Про журнал

Галузь та проблематика

Мета та завдання:

Метою збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» є оприлюднення результатів перспективних наукових досліджень в галузі економіки, а також основних наукових результатів дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

Редакційна політика видання спрямована на залучення широкого кола українських та зарубіжних експертів та дослідників до обговорення актуальних питань економіки та економічного розвитку, глобальних соціально-економічних проблем та пошук шляхів їх вирішення.

Керуючись вимогами міжнародного наукового співтовариства та високими публікаційними стандартами, редакційна колегія збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» надає перевагу оригінальним науковим дослідженням, а також прагне до реалізації таких завдань:

 • Дотримання та поширення найкращих міжнародних публікаційних практик
 • Формування сучасного експертного наукового інформаційно-аналітичного середовища.
 • Популяризація українських наукових досліджень та сприяння створенню конкурентних наукових розробок для міжнародного ринку наукової продукції.
 • Сприяння створенню прогресивних бізнес-моделей відкритої наукової комунікації, інтеграції української науки до європейського та міжнародного наукового простору, а також сучасних цифрових дослідницьких інфраструктур.
 • Підтримка глобальних ініціатив відкритої науки та використання сучасних можливостей, що надаються цифровим ландшафтом (European Open Science Cloud (EOSC),Initiative for Open Citations) тощо.
 • Формування авторитетної команди рецензентів з різних країн, представників різних галузей економічних досліджень з високим науковим рейтингом.
 • Забезпечення прозорості стандартів рецензування.
 • Дотримання міжнародних стандартів видавничої етики, норм запобігання проявам корупції серед авторів публікацій (боротьба з недоброчесними практиками цитування), а також авторських прав на надруковані матеріали.
 • Підвищення рейтингу видання та збільшення його представлення на національних та міжнародних бібліотечно-реферативних та наукометричних платформах.

У своїй роботі ми прагнемо дотримуватися рекомендацій Європейської асоціації наукових редакторів – The European Association of Science Editors (EASE)

Сучасний онлайн-інструментарій міжнародної редакційно-видавничої платформи Open Journal System, OJS (платформа «Наукова періодика України») та міжнародна цифрова ідентифікація наукових публікацій реєстраційної агенції Crossref – DOI, дозволяють нам приєднатися та підтримувати міжнародну Ініціативу відкритих цитувань (Initiative for Open Citations), використовуючи перваги сервісу Cited-by від Crossref, бути представленими на національній платформі Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – база даних наукової літератури та інструмент для відслідковування цитувань, а також таких сучасних міжнародних цифрових наукових платформах як Dimensions (США, Велика Британія), WorldCat (США), OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe (ЄС), BASE (Німеччина), Scilit (Basel, Switzerland) та ін.

Тематичні напрями видання

 • Економічна теорія та історія економічної думки (051 Економіка)
 • Економіка та управління національним господарством (051 Економіка, 073 Менеджмент)
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (051 Економіка)
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (051 Економіка)
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (051 Економіка)
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності (051 Економіка, 073 Менеджмент)
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (051 Економіка)
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (072 Фінанси, банківська справа та страхування)
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування (073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування)
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність (075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
 • Економіка туризму та готельно-ресторанна справа (241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм)
 • Міжнародні економічні відносини (292 Міжнародні економічні відносини)

Процес рецензування

Процедуру рецензування (експертної оцінки) наукових статей, що надходять до редакції збірника «Вісник соціально-економічних досліджень», визначає затверджене Положення.

До складу редакційної колегії включено провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі економічних наук, які здійснюють експертну оцінку наукових статей за міжнародними критеріями. При рецензуванні використовується метод "подвійного сліпого рецензування" ("double blind"). 

До рецензування залучаються фахівці у сфері економіки (чи економічних наук) з науковим ступенем доктора економічних наук, які протягом останніх п’яти років мають публікації в міжнародних та українських цитованих виданнях за економічною проблематикою у напрямах, які відповідають проблематиці збірника.

Типовий термін проходження процесу рецензування - не більше 7 діб.

Завантажити форму

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету є виданням з відкритим доступом, яке підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для глобального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає:

 • вільний доступ до електронних версій випусків збірника, можливість їх перегляду та завантаження;
 • розміщення повнотекстових випусків на сайті видання;
 • розміщення видання на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського;
 • розміщення видання на загальнодержавних наукових порталах (міжнародному порталі Open Journal System, який підтримується проектом «Наукова періодика України», «Україніка наукова» та ін.) та міжнародних наукових порталах;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках та директоріях відкритого доступу;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних та інших базах даних з метою його індексування, підвищення рейтингу та импакт-фактора.

Політика відкритого доступу поширюється на всі випуски збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» з моменту його заснування.

Етичні норми та принципи

Етика наукових публікацій – це система норм професійної поведінки у взаєминах авторів, рецензентів, редакторів, видавців у процесі створення, розповсюдження та використання наукових досліджень та публікацій.

При розробці видавничої політики редакційна колегія керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також найкращими світовими практиками та публікаційними стандартами.

Ключові практики Комітету з етики публікацій (COPE) для журналів та видавців (Сore Practice COPE).

Політика захисту від плагіату

Усі статті, що надходять до редакційної колегії, обов'язково проходять процедуру перевірку на плагіат.

Плагіат передбачає навмисне копіювання чужих творів без належного указання авторства або копіювання контенту без надання відповідних посилань. Плагіат може бути порушенням законодавства про авторське право, а також патентного законодавства і як такий може спричинити юридичну відповідальність.

Редакційна колегія (рецензенти) дотримуються суворої політики у випадку виявлення плагіату в межах своєї компетенції, яка передбачає таке:

 • До, під час або після процесу публікації, якщо член редакційної колегії, рецензент чи автор виявить будь-який елемент плагіату, авторам рекомендують надати належні цитати.
 • Поданий рукопис перевіряється на плагіат перед початком процесу рецензування.
 • Якщо виявлено від 5% до 20% плагіату, рукопис надсилається на доопрацювання з метою підтвердження ідентифікації авторства. Якщо виявлено понад 20% плагіату, рукопис відхиляється і авторам рекомендується переглянути та повторно подати рукопис.
 • Якщо читачі видання виявляють будь-який випадок плагіату, редакційна колегія має зробити запит до них задля отримання достатньої інформації до редакції із зазначенням таких реквізитів, як: назва журналу, назва рукопису, номер тома, номер випуску, рік видання або будь-яка інша інформація, яка може представляти інтерес для журналу. У цьому випадку редакційна колегія дотримується відповідної процедури перевірки наданої інформації та приймає рішення щодо відповідності опублікованого матеріалу встановленим критеріям.
 • Редактор не повинен залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 • Рукопис, який пройшов процес рецензування та був опублікований в журналі, але пізніше було виявлено, що він містить плагіат, направляється на адресу, де працює автор та до фінансової агенції. Кожна сторінка PDF-файлу маркується відповідно до ступеню вмісту плагіата; стаття може бути формально відкликана.
 • Для перевірки оригінальності статті використовується антиплагіатне програмне забезпечення Unicheck. Поданий рукопис вважається неопублікованим твором і не розглядається для публікації в інших місцях. Повторне опублікування поданого рукопису повністю або частково буде розглядатися як порушення політики плагіату і не схвалюється журналом. Плагіат також поширюється на рисунки, таблиці, рівняння чи ілюстрації, прямі завантаження з Інтернету без належного підтвердження джерел, із яких вони взяті.
 • Іноді автори вдаються до самоплагіату. Це стосується повторного використання власного захищеного авторським правом матеріалу без належного посилання на першоджерело. Якщо посилання на раніше опубліковану роботу або точні речення цитуються у лапках, це чітко відокремлює її від решти вмісту і не створює ніякої двозначності. В окремих випадках автори можуть не усвідомлювати, що вони плагіатують зміст; проте відповідальність за чітке розмежування відмінностей між перефразовуванням та цитуванням точних слів та цитуванням відповідних посилань є на їх власній відповідальності.
 • Якщо автори свідомо запозичують ідеї, зміст наукових раць інших авторів, це однозначно оцінюється редакційною колегією та науковим співтовариством як плагіат з відповідними правовими наслідками для такого автора.

Історія журналу

Збірник засновано у серпні 1999 р.

Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Мова видання - українська та англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі (International ISSN-center) - ISSN 2313-4569.

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Вісник соціально-економічних досліджень індексується в міжнародній бібліографічній базі даних Google Scholarміжнародній наукометричній платформі Index Copernicus International, Європейському індексі з гуманітарних та соціальних наук (ERIH PLUS), глобальній директорії періодичних видань Ulrichs Web, представлений на світових порталах відкритої науки OpenAIRE, Dimensions, BASE, Scilit, CORE, а також в інституціональному репозитарії ОНЕУ - eONEUIR.

Збірник розміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, представлено на порталі наукової періодики України. 

Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.