ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

мультимедійні навчальні засоби, історія, електронні підручники, електроні посібники.

Анотація

У статті було визначено за мету окреслити умови використання мультимедійних навчальних засобів у процесі навчання історії у закладах освіти. Також автором охарактеризовано особливості використання різних типів мультимедійних навчальних засобів з історії та суспільно-гуманітарних дисциплін в освітньому процесі. Результатом стало визначення основних дидактичних і методичних вимог до упровадження мультимедійних навчальних засобів, представлення основних підходів до їх класифікації та виявлення певних суперечностей через недостатнє розповсюдження вітчизняної мультимедійної продукції, низький рівень інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів та недостатнє оснащення закладів освіти сучасним апаратним забезпеченням для впровадження мультимедійних навчальних засобів.

Біографія автора

Андрій Гриценко, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

докторант

Посилання

Батищев В. И., Мишин В. Ю. Информационные технологии обучения / В. И. Батищев, В. Ю. Мишин [Электронный ресурс] // «Образование, наука, промышленность: взгляд в будущее» : научно-практическая конференция студенческого клуба «Альтернатива». – Режим доступа: http://conf.bstu.ru/conf/docs/0026/0396.doc - Загл. с экрана.

Бугайчук К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги / К. Л. Бугайчик [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. - № 2 (22). – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/437/395 – Назва з екрану.

Гриценко Андрій Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії / Андрій Петрович Гриценко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. - № 2 (65), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 69-73.

Гриценчук О. О. Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти / О. О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С. 255 261.

Даценко Л. М. Особливості проектування та укладання історичних карт для школи / Л. М. Даценко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 9. - С. 78 85.

Захарчук М. Комп’ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. - 2015. - № 831. - С. 90 98.

Кадемія М. Ю. Використання електронного навчально-методичного комплексу в навчальному процесі / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 8; редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – К.-Вінниця : ООО «Планер», 2005. – 547 с.

Клайн Пол. Справочное руководство по конструированию тестов / Пол Клайн. – Пер. Е.П.Савченко. – М. : «ПАН Лтд», 1994. – 283 с.

Круглик В. С. Концепція сучасного педагогічного програмного засобу / В. С. Круглик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em3/content/07kvsspm.htm. – Назва з екрану.

Малієнко Ю. Б. Поважати тести (З досвіду оптимального використання комп’ютерних тестових комплексів на підсумкових уроках з історії середніх віків). Всесвітня історія. 7 клас / Ю. Б. Малієнко // Історія в школах України. – 2005. – № 7. – С. 26-31.

Павлюк Т. Використання комп’ютерних технологій у практиці роботи дошкільних навчальних закладів України / Тетяна Павлюк // Вісник Інституту розвитку дитини – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15608-vikoristannya-komp-yuternix-texnologij-u-praktici-roboti-doshkilnix-navchalnix-zakladiv-ukra%D1%97ni.html – Назва з екрану.

Положение об электронном издании [Текст]. – Барановичи : Барановичский государственный университет, 2009. – 22 с.

Попов О. А. Новая классификация компьютерных игр / О. А. Попов // Режим доступа : https://psystat.at.ua/publ/4-1-0-30 - Загл. с экрана.

Рахлецька В. Я. Особливості використання комп’ютерного тестування у навчанні англійської мови в нефілологічному вищому навчальному закладі / В. Я. Рахлецька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – С. 189-193.

Савченко З. В. Стан розробки програмного забезпечення та інформаційних баз даних для навчальних закладів / З. В. Савченко [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - № 2. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/49/35. – Назва з екрану.

Терно С. Тестові завдання з історії: формотворення та доцільність / С. Терно // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання – 2011. – № 10. – С. 23 27.

Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка – К. : Академвидав, 2011. – 238 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-19