Механізм формування економічної політики у сфері енергоефективності

Автор(и)

  • Дмитро Миколайович Паламарчук Черкаський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6023-9780

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.25-40

Ключові слова:

енергоефективність, енергетична безпека, енергоємність, відновлювані джерела енергії, економічна політика, економічний механізм

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти побудови сучасного механізму формування економічної політики України в сфері енергоефективності. Метою статті є розроблення механізму формування економічної політики енергоефективності з урахуванням євроінтеграційної орієнтації країни та завдання щодо зменшення енергоємності валового внутрішнього продукту. Дослідження здійснено з використанням методів дедукції та індукції, системного аналізу. Уточнено принципи побудови, мету, об’єкти і суб’єкти, визначено науково-методичні засади побудови механізму формування економічної політики енергоефективності. Обґрунтовано, що стратегічними цілями економічної політики енергоефективності повинні стати: зниження рівня енергозалежності; розроблення та впровадження у промислове виробництво технологій трансформації енергії фотосинтезу; впровадження та подальший розвиток диверсифікації джерел та умов поставок енергоресурсів; скорочення споживання невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів; впровадження прогресивних технологій транспортування тепла від джерела до споживача; досягнення придатних рівнів надійності енергопостачання та енергетичної безпеки; зниження екологічного навантаження від діяльності підприємств енергетичного комплексу. Доведено необхідність поєднання принципів забезпечення енергоефективності та принципів інституційного партнерства як основних при побудові механізму формування економічної політики енергоефективності. Практичну цінність має обґрунтування доцільності спрямування економічної політики, крім використання традиційних економічних інструментів стимулювання енергоефективності, на посилення ролі регіональних освітніх установ в процесах забезпечення енергетичної безпеки та підвищення енергоефективності на локальному та регіональному рівнях, зокрема, через доповнення ключових функцій та завдань університетів; створення спеціальних конкурентоспроможних Центрів енергоаудиту та енергозбереження в ЗВО; реалізацію спеціальних бакалаврських та магістерських програм (в т. ч. програм подвійного диплому), програм підвищення кваліфікації у сфері енергоефективності та енергозбереження; посилення інституційної взаємодії між регіональними органами управління та місцевого самоврядування, суб’єктами бізнес-середовища регіону, ОСББ, територіальними громадами (в т. ч. об’єднаними), регіональними ЗВО та науково-дослідними установами. У статті запропоновано розроблений автором механізм формування економічної політики енергоефективності, який підготовлено на основі систематизації результатів впровадження програм енергоефективності розвиненими країнами світу і, зокрема, країнами-членами Європейського Союзу, а також визначення можливостей імплементації моделей, інструментів та механізмів з урахуванням сформованої законодавчої бази, рівня економічного розвитку та ресурсного потенціалу України.

Біографія автора

Дмитро Миколайович Паламарчук, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу

Посилання

Sukhodolya, O. M., Khazarishvili, Yu. М., Bobro, D. H. et al. (2020). Energy security of Ukraine: the methodology of system analysis and strategic planning: analytical report [Enerhetychna bezpeka Ukrainy: metodolohiia systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannia: analitychna dopovid], NISD, Kyiv, 178 s. [in Ukrainian]

The role and place of Ukrainian energy in world energy processes (2018) [Rol i mistse ukrainskoi enerhetyky u svitovykh enerhetychnykh protsesakh], Razumkov Tsentr, Kyiv, 90 s. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_ENERGY_PRINT.pdf [in Ukrainian]

The experience of EU countries in improving energy efficiency, energy audit and energy management in energy saving in the country’s economy (2017) [Dosvid krain Yevrosoiuzu z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti, enerhoaudytu ta enerhomenedzhmentu z enerho-oshchadnosti v ekonomitsi krain], A separate subdivision «Research and Design Center for the Development of the United Energy System of Ukraine» of the State Enterprise «National Energy Company» Ukrenergo», Kyiv, 113 s. [in Ukrainian]

Geletukha, G. G., Zheliezna, T. A., Prakhovnik, A. K. (2015). Analysis of energy strategies of the EU countries and the world and the role of renewable energy sources in them [Analiz enerhetychnykh stratehiy krain ES ta svitu i roli v nykh vidnovliuvanykh dzherel enerhii], Analitchna zapyska Bioenerhetychnoi asotsiatsii Ukrainy, No. 13, 35 s. Retrieved from: http://www.uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf [in Ukrainian]

Denysyuk, S. P., Kotsar, О. V., Chernetska, Yu. V. (2016). Energy efficiency of Ukraine. The best design ideas. Project «Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine» [Enerhetychna efektyvnist Ukrainy. Krashchi proektni idei. Proekt «Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini], Kyiv, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 79 s. [in Ukrainian]

