Досвід патріотичного виховання в сучасній системі освіти України

Автор(и)

Анотація

Анотація. У статті наведено узагальнені результати аналізу науково-методичної літератури, матеріалів мережі Інтернет з питань формування патріотизму у здобувачів освіти та використання потенціалу засобів фізичного виховання в системі освіти України.

Ключові слова: патріотичне виховання, науковий доробок, заклад освіти.

Список використаних джерел

Perga T., Perga Iu. National-patriotic education of Plast  in 1950’s – 1970’s: case Study of Australia Сторінки історії: збірник наукових праць. 2020. Випуск 50. С. 256–267.

Prots R., Yakovliv V., Medynskyi S., Kharchenko R., Hryb T., Klymenchenko T., Ihnatenko S., Buzhyna I., Maksymchuk B. Psychophysical Training of Young People for Homeland Defence Using Means of Physical Culture and Sports. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2021. 12(3), 149–171. URL: https://doi.org/10.18662/brain/12.3/225

Бінецький Д., Касіч Н. Стан військово-патріотичного виховання молодших підлітків у процесі спортивно-ігрової діяльності: аналіз результатів дослідження. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2021. № 25. Кн.1. С.12–20 https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-1-12-21

Військово-патріотичне виховання учнів у позакласній роботі: посіб. / уклад. М. Зубалій, В. Івашковський, О. Остапенко, М. Тимчик, Б. Шаповалов, З. Діхтяренко, І. Білоцерківець. К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. 232 с.

Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07; Інститут проблем виховання. Київ, 2007. 20 c. https://nenc.gov.ua/doc/autoref/gavlitina.pdf

Гладун Н. В. Виховання громадянина та патріота на уроках фізичної культури. URL: https://urok.osvita.ua/materials/grom_osvita/53467/attachment-download/20414/

Годзь О. В. Роль фізичної культури і спорту у патріотичному вихованні молоді. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4364/1/Godz.pdf

Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07; НАПН України, Ін-т пробл. виховання. Київ, 2014. 19 с.

Козак Є. П., Остапенко О. І., Тимчик М. В.  Військово-патріотичне виховання старших підлітків в процесі військово-спортивної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб.наукових праць. 2021. Випуск 3К (131). С. 182–186.

Мірошніченко В. І., Грузевич Т. Ю. Формування громадянської культури старшокласників на основі сімейних традицій. EDUCATIONAL CHALLENGES. 2020. Вип. 61. С. 113–121.

Наказ МОН України «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» від 06.06.2022 № 527. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-v-zakladah-osviti-ukrayini-ta-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641 

Оришко С. П. Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Т., 2010. 20 c.

Остапенко О. Сучасний стан військово-патріотичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів  (на прикладі хортингу) URL: http://lib.iitta.gov.ua/706708/1/%E2%84%964%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-1.pdf

Павлова И., Сороколит Н., Соловей А., Петрина Р. Инструмент оценки сформированности гражданских компетенций в процессе физического воспитания: разработка и валидация опросника ПКПК-10. Физкультура, спорт и культура здоровья в современном обществе, 2021. 3(55), 21–30. URL: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-03-21-30

Пангелова Н. Є., Яхно Є. Г. Виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичною культурою. 2008. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-patriotizma-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-zanyatiy-fizicheskoy-kulturoy.pdf

Підгурська В. Патріотичне виховання здобувачів освіти як психологопедагогічна проблема. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Випуск 21. С. 152–157.

Проць Р. О. Етнопедагогічні засади військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури і спорту: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Київ, 2015. 20 c.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. Київ: ІСДО, 1996. 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Микитчик, В. (2023). Досвід патріотичного виховання в сучасній системі освіти України. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 53–61. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/297202

Номер

Розділ

Статті