СХИЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ДО АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Автор(и)

  • О.М. Мусаелян Національний авіаційний університет, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

девіантна поведінка, аутоагресивна поведінка, превенція аутоагресії, тренінг, студенти, Україна.

Анотація

 

Статтю присвячено висвітленню теоретичного аналізу проблеми запобігання аутоагресивній поведінці студентської молоді України. Обґрунтовано соціально-психологічні умови запобігання аутоагресивній поведінці студентської молоді. Розроблено та апробовано психологічну програму запобігання аутоагресивній поведінці студентів. Наведено результати аналізу даних щодо впровадження програми запобігання аутоагресивній поведінці студентів, за якими доведено її ефективність.

Біографія автора

О.М. Мусаелян, Національний авіаційний університет, м. Київ

аспірант кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Амбрумова А. Г., Трайнина Е. Г. К вопросу о саморазрушающем поведении // Саморазрушающее поведение у подростков: Тр. Ленингр. психоневрол. НИИ им В. М. Бехтерева. – Л., 1991. – Т.128. – С. 29-36.

Андроникова О. О. Основные характеристики подростков с самоповреждающим виктимным поведением / О. О. Андроникова // Вестник ТГПУ. – 2009. – №9 (87). – С. 120-126.

Вдовиченко О. В. Проявление и коррекция риска у студентов, которые обучаются по разным образовательно-профессиональным программам : дисс… канд. психол. наук, 14.00.07 / О. В. Вдовичеко; Южно-Украинский госуд. педагогич. Університет им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2009, – 170 с.

Герасимова В. В. Исследование взаимосвязи аутоагрессии с формирующимися аддикциями у студентов / В. В. Герасимова, А. Н. Грязнов // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной году учителя «Модернизация профессионального образования : вопросы теории и практический опыт». – Казань, 15 апреля 2010. – С. 631-632.

Горобец Т. Н. Социально-психологические и биологические факторы развития явлений массового аутодеструктивного поведения // Уч. пособие «Основы социального психоанализа» // Под ред. Федоркиной А. П. – М.: РАГС, 1996.– С. 236-318.

Дьоміна О. О. Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики): автореф. дис… канд. мед. наук: 14.00.16 / Дьоміна Ольга Олегівна; Харк. мед. акад. після диплом. освіти, – Х., 2004. – 20 с.

Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2004. — 256 с.

Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л.: Изд. ЛГУ, 1985. – 166 с.

Закондырина В. О. Взаимосвязь аутоагрессивного поведения и социально-психологической адаптации подростков: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / В. О. Закондырина ; Гос. пед. ун-т. – М., 2009. – 228 с.

Ильяшенко О. О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб : автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.04 / О. О. Ильяшенко; Луганський державний медичний університет МОЗ України, – Х, 2009. – 20 с.

Ипатов А. В. Подросток: от саморазрушения к саморазвитию. Программа психологической помощи: монография / А. В. Ипатов. – СПб.: Речь, 2011. – 112 с.

Калашникова А. С. Психологические механизмы аутоагрессивных и гетероагрессивных действий с психическими растройсвами не исключающими вменяемости : дис. … канд. психол. наук : 19.00.06, 19.00.04 / А. С. Калашникова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М., 2010. – 273 с.

Комлев В. А. Прогнозирование аутоагрессивного поведения осужденных в исправительных учреждениях :дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / В. А. Комлев ; С.-Петерб. ун-т МВД России. – СПб., 2010. – 215 с.

Кулієв А. Ю. Проблеми статистичного обліку і запобігання віктимізації населення / А. Ю. Кулієв // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С. 126-129.

Лазаренко В. І. Наркоситуація в Україні та девіантна поведінка молоді : дисс… канд. соц. наук, 22.00.04 / В. І. Лазаренко; Харківський нац. ун-т им. В. Н. Карамзина. – Харків, 2005. – 171 с.

Лапшин В. Е. Социально-педагогическая профилактика аутодеструктивного проведения учащейся молодежи : монография / В. Е. Лапшин // Федер. служба исполн. наказаний, Владимирский юрид. ин-т Федеральной службы исполн. наказаний. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. – 343 с.

Мусаелян О. М. Смисложиттєві орієнтації та особливості їх впливу на схильність до аутоагресивної поведінки студентської молоді / О. М. Мусаелян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Т. 2 – Вип. 3. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 68-75.

Мусаелян О. М. Теоретико-методичні засади дослідження особливостей аутоагресивної поведінки студентської молоді / О. М. Мусаелян // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.. / Ун-т менедж. Освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28). / голов. Ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С.226–235.

Олійник А. В. Релігійна віра як чинник протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді: автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.07/ А. В. Олійник; Прикарпат. наук. ун-т ім В. Стефаника. – Іванофранківськ, 2010. – 20 с.

Ривман Д. В. О содержании понятия «виктимность» / Д. В. Ривман // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л. : ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 18-28.

Рибальська В. Я. Про віктимологічний напрямок профілактики злочинності неповнолітніх / В. Я. Рибальска // Віктимологія і профілактика правопорушень : Збірник наукових праць. – Іркутськ, 1979. – 189 с.

Сысоев А. М. Психология аутоагрессивного поведения осужденных и его предупреждение : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / А. М. Сысоев ; РГБД ОД. – Рязань, 2002. – 220 c.

Хархан О. М. Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. М. Хархан; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Симферопіль, 2006. – 20 с.

Gilbody S., House A., Owens D. Theearly repetition of deliberate self-harm // J. R. Coll. PhysiciansLond. – 1997. – Vol. 31, № 2. – P. 171-172.

Hawton K, Fagg J. Deliberate self-poisoning and self-injury in adolescents. A study of characteristics and trends in Oxford, 1976–89. Br J Psychiatry 1992;161:816-23.

Suicide. An unnecessary death / Ed. D. Wasserman. – UK : Martin Dunitz, 2001. – 286 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01