КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • О.Е. Кравченко-Дзондза Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

Ключові слова:

комунікативна компетентність, компетентнісний підхід, методи навчання, професійна підготовка.

Анотація

Проаналізовано зміст, структуру і складові  комунікативної компетентності сучасного вчителя. Визначено актуальність і необхідність застосування компетентнісного підходу у системі професійної підготовки,  принципи формування комунікативної компетентності вчителя в системі сучасної вищої освіти. 

 

Біографія автора

О.Е. Кравченко-Дзондза, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Посилання

Изаренков Д. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д. Изаренков // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 4. – С. 54-60.

Казарцева О. Культура речевого общения: теория и практика обучения: учеб. пособие / О. Казарцева. – М.: Флинт, Наука, 1999. – 496 с.

Константинова А.Ю. Что же входит в структуру коммуникативной компетенции нефилолога в области продуктивной речи? / А.Ю. Константинова // Русский язык за рубежом. – 1993. – № 3. – С. 78-83.

Леонтьєва І. Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність» / І. Леонтьєва // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 року). – К., 2011. – С. 90-92.

Мартиненко С. Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: педагогічні науки (14.). – С. 85-89.

Онищенко І.В. Формування творчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки / І.В. Онищенко // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць – 2012. – Вип. 36.- Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ» , 2012. – С. 182-187.

Павленко О.О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О.О. Павленко. – К., 2005. – 40 с.

Панфилова А.П. Интерактивные технологии формирования коммуникативной компетентности руководителей социально-культурной сферы: дисс…докт. пед. наук / А.П. Панфилова. – Спб., 2000.

Поперечна Л.Ю. Комунікативні здібності вчителя як одна з важливих складових його професіограми / Л.Ю. Поперечна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – Вип.1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2012_1_14.pdf

Федоренко Ю.П. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування / Ю.С. Федоренко // Рідна школа. – 2002. – № 1. – С. 63-65.

Щербакова Т.Н. Психологическая компетентность учителя: содержание, механизмы и условия развития: монография / Т.Н. Щербакова. – Ростов н/Д, 2005.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01