«ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР» ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РИЗИК: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ

Автор(и)

  • А. П. Бочковський Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.56/2014.36124

Ключові слова:

« людський фактор », професійний ризик, інтерпретація, виробничий травматизм, ідентифікація, професійні захворювання, аспектація

Анотація

У статті проведено аналіз динаміки загального виробничого травматизму за 22 роки незалежного існування нашоїдержави . Визначено , що незважаючи на позитивну динаміку зменшення випадків виробничого травматизму , рівень смертельного травматизму в Україні залишається вищим , у порівнянні з США та країнами Європейського Союзу , приблизно в 2 рази . У відповідності до статистичних даних , встановлено , що динаміка змін кількості випадків професійних захворювань в Україні за останні роки є негативною . Проаналізовано статистичні дані щодо розподілу нещасних випадків на виробництві за причинними та віковими ознаками та наведені їх графічні залежності . На основі аналізу встановлено , що серед причин виникнення нещасних випадків перше місце займають організаційні , причому їх питома вага складає більш ніж двох третин від загального обсягу ,
решту , на відносно паритетних засадах , займають психофізіологічні та технічні причини . За віковою ознакою , найбільша кількість випадків виробничого травматизму за останні роки , зафіксована серед працівників віком від 40 до 50 років . Зазначенні історичні аспекти розвитку понять « людський фактор » і « особистий фактор », а також проаспекто -
вано їх спільні та від ’ ємні риси . Наведено найбільш поширені та відомі у галузі охорони праці та промислової безпеки визначення терміну « людський фактор » та на їх основі запропонована власна інтерпретація трактовки даного терміну . Проведена ідентифікація професійних ризиків та людського фактору » в контексті закономірності їх виникнення , на прикладі реальних результатів розслідування нещасних випадків в ергатичних системах , що відрізняються галузевими , віковими , територіальними , причинними та іншими ознаками . Встановлено прямий зв ' язок між діями або навпаки бездіяльністю людини та виникненням професійних ризиків .
Запропоновані та охарактеризовані уточнені складові « людського фактору »: біологічна , інформаційна та соціальна . Проаспектовано значущість кожної із зазначених складових у формуванні та особливостях прояву « людського фактору ». Наведено схему зв ’ язку між медіа впливом на людину та ризиком виникнення нещасних випадків .
Запропоновано перспективні напрямки мінімізації « людського фактору » у галузі формування позитивного інформаційного простору , спеціальних освітніх програм , державної підтримки ініціатив з популяризації охорони праці , загальної культури виробництва та промислової безпеки , а також удосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази з охоро -
ни праці

Біографія автора

А. П. Бочковський, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Посилання

http://www.social.org.ua.

Салвенді Г ., Роик В . Профессиональный риск : проблемы анализа и управления . Социальная политика .// Журн .

„ Человек и труд ”. 2003, № 3.

Либерман А . Н . Техногенная безопасность : человеческий фактор // СПб ., 2004, 101 с .

Матюшкин Д . П . ПроблемаприродывнутреннегоЭгочеловека . // М ., 2003, 54 с .

ДураковЮ . А . Этиразнополярныечеловеческиефакторы . // Inventors. 2005.

http://interlibrary.narod.ru/GenCat/GenCat.Scient.Dep/GenCatBiology/201200032/201200032.htm.

http://www.aviasafety.ru/the-information/articles/article02.

http://www.ilo.org.

http://bse.sci-lib.com.

http://www.psyoffice.ru/slovar-s11.htm

http://dic.academic.ru

http://vocabulary.ru/dictionary/978

http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/.

http://medbiol.ru

Алфимова М . В ., Голимбет В . Е . Наша судьба в наших генах . Природа 2003.- № 6.-13-18.

http://www.voppsy.ru/tr.htm.

Нетребський О . А . Актуалізація « людського фактора » у сталому розвитку людства [ Текст ] / О . А . Нетребський ,

А . П . Бочковський // Харчова наука і технологія . – Одеса : ТЭС , 2012. – № 4 (21). – С . 100 – 103.

Safety Cultur. A report by the International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG). //Vienna, 1990.

Gerbert K., Kemmler R. The causes: determinants and background variables of human factor incidents and accidents // Ergonomics. - 1986. - V. 29, № 11. - P. 1439-1453.

Shappell S.A., Wiegmann D.A. The Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) // FSF Flight Safety Digest. – 2001, Feb. – P. 15-28

Опубліковано

2015-01-14

Номер

Розділ

Організація, економіка, оцінка і прогнози