How Ukrainian enterprises can reduce energy costs by up to 20% (2019) [Yak ukrainski pidpryiemstva mozhut skorotyty vytraty enerhii do 20%], The Energy Efficiency Network initiative. Retrieved from: https://ecolog-ua.com/news/yak-ukrayinski-pidpryyemstva-mozhut-skorotyty-vytraty-energiyi-do-20-iniciatyva-merezhi [in Ukrainian]

Bezzub, I. (2018). Improving energy efficiency – a guarantee of energy independence of Ukraine [Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti – zaporuka zabezpechennia enerhetychnoi nezalezhnosti Ukrainy], Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii NBUV. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index.php [in Ukrainian]

Yasnolob, I. O., Bereznytskyy, Ye. V., Radionova, Ya. V. (2020). Energy efficiency and energy independence as promising directions of development of innovative energy saving systems [Enerhoefektyvnist ta enerhonezalezhnist yak perspektyvni napriamy rozvytku innovatsiinykh enerhozberihaiuchykh system], Infrastruktura rynku, Vyp. 47, s. 143–146. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct47-27 [in Ukrainian]

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Sukhodolia, O., Dzwigol, H., Bobro, D., Kotowicz, J. (2021). The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine. Energies, 14, 2126. DOI: https://doi.org/10.3390/en14082126.

Sukhodolya, O. M. (2019). Legislative support and management mechanisms in the energy security sphere of Ukraine [Zakonodavche zabezpechennia ta mekhanizmy upravlinnia u sferi enerhetychnoi bezpeky Ukrainy], Stratehichni priorytety, No. 2 (50), s. 1326 [in Ukrainian]

Sukhodolya, O. M. (2019). Problems of determining the regulation sphere for energy security [Problemy vyznachennia sfery rehuliuvannia enerhetychnoi bezpeky], Stratehichni priorytety, No. 1, s. 5–17 [in Ukrainian]

Zhilen, D., Saygin, D., Vagner, N. (2015). The perspectives for development of renewable energy in Ukraine until 2030 [Perspektyvy rozvytku vidnovliuvanoi enerhetyky v Ukraini do 2030 roku], GIZ Programme, IRENA, REMAP-2030, Abu Dhabi, 57 s. Retrieved from: https://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR%20IRENA%20REMAP%20_%202015.pdf [in Ukrainian]

Zerkalov, D. V. (2012). Energy saving in Ukraine: monograph [Enerhozberezhennia v Ukraini], Osnova, Kyiv, 584 s. [in Ukrainian]

Mayssner, F., Naumenko, D., Radeke, Y. (2012). Improving energy efficiency in Ukraine: reducing regulation and stimulating energy conservation [Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti v Ukraini: zmenshennia rehuliuvannia ta stymuliuvannia enerhozberezhennia], Seriia konsultatyvnykh robit [PP/01/2012], Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii, Nimetska konsultatyvna grupa, Berlin/Kyiv, 30 s. Retrieved from: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2012/PP_01_2012_ukr.pdf [in Ukrainian]

Prodan, Yu. V., Stogniy, B. S. (eds.) (2008). Ukraine energy security: assessment and providing approaches [Enerhetychna bezpeka Ukrainy: otsinka ta napriamky zabezpechennia], NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut im. I. Sikorskoho», Kyiv, 400 s. [in Ukrainian]

Petkova, L. (2015). Energy efficiency in international economic growth strategies [Enerhoefektyvnist u mizhnarodnykh stratehiiakh ekonomichnoho zrostannia], Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, Vyp. 39 (2), s. 186–192 [in Ukrainian]

Petkova, L., Palamarchuk, D., Palamarchuk, N. (2018). Technological effects of european integration in the sustainable development context. Proceedings of the 2st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management 2018. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pp. 522–529.

Palamarchuk, D. M., Bayrak, N. O. (2019). Energy policy of Ukraine in the context of European integration. Ensuring sustainable development of Ukraine in the context of global partnership: monograph. Ed. by L. O. Petkova, O. Yu. Berezina, I. H. Honcharenko [Enerhetychna polityka Ukrainy v konteksti yevrointehratsii. Zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy v konteksti hlobalnoho partnerstva: monohrafiia], ChSTU, Cherkasy, s. 73–82 [in Ukrainian]

Didyk, V. H. (ed.) (2007). Legal regulation of energy saving in the European Union and Ukraine: monograph [Pravove rehuliuvannia enerhozberezhennia v Yevropeyskomu Soiuzi ta v Ukraini], Kyiv, 165 s. [in Ukrainian]

Palamarchuk, D. M. (2018). Energy efficiency of Central and Eastern Europe in the context of the European Energy Union [Enerhoefektyvnist krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy v konteksti rozvytku Yevropeiskoho enerhetychnoho soiuzu], Strategiia rozvytku Ukrainy, No. 2, s. 153–157 [in Ukrainian]

