchenko, Yu., Skrypniuk, O. (2015). Zmitsniuvaty, a ne rozkhytuvaty derzhavnyi suverenitet. Pravo Ukrainy, 8, 115–119. Available at: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_08_15/Shemshuchenko-Skrypniuk_8_15/
  1. Shemshuchenko, Yu. S. (2015). Etapy konstytutsiinoho rozvytku v nezalezhnii Ukraini. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 4–5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_2
  1. Boshytskyi, Yu. L., Shemshuchenko, Yu. S. (2015). Akademichnyi universytet yevropeiskoho zrazka. Do 20-yi richnytsi Kyivskoho universytetu prava NAN Ukrainy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, 4–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_2
  1. Shemshuchenko, Yu. S., Skrypniuk, O. V. (2015). Suchasnyi konstytutsiinyi protses i problemy vdoskonalennia rehuliuvannia zakhystu prav liudyny v Konstytutsii Ukrainy (chastyna persha). Publichne pravo, 3, 12–19. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_3