Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту olena.bartosh@uzhnu.edu.ua

- відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей; (рукописи подаються лише в електронному вигляді);

- довідку про автора/ів;

- звіт про перевірку на унікальність тексту. 

Назва документу відповідає прізвищу автора(ів) (наприклад, Shumska, Shumska_dovidka). Максимальна кількість співавторів − троє. Журнал не публікує статті в авторстві (співавторстві) студентів бакалаврату. Статті студентів-магістрів приймаються до публікації з співавторами, які мають науковий ступінь.

2. До друку приймаються статті українською та англійською мовами обсягом 8 повних сторінок разом з рисунками (чорно-білими), таблицями, списком використаної літератури та анотаціями.

− електронний варіант статті у форматі *.doc, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

− формат А4 через 1 інтервал, вирівнювання по ширині аркуша;

− шрифт Times New Roman, розмір 14 пт;

− усі поля 2 см.;

− абзацний відступ від основного тексту – 1 см;

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Між даними про автора, назвою статті та основним текстом, між анотаціями робиться додатковий одинарний інтервал. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал. Переноси в назві та тексті статті не допускаються.

Cамоцитування (цитування раніше опублікованих автором робіт або / та робіт, які були раніше опубліковані у цьому журналі) обмежується 20%.

 

3. структура статті:

рядок 1  – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2  − залишається незаповненим для розміщення ідентифікатора DOI

рядок 3  – прізвище, ім’я та по батькові автора (по центру, шрифт напівжирний, прямий)

рядок 4  – науковий ступінь та вчене звання автора

рядок 5 − посада та повна назва установи, місто і країна, де працює автор, електронна адреса автора, ORCID ID (можна отримати: https://orcid.org/register)

рядок 6 − назва статті (по центру, шрифт напівжирний, прямий, великі літери)

абзац 1 – анотація українською мовою з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 100 до 200 слів), ключові слова (4−5), відокремлені через кому

абзац 2 − текст статті: структурні елементи основного тексту статті:

Вступ з обов’язковим висвітленням актуальності дослідження

Аналіз останніх досліджень і публікацій, невирішеної раніше частини загальної проблеми (якісний аналіз літературних джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується)

Мета статті

Застосовані методи дослідження (їх основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання)

Виклад основного матеріалу (основні результати дослідження; обговорення результатів, повне обґрунтування отриманих наукових результатів)

Висновки та перспективи подальших досліджень

Список використаної літератури

References

У випадку подання статті англійською мовою основними елементами статті є: Introduction; Methodology of the Research; Results; Discussion; Conclusions; References; анотація українською мовою - від 250 до 300 слів. 

  

Список використаної літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована (онлайновий транслітератор: https://slovnyk.ua/translit.php) і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA-7 (American Psychological Association Style) (https://www.tandf.co.uk//journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).

 

наступний абзац − дата надходження статті до редакції

нижче − англійською мовою: дані про автора, назва статті розширена анотація з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 250 до 300 слів), ключові слова (4−5), відокремлені через кому

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ, ЩО ПОДАНА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

УДК 371.13:504 (008)

 

Шумська Ольга Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

shumska@uznhu.edu.ua

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-1111-1111

 

ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ

 

Анотація. українською мовою, від 100 до 200 слів (актуальність проблеми, мета дослідження, методи та результати дослідження).

Ключові слова: (4-5) соціальна робота, діти, соціальний працівник, соціальні послуги.

 

Вступ. Підготовка фахівців є одним із засобів формування ….................................

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійно орієнтованої……

Метою статті є ………………………………………………………………….……….

Методи дослідження…………………………………………………………………….

Виклад основного матеріалу. Підготовка ………………………………………….…

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки. ……………………..….

Список використаної літератури

1. Васильєв І.І. Соціальна робота (теорія і практика). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2014. Випуск 2(43). С. 1–2.

2. Moore K. Defining the Term «At Risk». Child Trends. Brief Research-to-Results. 2006. Number 12, October, 2006. PP.1−3.

References

1. Vasylyev, I.I. Sotsialna robota (teoriya i praktyka) [Social work (theory and practice)]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2(43), 1−2. [in Ukrainian].

2. Moore, K. (2006). Defining the Term «At Risk». Child Trends. Brief Research-to-Results, October, 12, 1−3.

 

Стаття надійшла до редакції 17.03.2023 р.

 

Shumska Olha

Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D., Associate Professor

Department of Sociology and Social Work

State University «Uzhhorod National University», Uzhhorod, Ukraine

 

TRAINING OF SOCIAL WORKERS FOR THE WORK WITH AT-RISK CHILDREN

 

Abstract. in English, 250-300 words (the relevance of the problem under consideration, the purpose, methods and results of the research).

Key words: (4-5) social work, children, social worker, social services.

 

4. Редакція залишає за собою право вносити правки до статті, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за зміст статті несе її автор.

 

 

ЗРАЗОК

Довідка про автора(ів)

Прізвище, імʼя, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (повна назва)

 

Посада

 

Адреса місця роботи

 

Контактний телефон:

 

e-mail:

 

Потреба в друкованому примірнику (так або ні), кількість примірників

 

місто та номер відділення «НОВОЇ ПОШТИ», на яке слід надіслати друкований примірник збірника

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.