Palamarchuk, D. M., Palamarchuk, N. O. (2020). Analysis of energy saving policy of the EU countries [Analiz enerhozberihaiuchoi polityky krain YES], Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, No. 4 (30), s. 82–88 [in Ukrainian]

Bizonych, D. V. (2021). European experience of state management of energy efficiency and energy saving in housing and communal services: lessons for modern Ukraine [Yevropeiskyi dosvid derzhavnoho upravlinnia enerhoefektyvnistiu ta enerhozberezhenniam u zhytlovo-komunalnomu hospodarstvi: uroky dlia suchasnoi Ukrainy], Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, No. 1 (95), s. 5361 [in Ukrainian]

Bubenko, O. P. (2015). Formation of energy saving management mechanisms in housing and communal services: dissertation abstract [Formuvannia mekhanizmiv upravlinnia enerhozberezhenniam u zhytlovo-komunalnomu hospodarstvi: avtoreferat dysertatsii kand. ekon. nauk], Naukovo-doslidnyi tsentr industrialnykh problem rozvytku NAN Ukrainy, Kharkiv, 20 s. [in Ukrainian]

Hevko, B. R. (2016). Organizational and economic mechanism of energy saving at the enterprise: dissertation abstract [Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm enerhozberezhennia na pidpryiemstvi: avtoreferat dysertatsii kand. ekon. nauk], Ternopil, 20 s. [in Ukrainian]

Huch-Denysenko, B. (2020). Energy efficiency in production: the path of Ukraine and the EU experience [Enerhoefektyvnist na vyrobnytstvi: shliakh Ukrainy i dosvid YES], Ekonomichna Pravda, October 9, 2020. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/ 2020/10/9/666084 [in Ukrainian]

Bretschger, L. (2015). Energy prices, growth and the channels in between: theory and evidence. CER-ETH Centre of Economic Research at ETH Zurich. Retrieved from: http://www.wiwi.unisiegen.de/vwl/research/kolloquium/dokumente_kolloquium/bretschger_energy_growth.pdf.

Green Economy in a Blue World. United Nations Environment Programm (UNEP). Retrieved from: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/ Water%20and%20Ocean%20Governance/Green_Economy_Blue_Full.pdf.

Cornillie, J., Fankhauser, S. (2002). The energy intensity of transition countries. European Bank for Reconstruction and Development: website. Retrieved from http://www.ebrd.com/ downloads/research/economics/workingpapers/wp0072.pdf 2002.

Energy Policies of IEA Countries. OECD iLibrary: website. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-policies-of-iea-countries_19900082.

Filippini, M., Hunt, L., Zoric, E. (2014). Impact of energy policy instruments on the estimated level of underlying energy efficiency in the EU residential sector, Energy Policy, Vol. 69, Issue C, pp. 73–81. DOI: 10.1016/j.enpol.2014.01.047.

Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply. Commision of the European Communities. Brussels, 29.11.2000COM(2000) 769 final, 116 p. Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0ef8d03f-7c54-41b6-ab89-6b93 e61fd37c/language-en.

Implementation of the Circular Economy Action Plan. European Commission: website. Retrieved from: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

Lyons, P. (1998). EU Energy Policies towards the 21st Century. A business intelligence report. Retrieved from: http://www.pikle.co.uk/eci/EnergypPolicies.Contents.pdf.

Renewable Energy Prospects for the European Union. The International Renewable Energy Agency (IRENA): website. Retrieved from: https://www.irena.org//media/Files/IRENA/ Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_REmap_EU_preview_2018.pdf.

SWITCH to Green Facility. The EU SWITCH to Green Flagship Initiative: A Gateway to Inclusive Green Economy. Retrieved from: https://www.switchtogreen.eu/switch-to-green-facility.

Draft Law of Ukraine «On Energy Efficiency», No. 4507, 17.12.2020 [Proekt Zakonu Ukrainy «Pro enerhetychnu efektyvnist», No. 4507, 17.12.2020]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua [in Ukrainian]

Energy Strategy of Ukraine until 2035: security, energoefficiency, competitiveness [Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist], Ministerstvo enerhetyky Ukrainy: sait. Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 [in Ukrainian]

Public report on the results of the State Agency for Energy Efficiency in 2020 (2021). [Publichnyi zvit pro pidsumky diialnosti Derzhenerhoefektyvnosti u 2020 rotsi], Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy, Kyiv, 28 s. Retrieved from: https://saee.gov.ua/sites/default/files/ZVIT_SAEE_2020_0.pdf [in Ukrainian]

Energy efficiency and «green» energy – the key to a competitive economy and energy independence of communities [Enerhoefektyvnist ta «zelena» enerhetyka – kliuch do konkurentozdatnoi ekonomiky ta enerhonezalezhnosti hromad], Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/energoefektivnist-ta-zelena-energetika-klyuch-do-konkurentozdatnoyi-ekonomiki-ta-energonezalezhnosti-gromad [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