ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • В.В. Кузьмін Запорізький національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

соціальна група, сирота, заклади перебування та освіти, інтеграція.

Анотація

 

В статті запропоновано концепт соціальної групи сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; детерміновано наслідки сирітства з  точки зору різних наук, у т.ч. й фокусі психології; проаналізовано та типологізовано основні проблеми  інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; визначено досвід вітчизняної та зарубіжної наукової думки щодо дослідження проблем інтеграції у суспільство сиріт тощо.

 

Біографія автора

В.В. Кузьмін, Запорізький національний технічний університет

кандидат соціологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» [Електронний ресурс] / ВРУ // Закон від 13.01.2005 № 2342-IV редакція діє з 01.01.2017 – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052342.html.

Знайти себе: життєві історії випускників інтернатів / Укр. ін-т соціальних досліджень. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2001. – 201 с.

Карелова О. Л. Социальные проблемы сиротства. Моделирование путей решения [Текст] / О. Л. Карелова // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : материалы IХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О. А. Уржа. – М. : РГСУ , 2011. – С. 214-217.

Кузьмін В.В. Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: соціотехнологічний аспект [Текст] : автореферат... канд. соціологічних наук, спец.: 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Кузьмін В. В. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2013. – 20 с.

Мудрик А. В. Социализация человека [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Мудрик. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2006. – 304 с.

Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Прихожан А. М. Психология сиротства [Текст] / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с.

Реалізація права дитини на виховання у сім’ї: державна тематична доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2008 року [Текст] / ред. кол.: Ю. О. Павленко та ін. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2009. – 209 с.

Слюсар Л. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні [Текст] / Л. Слюсар // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 33-41.

Соціальний звіт за 2015 рік [Електронний ресурс] / Департамент стратегічного планування Мінсоцполітики України // Мінсоцполітики України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Шипицына Л. М. Психология детей-сирот [Текст] : учеб. пособ. / Л. М. Шипицына. – СПб. : СПб. ун-т, 2005. – 628 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12