ВІКТОР ПЕТРОВ: СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛА-ГУМАНІТАРІЯ (1913 – ПОЧАТОК 1920-х рр.)

Автор(и)

  • ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ АНДРЄЄВ завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, к. і. н., доц., Україна

Ключові слова:

Ключові слова, В. Петров, інтелектуальна біографія, українська гуманітаристика.

Анотація

У статті висвітлено малодосліджені сюжети інтелектуальної біографії визначного українського вченого-гуманітарія В. Петрова. Автор доводить, що становлення інтелектуала відбувалося в Київському університеті під впливом таких визначних учених, як В. Перетц, А. Лобода, М. Грунський, С. Маслов, І. Огієнко та ін. Саме тоді В. Петров починає цікавитись історією літератури, етнографією, фольклористикою, розпочинає свої перші наукові студії. Мистецькі уподобання В. Петрова викристалізовуються в дружньому колі неокласиків, на тлі літературних дискусій 1920-их.

Ключові слова: В. Петров, інтелектуальна біографія, українська гуманітаристика.

В статье освещены малоизученные сюжеты интеллектуальной биографии выдающегося украинского ученого-гуманитария В. Петрова. Автор доказывает, что становление интеллектуала происходило в Киевском университете под влиянием таких выдающихся ученых, как В. Перетц, А. Лобода, Н. Грунский, С. Маслов и др. Именно тогда В. Петров начинает интересоваться проблемами истории литературы, этнографии, фольклористики, совершает свои первые научные шаги. Художественные вкусы В. Петрова выкристаллизовываются в кругу друзей неоклассиков, на фоне литературных дискуссий 1920-х.

Ключевые слова: В. Петров, интеллектуальная биография, украинская гуманитаристика.

In the article are described little-known stages of intellectual biography of significant Ukrainian humanitarian-scientist V. Petrov. The author proves that formation of this intellectual person has happened in Kiev University under the influence of important scientists V. Peretz, A. Loboda, M. Gruns’kyj, S. Maslov, I. Ogienko etc. In that period V. Petrov has started to be interested in the history of literature, ethnography, folklore. At that time he started his first scientific investigations. Art preferences of V. Petrov are described on the background of literature discussions of 1920-th, in the friendly circle of new-classics.

Keywords: V. Petrov, intellectual biography, Ukrainian humanities.

Біографія автора

ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ АНДРЄЄВ, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, к. і. н., доц.

завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, к. і. н., доц.

Посилання

Бібліографічні посилання

Автобіографія Петрова Віктора Платоновича / Вступне слово та примітки В. Корпусової // Слово і час. – 2002. – № 10. – С. 51-52.

Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В. Агеєва. – К.: Факт, 2006. – 432 с.

Березовський І. Визначний дослідник / І. Березовський // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 6. – С. 57-62.

Білокінь С. Довкола таємниці / С. Білокінь // Петров В. Діячі української культури (1920-1940 рр.) – жертви більшовицького терору. – К.: Воскресіння, 1992. – С. 3-23.

Брюховецький В.С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис / В.С. Брюховецький. – К.: «Радянський письменник», 1990. – 309 с.

Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко / Пер. с нем. Е.Г. Лундберга / Г. Вёльфлин. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 288 c.

Гороховський Є. Віктор Петров – сторінки творчої спадщини / Є. Гороховський // Хроніка 2000. – 1992. – № 2. – С. 90-98.

Грегуль Г.В. Українська біографічна проза першої половини XX ст.: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г.В. Грегуль. – К., 2005. – 18 с.

Гуменна Д. Щоденник, 19.ІІІ.1948-28.ІІІ.1950 // Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ВРФТ ІЛ). – Ф. 234. – Спр. 1. – 111 арк.

Гуменна Д. Щоденник, 20.ХІІ.1952-16.V.1954 // ВРФТ ІЛ. – Ф. 234. – Спр. 3. – 111 арк.

Диплом про закінчення В. П. Петровим Університету Св. Володимира // Українська біографістика: зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: В. І. Попик (відпов. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 312-313.

Домонтович В. Болотяна Лукроза / В. Домонтович // Київські неокласики / Упор. Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – С. 271-301.

Загоруйко Ю. Письменник Віктор Петров / Ю. Загоруйко. – К., 1993. – 44 с.

Зерова С. Спогади про Миколу Зерова / С. Зерова // Київські неокласики / Упор. Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – С. 83-130.

Зубань В.І. «Аліна і Костомаров» та «Романи Куліша» В. Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років ХХ століття: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / В.І. Зубань. – Харків, 2003. – 19 с.

Клен Ю. Спогади про неокласиків / Ю. Клен // Київські неокласики / Упор. Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – С.7-64.

Корпусова В. Невідома сторінка біографії Віктора Петрова (Домонтовича) / В.Корпусова // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 859-869.

Корпусова В. З архіву Віктора Петрова (Домонтовича) / В. Корпусова // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 73-76.

