ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ АГРО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • А.В. Найдьонова Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

агро-економічна освіта, тенденція, економіст-аграрник, професійна підготовка, профорієнтація.

Анотація

 У статті висвітлено основні тенденції розвитку вищої агро-економічної освіти у Великій Британії. Надано етапи розвитку агро-економічної освіти у британських вишах, її особливості, роль профорієнтація, співпраця вищої школи з державними та приватними організаціями.

 

Біографія автора

А.В. Найдьонова, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та
агробіологічних спеціальностей

Посилання

Бобров В. Я. Сучасні зарубіжні тенденції розвитку економічної освіти / В. Я. Бобров // Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект : монографія / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Київ, 1999. – C. 107–146.

Гриншпун С. С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С. С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105.

Найдьонова А. В. Загальна характеристика розвитку економічної освіти у Великобританії / А. В. Найдьонова // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди” : тем. вип. – Київ, 2013. – Вип. 29. – Т. 1: Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання: дод. 1. – С. 484–489.

Парінов А. В. Реформа вищої педагогічної освіти в Англії: передумови і тенденції розвитку (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Парінов. – Київ, 1995. – 170 с.

Сагинова О. В. Интернационализация высшего образования как фактор конкурентоспособности / О. В. Сагинова // Вестн. Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – Москва, 2004. – № 1. – С. 15.

Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ ХПІ, 204. – 111 с.: іл.

Education and training in a smart, sustainabla and inclucive Europe. European Comission / Official Journal from the European Union. Council of the European Union, European Commission. – 2012. – P. 9–18.

Education. The latest A level, GCSE and higher education news as well as advice on schools and student life [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk. – Назва з екрана.

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Сommission / European Commission. Brussels, 2010 –34 p.

Pollard A. Professionalism and pedagogy. A contemporary opportunity / A. Pollard // A Commentary by the Teaching and Learning Research Programme and the General Teaching Council for England. – London : TLRP, 2010. – 37 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-18