Традиції українського народу як феномен гармонійного фізичного виховання молоді

Автор(и)

Ключові слова:

козак, Запорізька Січ, здоров’я, фізична культура, Україна

Анотація

У статті висвітлена специфіка системи фізичного виховання молоді у Козацьку добу. Проаналізовані особливості фізичної підготовки підлітків та юнаків у закладах освіти та у побуті українського народу.

 

Біографії авторів

Ірина Кузьменко, Харківська державна академія фізичної культури

к.фіз.вих., доцент

Вячеслав Жук, Харківська державна академія фізичної культури

старший викладач

Посилання

Бачинська О. А. Історія українського козацтва та його світових аналогів. Методичні вказівки до вибіркового (спеціального) курсу для здобувачів першого освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «032 – Історія та археологія», освітня програма «Історія України в світовому контексті». Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 44 с.

Боплан Ґ. Опис України / пер. з фр. В. Косика. Львів: Мета, 1998. 179 c.

Єрьоменко Е. А. Впровадження системою бойового хортингу народних традицій та методик козацького родинно-шкільного виховання. Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. Ірпінь, 2021. С. 1723–1737.

Завадський В. І., Цьось А. В., Бичук О. І., Пономаренко Л. І. Козацькі забави. Луцьк: Надстир’я, 1994. 112 с.

Кащенко А. Ф. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове. К.: Веселка, 1992. 302 с.

Кириченко О. В. Культ фізичного самовдосконалення українського козацтва як основа системи фізичного виховання допризовної молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. Харків-Донецьк: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. №10. С. 88–92.

Коваленко А. Нове в етнографічному дослідженні образу Козака-Мамая. Персонал. 2008. № 3–4. С. 110–114.

Козацька педагогіка і навчально-виховний процес у закладах освіти науково-методичний збірник / Укладачі: В. Є. Берека, І. К. Гіджеліцький, Н. М. Орловська. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2018. 472 с.

Коннова М. Фізичне виховання запорізьких козаків: історичний вимір. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць. 2020. С. 359–364.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Губко О. Т. Українська козацька педагогiка i духовність. Умань, 1995. 220 с.

Лях М. В. Фізичне виховання молоді козацької доби та учнів козацьких класів сучасної школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 7 (41). С. 295–303.

Мірошніченко В. І. Патріотичне виховання в козацькій державі. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2008. № 47. С. 195–197.

Пангелова Н. Є. Історія фізичної культури: навч. посібник К.: Освіта України, 2007. 288 с.

Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної фізичної культури. Львів: Троян, 1991. 104 с.

Руденко Ю. Д., Губко О. Т. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: навчальний посібник. К.: МАУП, 2007. 342 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Львів: Світ, 2001. 664 с.

Філь С. М., Худолій О. М., Малка Г. В. Історія фізичної культури. Харків: ОФС, 2003. 160 с.

Фірсов О. В. Особливості виховання та навчання козацької молоді у війську запорозькому наприкінці XVI – початку XVII ст. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Випуск XV. 2008. С. 347–350.

Цибулько О. Ідеї виховання духовності у козацькій педагогіці. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Випуск 24. С. 226–230.

Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харків, 2005. 40 с.

Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: Монографія. Луцьк: Надстир’я, 2000. 376 с.

Шарова Л. А. Особливості козацько-лицарських традицій виховання. Перспективні напрямки сучасної науки та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та учнів загальноосвітніх закладів (м. Слов’янськ, 22–24 травня 2018 р.) / відп. ред. Н. М. Маторіна. Слов’янськ: ДДПУ, 2018. Вип. 10. Ч. 3. С. 123–126.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. Т. 1. К.: Наук. думка, 1990. 580 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Як цитувати

Кузьменко, І., & Жук, В. (2023). Традиції українського народу як феномен гармонійного фізичного виховання молоді. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 165–175. вилучено із https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298699

Номер

Розділ

Статті