Корпусова В. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): «він був людиною покликання, а не визнання» / В.Корпусова // Українська біографістика: зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: В.І. Попик (відпов. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 340-365.

Костюк Гр. Поет-учений // Филипович П. Література. – Нью-Йорк; Мельборн, 1971. – С. 187-209.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. – Кн. І / Г. Костюк. – Едмонтон: КІУС, 1987. – 743 с.

Крупницький Б. Мої спогади про В. Петрова / Б. Крупницький // Україна (Париж). – 1953. – Ч. 9. – С.730-737.

Куриленко І. А. Екзистенціалістська модель українського інтелектуального роману 20-х років ХХ століття: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук / І.А. Куриленко. – Харків, 2006. – 18 с.

Лист В. Петрова до С. Зерової, 28.IХ.1951 р. // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України (далі – ЦДАМЛМУ). – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 60.

Лист В. Петрова до С. Зерової, 11.IХ.1953 р. // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 152. – Арк. 116-117.

Мазуренко І. Метаморфози Віктора Петрова (В. Домонтовича): Фрагменти життя i творчості за документами доби / І. Мазуренко // Січеслав. – Вип. 2. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 88-94.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1999. – 447 с.

Перетц В.Н. Из лекций по истории древнерусской литературы / По лекциям проф. сост. студ. Ал. Б[агрий] / В.Н. Перетц. – Киев: Типо-лит. «Труд» М.В. Ельника, 1914. – 188 с.

Петров В.П. В этой же форме написаны прекрасные гимны (про розвиток середньовічної поезії). Без початку. Автограф, б/д // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 61. – 42 арк.

Петров В.П. Форма стиха в произведениях виршеписцев XVI – XVII вв. Автограф, б/д // Там само. – Спр. 78. – 40 арк.

Петров В.П. Пушкин и его современники. Автограф, 1930-і рр. // ЦДАМЛМУ. – Ф. 243. – Оп. 1. – Спр. 84. – 141 арк.

Петров В.П. Російська поезія ХІХ ст. (Творчість Жуковського В.А.). Автограф, маш., 1930 р. // Там само. – Спр. 86. – 120 арк.

Петров В.П. Російська поезія ХІХ ст. (Творчість Батюшкова К.М., Гнедича М., Язикова М.О.). Автограф, 1930 р. // Там само. – Спр. 87. – 158 арк.

Петров В.П. Російська поезія ХІХ ст. (Творчість Баратинського Є.А., Рилєєва К.Ф.). Автограф, 1930 р. // Там само. – Спр. 88. – 79 арк.

Петров В.П. Російська поезія ХІХ ст. (Творчість Давидова Д.В., Майкова А. Автограф, 1930 р. // Там само. – Спр. 89. – 178 арк.

Петров В.П. Російська поезія ХІХ ст. (Творчість Ахматової А.А., Тургєнєва І.С.). Автограф, 1930 р. // Там само. – Спр. 90. – 86 арк.

Петров В. Микола Зеров та Ів. Франко. До історії історико-літературних взаємовідносин / В. Петров // Рідне слово. – Мюнхен; Карльсфельд, 1946. – Ч. 6. – С. 34-35.

Петров В. Автобіографія // Домонтович В. Проза. 3 тт. – Т. І / Ред. Юрія Шевельова / В. Петров. – Нью-Йорк: Сучасність, 1988. – С. 512.

Петров В. Человек которого мучила бесконечность. О мудрости Тургеневской / Підготовка тексту та коментарі Валентини Корпусової / В. Петров // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 68-72.

Петров В.П. Язык. Этнос. Фольклор. Автореферат по совокупности работ на соискание ученой степени кандидата филологических наук / В. П. Петров. – К., 1966. – 61 с.

Полонська-Василенко Н. Київ часів М. Зерова та П. Филиповича. Київські неокласики / Н. Полонська-Василенко [упор. Віра Агеєва.]. – К.: Факт, 2003. – С. 175-194.

Полонська-Василенко Н. Спогади / Н. Полонська-Василенко [упор., вступна стаття та іменний покажчик В. Шевчука]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 591 с.

Портнов А. Віктор Петров і його критики / А. Портнов // Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. – К.: Критика, 2011. – С. 143-181.

Филипович О. Спомини про брата / О. Филипович // Київські неокласики / Упор. Віра Агеєва. – К.: Факт, 2003. – С.137-160.

Чабан М. З роду Петрових. Матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова) / М. Чабан. – К.: НаУКМА, 2012. – 82 с.

Ульяновський В. «В пустелі мені з’явився біс», або про темну мантію Віктора Петрова / В. Ульяновський // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1-2. – С. 178-190.

Ульяновський В. Віктор Петров: осягнення Сковороди / В. Ульяновський // Київська старовина. – 2001. – № 4 (340). – С. 104-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії