Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL та вказується дата звернення.
  • Текст набраний 11-м розміром кеглю з  одним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Для статей необхідно вказати УДК, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь та звання (розмір 11),

наступної сторінки вказати посаду ,

наступної сторінки вказати е-mail  та надати ORCID-код,

настуної сторінки вказати повну назву установи та її адресу, (усе розмір 11)

Подати назву статті (розмір 11, по центру),

Анотацію та ключові слова українською: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію.

Статті друкуються українською та англійською мовами: розмір 11, міжрядковий інтервал 1,0.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».

Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.

Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.

У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.

У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.

Список використаних джерел (не менще 15) обов’язково оформляється за ДСТУ-2015, містити джерела, що опубліковані не більше 5 років тому: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу у тексті подаються у квадратних дужках за порядковим номером посилання у тексті. 

З отступом 3 рядка надати англійською

ініціали та прізвище автора, науковий ступінь та звання (розмір 11),

наступної сторінки вказати посаду ,

наступної сторінки вказати е-mail  та надати ORCID-код,

настуної сторінки вказати повну назву установи та її адресу, (усе розмір 11)

Назва статті подається великими літерами (11 розмір,по центру)

Подати  анотацію та ключові слова англійською: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Purpose. Methods. Results. Conclusions.

Далі подати  References - переклад англійською, а в дужках вказати (Іn Ukrainian). Обов'язково вказувати електронні посилання де можливо. Оформлення за правилами АРА!

Приклад оформлення літератури:

1. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі.  За ред. Г. І. Рудька.  К.: Вид-во «Академпрес», 2009.  512 с.

2.  Костріков С. В. Реалізація розподіленої гідрологічної моделі руслових витрат від дощових паводків у річковому басейні. Людина і довкілля. Проблеми неоекології. 2003.  Вип. 4. С. 77-81.

ХРОНІКА

Повідомлення про події, Ювілеї та ін.

Географія

Наукові дослідження в галузі науки - географічні,  спеціальності 103 Науки про Землю

Екологія

Наукові дослідження в галузі науки -географічні науки, спеціальність 101 Екологія

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Географічні та екологічні  дослідження усіх компонентів довкілля: повітря, вода, грунти, ландшафти і т.і.

Антропогенний вплив на природне середовище

Дослідження антропогенного впливу на усі природні компоненти прирдного середовища

Медико-екологічні дослідження

Статті, що присвячені медико-екологічним проблемам міст та регіонів

Екологічна та географічна освіта

Теоретичні та практичні дослідження по розвитку та удосконалення як екологічної так і географічної освіти

Інструменти та технології дослідження довкілля

Теоретичні та практичні методи по розвитку та удосконалення технологій дослідження

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.