ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ «РУСЬКОЇ ГРОМАДИ» В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ КЛІШ кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка., Україна

Ключові слова:

Ключові слова, «Руська громада», суспільно-християнський рух, Східна Галичина, О. Барвінський, початок ХХ ст.

Анотація

У статті проаналізовано становлення, форми та методи діяльності політичного товариства «Руська громада». На основі архівних та опублікованих матеріалів охарактеризовано мету, завдання та основні напрями діяльності організації упродовж досліджуваного періоду.

Ключові слова: «Руська громада», суспільно-християнський рух, Східна Галичина, О. Барвінський, початок ХХ ст.

В статье проанализированы становления, формы и методы деятельности политического общества «Руська громада». На основе архивных и опубликованных материалов охарактеризованы цель, задачи и основные направления деятельности организации на протяжении исследуемого периода.

Ключевые слова: «Руська громада», общественно-христианское движение, Восточная Галиция, А. Барвинский, начало ХХ в.

The article analyzes the formation, forms and methods of political society "Rus'ka gromada". Based on archival and published materials described purpose, objectives and main activities of the organization during the period studied.

Key words: "Rus'ka gromada", social-christian movement, Eastern Galicia, O. Barvinsky.

Біографія автора

АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ КЛІШ, кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Посилання

Список використаних джерел

Антошевський Т. До історії християнсько-суспільного руху в Галичині (80-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Тарас Антошевський. – Львів, 1997. – 36 с.

Антошевський Т. Олександр Барвінський і український християнсько-суспільний рух наприкінці ХІХ – початку ХХ століть / Тарас Антошевський // Олександр Барвінський (1847–1927) / Матеріали конференції, присвяченої 150 річниці від дня народження Олександра Барвінського. Львів. 14 травня 1997 р. – Львів, 2001. – С. 32–45.

Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку XX століття: політичне товариство "Руська громада" / Олена Аркуша // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 63–99.

Батенко Т. Анатоль Вахнянин (1841–1908). Біля джерел національного відродження / Тарас Батенко. – Львів: Кальварія, Каменяр, 1998. – 140 с.

Відділ рукописів Львівської національної наукової бібілотеки ім. В. Стефаника, ф. 93, спр. 10, п. 1, арк. 38 зв.

Гриб О. Олександр Барвінський в громадсько-просвітницькому русі західноукраїнських земель кінця ХІХ століття / О. І. Гриб // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 4. Серія Історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 66–74.

Кліш А. Б. Роль представників суспільно-християнського руху в спробах заснування українського університету у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Кліш А. Б. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 58 . – С. 98–104.

Кліш А. Кирило Студинський та християнсько-суспільний рух в Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Андрій Кліш // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 30–36.

Левицкій І. Александер Барвінскій в исторіи культурного движения руского народа на Прикарпатю / Левицкій І. Е. – Львів, 1901. – 118 с.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 р.: На підставі споминів / К. Левицький. – Львів : з друкарні ОО Василіан у Жовкві, 1926. – 736 с.

Нова енцикліка Папи Лева ХІІІ // Руслан. – 30 січня 1901.

Причинок до початкової істориї випадку виходу руских послів з галицкого сойму // Руслан. – 4 серпня 1901.

“Руска Громада” // Дhло. – 29 червня 1901.

Сецесія и абстіненція рускихъ послôвъ // Дhло. – 9 липня 1901.

Сохоцький І. Олександр Барвінський / Сохоцький І. // Історичні постаті Галичини XIX–XX ст. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1961. – С. 116.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 309, оп. 2, спр. 172, арк. 1–4.

ЦДІАЛ України, ф. 818, оп. 1, спр. 10, арк. 74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії