РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.М ДРУГАНОВОЇ, Н.В. ЯРЕМЕНКО «ПРИВАТНА ОСВІТА В АНГЛІЇ І В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ»

Автор(и)

  • О.В. Iванова Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Анотація

Сьогодні в галузі освіти, як і в інших сферах суспільного життя України, складається нова управлінська ситуація, спричинена різними факторами, в тому числі появою приватних структур. Різноманітність типів навчальних закладів і форм здобуття освіти є обов’язковою передумовою динамічного розвитку системи вітчизняної освіти, а розвиток приватного сектору є одним з важливих напрямів її реформування, адже приватні навчальні заклади забезпечують можливість швидкого реагування на попит ринку праці; здійснюють оперативне впровадження до навчального процесу нових дисциплін та апробацію нових педагогічних технологій; залучають до роботи найбільш кваліфікованих викладачів за рахунок запровадження диференційованого способу оплати праці тощо. У свою чергу, це вимагає оновлення цілей, принципів, методів, а також змісту управління освітянською галуззю, визначення нових функцій для управлінських органів різних рівнів, становлення нової культури освітнього менеджменту. При цьому неодмінно випливають і проблеми, що стосуються функціонування вітчизняного інституту приватної освіти, зокрема такого характеру, як законодавча неунормованість умов існування й діяльності приватних шкіл, дискримінація такого типу навчальних закладів з боку державних органів управління, застосування до приватного навчання «ідеології» подвійних стандартів і подвійної моралі тощо. Відповідно, неабиякого значення набувають наукові дослідження, спрямовані на ретельне вивчення стану й перспектив розвитку приватної освіти в Україні шляхом звернення до позитивного міжнародного освітнього досвіду. Одним з таких досліджень є монографія доктора педагогічних наук, професора  О.М. Друганової та кандидата педагогічних наук Н.В. Яременко, у якій поставлено за мету виявити загальні й специфічні риси сучасної приватної освіти в Англії й в Україні, визначити особливості та тенденції розвитку цього феномена, окреслити можливості творчого використання педагогічно-цінних ідей для вдосконалення організації та діяльності українського приватного шкільництва, для розробки нових стратегій його розвитку.

Наукова новизна рецензованої роботи забезпечується як постановкою проблеми, так і способом її вирішення, а обрана авторами методологія дослідження і категоріально-понятійний інструментарій цілком відповідають рівню сучасних педагогічних досліджень і поставленим в роботі завданням. У монографії чітко визначені загальні тенденції розвитку приватної освіти в Англії та Україні, окреслено коло проблем, спрямованих на вдосконалення механізмів правового регулювання організації та діяльності приватного сектора освіти, орієнтацію на соціальні та культурні потреби суспільства та особистості, дотримання принципів звітності, відкритості й високого рівня інформованості суспільства щодо результатів діяльності приватних навчальних закладів.                     О.М. Друганова та Н.В. Яременко переконливо доводять, що розвиток інституту приватної освіти в Україні та Англії перебуває в залежності від політичних прагнень суспільства та влади, рівня економічної стабільності, правової визначеності головних засад організації та діяльності освіти, а також позиції прогресивної громадськості. У монографії послідовно й систематизовано подається досвід функціонування інституту приватної освіти в Англії та в Україні в сучасних умовах, що надає можливість осмислити проблеми розвитку цього освітнього сектору й виробити пропозиції щодо оптимальних рішень, спрямованих на підвищення ефективності сучасного приватного закладу освіти в Україні. Слушною видається й ідея про те, що сучасна приватна освіта в Англії та в Україні має як загальні цільові й ціннісні пріоритети, так і національну, культурну специфіку, що виявляється в змісті, формах, особливостях освітньої діяльності.

Вважаю, що теоретичні положення й висновки монографії неодмінно стануть в пригоді викладачам педагогічних коледжів, інститутів, університетів у процесі викладання таких дисциплін, як «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Управління педагогічними системами», «Загальна педагогіка», при створенні навчальних посібників і підручників, розробці спецкурсів і спецсемінарів.

Рекомендую монографію О.М Друганової, Н.В. Яременко «Приватна освіта в Англії і в Україні: минуле і сучасність» до друку як комплексне наукове дослідження, що беззаперечно становить значний теоретичний і практичний інтерес для викладачів, студентів, аспірантів гуманітарно-педагогічних факультетів, фахівців у галузі загальної та порівняльної педагогіки, управління педагогічними системами й освітніми процесами та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної освіти. Сподіваюся, що автори монографії й надалі працюватимуть над вивченням історико-педагогічного досвіду становлення приватної ініціативи в освіті й спрямують свій дослідницький інтерес на виявлення закономірностей  розвитку інституту приватної освіти в інших європейських країнах, зокрема досвіду викладання іноземних мов у таких закладах, зіставлення та порівняння вітчизняних здобутків із зарубіжними тощо.

Біографія автора

О.В. Iванова, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-23