ЗМІНИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНА ПРОСА ПІСЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

Л. К. Овсянникова, Г. Й. Євдокимова, В. В. Калаянова, Л. В. Труфкаті, Н. В. Гаєвська

Анотація


У даній роботі проведено аналіз зміни мікробіологічного стану при зберіганні зерна проса після вдосконалення його післязбиральної обробки. Встановлено, що обробка зерна проса МХ-полем та сушіння конвективним методом є ефективним способом підвищення його санітарної якості та стійкості, оскі-
льки дозволяє значно знизити кількість мікроорганізмів до припустимої для тривалого зберігання зерна.


Ключові слова


просо; обробка; конвективне сушіння; МХ-поле; мікрофлора; мікробіологічні показники; міксоміцети; зберігання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Смирнова, Т.А. Микробиология зерна и продуктов его переработки [Текст] / Т.А. Смирнова, Е.И.Кострова. − М.: Агропромиздат, 1987. – 192 с.

Обработка и хранения зерна [Текст] / Пер. с немецкого А.М. Мазурницького. Под ред. и с предисл.А.Е Юкшиа. – М: Агропромиздат, 1985. − 320 с.

Станкевич, Г.М. Дослідження конвективного та конвективно-мікрохвильового сушіння дрібнонасіннєвих культур [Текст] / Г.М. Станкевич, Л.К. Овсянникова, О.Г. Соколовська // Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: всеук. науково-практ. конф., 16-17 травня 2013 р. : [тези] / редкол.: О.І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2013. – С. 97-98.

Станкевич, Г.М. Сушіння зерна [Текст] / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, В.I. Атаназевич. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.

ГОСТ 10444.15 – 88. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 1044412 – 88. Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов.