Vasyl Sirenko

V. M. Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Doctor of Law, Professor, NASU Corresponding Member, NALSU Member, Honored Scientist of Ukraine, Chief Researcher of the Department of Theory of State and Law of the Institute

Web of Science profile: link
ID ORCID:  
http://orcid.org/0000-0002-7863-0104

Selected Publications:

  1. Sirenko, V. (2018). Kontrol yak zasib zabezpechennia zahalnoderzhavnykh interesiv. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, 341–349.

  2. Sirenko, V. (2017). Crisis in Ukraine – assessment of political right and left. Almanakh prava, 8, 8–13.

  3. Sirenko, V. F. (2016). Do pytannia pro konstytutsiinyi status rosiiskoi movy v Ukraini. Pravo Ukrainy, 3, 266–268. Available at: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_16/Sirenko_V_2016_3/

  4. Sirenko, V. F. (2016). Do pytannia pro neobkhidnist priorytetu suspilnoi vlasnosti v zhyttieustroi derzhavy. Pravo Ukrainy, 1, 71–84. Available at: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_01_16/Sirenko_V_1_16/

  5. Sirenko, V. F. (2015). Do pytannia pro konstytutsiini osnovy form vlasnosti v Ukraini. Pravo Ukrainy, 9, 97–103.

  6. Sirenko, V. F. (2014). Dekilka zauvazhen do pytannia pro isnuvannia derzhavy. Pravo Ukrainy, 1, 224–231.

  7. Sirenko, V. F., Onishchenko, N. M., Parkhomenko, N. M., Tarakhonych, T. I. (2014). Aktualni problemy zabezpechennia i okhorony prav liudyny v Ukraini. Pravova derzhava, 25, 16–43. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2014_25_5