Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Правила оформлення та подання статей

до «Часопису соціально-економічної географії»

 

«Часопис соціально-економічної географії» приймає до друку матеріали обсягом до 20 друкованих сторінок до рубрики «Горизонти науки», до 15 сторінок до рубрики «Наукові повідомлення», до 5 сторінок до рубрики «Рецензії», до 3 сторінок  до рубрики «Постаті», до 1 сторінки до рубрик «Хроніка» та «Ювілеї».

Згідно Постанови ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. стаття повинна мати такі необхідні елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення статті: Текстовий редактор Microsoft Word, версія 2003, 2007, 2010. Всі поля по20 мм, формат 210x297 мм, шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал 1,5. Для статті необхідно вказати УДК (ліворуч), а праворуч на тому ж рядку – ім'я та прізвище автора. Нижче вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail автора (по правому краю). Після цього з нового рядка посередині великими буквами наводиться заголовок статті.

Під заголовком з абзацу наводиться анотація статті (близько 500 знаків) та ключові слова (5 – 8 слів чи словосполучень) українською мовою (шрифт 10 пт, курсив). Нижче наводиться ім`я та прізвище автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою (шрифт 10 пт, курсив).     

Після анотацій подається ім`я та прізвище автора, назва статті, реферат та  ключові слова англійською мовою (шрифт 10 пт, курсив).

Вимоги до реферату: обсяг 200 – 250 слів; інформативність (не містити загальних речень); оригінальність (не бути калькою анотації українською чи російською мовами); змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень); структурованість (відповідати логіці опису результатів у статті).

Нижче наводиться текст статті. Таблиці та рисунки мають бути розміщені у тексті статті. Рисунки мають бути виконані у чорно-білому форматі.

 Список використаних джерел подається в кінці статті в алфавітному порядку і оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. До списку обов’язково повинна бути включена література за останні п’ять років.

 Нижче подається перелік посилань (References) (кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою, його необхідно оформляти згідно міжнародних стандартів (наприклад, APA).

Посилання на джерела слід давати у прямокутних дужках [ ] із зазначенням порядкового номера, а в окремих випадках і сторінок.

Автори подають окремим файлом особисті дані українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, державні звання та нагороди, повна адресу, контактний телефон, e-mail.

Рукописи, що не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Статті перевіряються на наявність плагіату та проходять внутрішнє і зовнішнє рецензування.

 


 Зразок оформлення статті:

 

УДК 911.3                                   Сергій Петренко, к. геогр. н., доцент,

Олександр Шевченко, аспірант

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

e-mail: petrenko@ukr.net, shevchenko@gmail.com

 

Визначення спеціалізації сільського господарства

Харківської області

 

У статті визначено галузі спеціалізації сільськогосподарського виробництва адміністративних районів Харківської області із застосуванням методів середньозваженого рангу та середньогалузевого відсотка. В основу розрахунків покладено середні обсяги реалізації 6 груп сільськогосподарської продукції та середні ціни її реалізації за 2009 – 2011 роки. На основі розрахунків виділено 7 груп районів за особливостями спеціалізації сільського господарства. Проаналізовано зміни спеціалізації сільського господарства Харківської області у ринкових умовах.

Ключові слова: сільське господарство, галузь спеціалізації, метод середньогалузевого відсотка, метод середньозваженого рангу, рентабельність виробництва.

Сергей Петренко, Александр Шевченко. Определение специализации сельского хозяйства Харьковской области.

В статье определены отрасли специализации сельскохозяйственного производства административных районов Харьковской области с применением методов средневзвешенного ранга и среднеотраслевого процента. В основу расчетов положены средние объемы реализации 6 групп сельскохозяйственной продукции и средние цены ее реализации за 2009 – 2011 годы. На основе расчетов выделены 7 групп районов по особенностям специализации сельского хозяйства. Проанализированы изменения специализации сельского хозяйства Харьковской области в рыночных условиях.

Ключевые слова: сельское хозяйство, отрасль специализации, метод среднеотраслевого процента, метод средневзвешенного ранга, рентабельность производства.

Serhiy Petrenko, Oleksandr Shevchenko. Determination of the agriculture specialization in Kharkiv region.

The article deals with defining of agricultural industries specialization of Kharkiv region’s administrative districts. In order to determine sectors of specialization average volume of production in physical units and average prices of its realization for 2009-2011 have been calculated. Sectors of specialization were determined based on an analysis of indicators of 6 agricultural goods groups: cereals, oilseeds, sugar beet, meat cattle and poultry, milk and dairy products, and eggs.

To determine the agricultural specialization methods of the average weighted rate and the average sectoral percent have been applied. With help of the method of the average weighted rate a number of specialization sectors in each region’s district has been calculated, the method of the average sectoral percent has been applied for clarification of received results.

Sectors of the agricultural specialization within districts of Kharkiv region have been identified and grouping of districts on features of their specialization has been conducted. 7 groups of districts have been highlighted, each of them has its own specific agricultural specialization: 1) grain economy and and cultivation of oilseeds, 2) grain economy, cultivation of oilseeds and dairy cattle, 3) grain economy, cultivation of oilseeds and sugar beet production, and 4) poultry, cultivation of oilseed and grain economy, 5) pig breeding, growing oilseeds, cultivation of oilseeds and dairy cattle, 6) poultry and cultivation of oilseeds, 7) poultry.

Based on results of the conducted research the following conclusions have been made:

- The vast majority districts of Kharkiv region specialize exclusively in plant – in particular –  the cultivation of grains and oilseeds;

- livestock is a sector of specialization in 9 districts, but it is a leader in the structure of agricultural production only in 4 areas;

- imbalances in the ratio of plant and livestock may pose a threat to food security in the region.

Keywords: agriculture, specialization of an industry, method of the average weighted rate, method of the average industry percent, profitability.

 

Постановка проблеми. За останні два десятиліття ринкових перетворень у регіонах України в цілому та в Харківській області зокрема відбулися суттєві зміни в галузевій і територіальній структурі сільськогосподарського виробництва. Ці перетворення характеризуються зростанням одних та занепадом інших галузей сільського господарства, зміною господарської спеціалізації сільських територій.

 

Список використаних джерел:

 1. Кандиба Ю. Внутрішньорегіональні відмінності рівня спеціалізації зернового господарства Харківської області / Ю. Кандиба, А. Юр’єва // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 9(2). – С. 159-163.
 2. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.
 3. Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

 

References: 

  1. Kandyba, Yu., Yurieva, A. (2010). Vnutrishnioregionalni vidminnosti rivnia spetsializatsii zernovoho hospodarstva Kharkivskoi oblasti [The territorial differences of level  specialization of grain farming of the Kharkov region]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University,  9(2), 159-163.
  2. Pіstun, M.D., Hutsal, V.O., Provotar, N.I. (1997). Geografіia agropromyslovykh kompleksіv: Navch. posіbnyk [Geography agriculture: Tutorial]. K.: Lybіd, 200.
  3. Serednі tsіny realіzatsіi sіlskohospodarskymy pіdpryemstvamy (krіm malykh) produktsіyi sіlskoho hospodarstva (1996-2011 rr.) [Average sale prices for agricultural companies (except small) agricultural products]. Department of Statistics in the Kharkiv region. Available at: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.