ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Автор(и)

  • Анна Чобанян Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, Україна, Ukraine

Ключові слова:

професійна підготовка, спеціальні психологи, психолого-педагогічний супровід, сім’ї дітей з порушеннями інтелекту

Анотація

У статті підкреслено роль вищих навчальних закладів, покликаних готувати кадри у відповідності до запитів суспільства. Автором здійснено теоретичний аналіз підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі спеціальної психології до психолого-педагогічного супроводу розумово відсталих дітей та їх сімей. На підставі результатів теоретичного аналізу наукових праць за останні десятиліття з проблематики психологічної роботи із сім’єю дитини з порушеннями інтелекту та підготовки майбутніх спеціалістів до неї, зроблено висновки про доцільність розробки сучасних підходів до підготовки майбутніх спеціальних психологів до психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю та їх сімей.

 

Біографія автора

Анна Чобанян, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, Україна

викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти,

Посилання

Бугаєць Н. А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім’єю учня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Н. А. Бугаєць. – Харків, 2002. – 18 с.

Жаровцева Т. Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Т. Г. Жаровцева. – Одесса, 2007. – 44 с.

Ковалевська Н. В. Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи у сім’ях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Н. В. Ковалевська. – К., 2007. – 18 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Панок В. Реформування змісту, форм і методів підготовки практикуючих психологів як нагальна вимога суспільної практики // Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах / В. Панок. – К. : Ніка-Центр, 2002. – С. 18-28.

Синьова Є. П. Тифлопсихологія : підручник / Є. П. Синьова. – К. : Знання, 2008. – 365 с.

Стрельнікова Н. М. Формування у студентів педвузів педагогічної культури спілкування з батьками учнів шків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Н. М. Стрельнікова. – К., 1996. – 23 с.

Ткачева В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии / В.В. Ткачева. – М. : Психология, 2006. – 320 с.

Урядовий портал // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search10. Чепелєва Н.В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога / Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов’якель // Психологія : зб. наук. праць. – Вип. 3. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 1998. – С. 35-41.

Шанскова Т. І. Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Т. І. Шанскова. – К., 2002. – 20 с.

Галузинський В.М. Педагогіка як наука і навчальний предмет: поняття про педагогіку, категорії педагогічної науки, поняття про історію педагогіки, структура і галузі педагогіки, джерела педагогіки / Галузинський В.М., Євтух М.Б. // Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія / Галузинський В.М., Євтух М.Б. – К., 1995. – С. 4-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-09