Вивчення історії українського козацтва в наполеонівській Франції

Автор(и)

  • ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ЛУНЯК к.і.н., доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя., Україна

Ключові слова:

Ключові слова, історіографія, Україна, Франція, козаки, наполеонівська доба.

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз французьких наукових і публіцистичних праць наполеонівської доби з історії українського козацтва на тлі історичних взаємин України та Франції.

Ключові слова: історіографія, Україна, Франція, козаки, наполеонівська доба.

 

В статье cделан комплексный анализ французьких научных и публицистических работ наполеоновской епохи по истории украинского казачества на фоне исторических взаимоотношений Украины и Франции.

Ключевые слова: историография, Украина, Франция, казаки, наполеоновская эпоха.

 

There is French scientific and journalistic works of Napoleonic period about the history of Ukrainian Cossacks on the background of historical relations of Ukraine and France analysed in this article.

Keywords: historiography, Ukraine, France, Cossacks, Napoleonic period.

Біографія автора

ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ЛУНЯК, к.і.н., доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

к.і.н., доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

Посилання

Список джерела та літератури:

Ададуров В. Меморандуми польських авторів початку XIX століття як джерело уявлень уряду Наполеона I стосовно південно-західних окраїн Російської імперії / В. Ададуров // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – № 2. – С. 154-171.

Ададуров В. Між політикою та наукою: наполеонівський публіцист Шарль-Луї Лезюр і його «Історія козаків» / В. Ададуров // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 15. – С. 400-414.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття / В. Ададуров. – Львів: Видавництво Українського Католицького Універ¬си¬тету, 2007. – 560 с.

Ададуров В. Народження одного історичного міту: Проблема «Напо¬леон і Україна» у висвітленні Ілька Борщака / В. Ададуров // Україна модерна. – К.-Львів: Інститут історичних досліджень ЛНУ – «Критика», 2005. – Ч. 9. – С. 212-236.

Ададуров В. Призначення Наполеоном I «імперського комісара-організа¬тора у провінціях Поділля, Волинь й Україна» і діяльність на цій посаді графа Тадеуша Морського / В. Ададуров // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 12; Український археографічний збірник. – Вип. 15. – К.: Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2007. – С. 154-175.

Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І / В. Ададуров // Україна у Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419.

Безотосный В. М., Иткина Е. И. Казаки в Париже в 1814 году / В. М. Без-отосный, Е. И. Иткина. – М.: Кучково поле, 2007. – 112 с.

Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик // Різніченко В. Пилип Орлик – гетьман України. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик: Істо¬рич¬ні оповіді / Передмови та примітки В. О. Шевчука / І. Борщак. – К.: Український письменник, 1996. – 302 с. – С. 121-301.

Борщак І. Наполєон і Україна. З невідомих документів із тогочасними ілюстраціями / Передмова проф. Едварда Дріо / І. Борщак – Львів: Бібліотека «Діла», 1937. – 127 с.

Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. Переклад з французької / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Вступна стаття П. Соханя; Упорядкування та загальна редакція З. Борисюк / І. Борщак. – К., 2000. – 366 с.

Гончар Б., Захарчук О. Наполеон і Україна / Б. Гончар, О. Захарчук // Діалог. Історія, полі¬тика, економіка. – К., 2002. – № 2: Україна і Франція. – С. 77-78.

Іваненко О. А. Українське козацтво в працях французьких авторів на межі ХVІІІ-ХІХ ст. / О. А. Іваненко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 254-262.

Купчинський О. Проспер Меріме і його твір «Богдан Хмельницький» / О. Купчинський // Жовтень. – 1987. - № 8. – С. 16-22.

Кюстин А. Николаевская Россия / А. Кюстин. – М.: Политиздат, 1990. – 352 с.

Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех ма-лороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого описания Малороссии» и «Со-брания Исторического». Издана Киевскою временною комиссиею для разбора древних актов. – К.: В типографии К. Н. Милевскаго, 1878. – XVIII+471 c.

[Mышецкий С. И.] История о казаках запорожских. Как оные издрев¬ле за-чалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне нахо-дятся, сочиненная от инженера команды / С. И. Мышецкий. – Одесса: В город-ской типо¬графии, 1851. – V+92 с.

Наливайко Д. Україна очима Заходу / Видання друге, доповнене / Д. Наливайко. – К.: Грамота, 2008. – 784 c.

Наливайко Д. Хроніка рецепції України у Франції ХІХ ст. / Д. Наливайко // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 147-177.

Савченко Ф. Козаччина у французькому письменстві та козако¬філь¬ст¬во Меріме / Ф. Савченко // Хроніка 2000. – 1995. – № 2-3. – С. 128-147.

Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії: Пер. з фр. В. В. Коптілов / Ж.-Б. Шерер. – К.: Український письменник, 1994. – 311 с.

Anthoine de Saint-Joseph A.-I.] Essai historique sur le commerce et la navigation de la Mer-Noire ou voyage et enterprises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de la Mer-Noire et ceux de la Méditerranée / A.-I. Anthoine de Saint-Joseph. – P.: Chez H. Agasse, 1805. – XVI+300 p.

Custine A.-L.-L., marquis de. La Russie en 1839 / A.-L.-L. de Custine. – Bruxelles: Société typographique belge, Francfort-sur-le-Mein: Librairie de E. Ullmann, 1844. – T. 3. – 284 p.

Dubois de Jancigny J.-B. Du commerce français dans l’état actuel de l’Europe: ou, Observations sur le commerce de la France en Italie, dans le Levant, en Russie, dans la Mer-Noire / J.-B. Dubois de Jancigny. – P.: Chez Potey, 1806. – 368 p.

Eton W. Tableau historique, politique et moderne de l’empire Ottoman. Traduit de l’anglais… par le C. Lefebvre / W. Eton. – P.: Chez Tavernier, an VII (1799). – T. 2. – 320 p.

Hempel F., Geissler Ch.-G.-H. Description de tous les peuples qui se trouvent sous la domination bienfaisante d’Alexandre I, empereur de toutes les Russies: d’après les meilleurs ouvrages de la littérature allemande et étrangère, que l’on a eu soin de citer / F. Hempel, Ch.-G.-H. Geissler. – P.: Fusch, 1803. – VI+134 p.

Karr L.-J. Des Cosaques, ou details historiques sur les moeurs, coutumes, vétemens, armes; et sur la manière dont ce people fait la guerre. Recuillis de l’allemand / L.-J. Karr. – P.: Chez Lebégue, Petit, Gabriel Warrée, 1814. – 93 р.

Leroy de Flagis J.-B. État politique, civile et militaire de l’empire de Russie / J.-B. Leroy de Flagis. – P.-Rouen: Chez Renard-P. Periaux, 1807. – VІІІ+300 р.

Lesur Ch.-L. Des progrès de la puissance russe, depuis son origine jusqu’au commencement du XIX-e siècle / Ch.-L. Lesur. – P.: Fantin, 1812. – ХІV+514 p.

Lesur Ch.-L. Histoire des Kosaques, précédée d’une introduction ou coup-d’oeil sur les peuples qui ont habité le pays des Kosaques, avant l’invasion des Tartares / Ch.-L. Lesur. – P.: A. Belin, 1814. – T. 1. – VIII+405 p.

Lesur Ch.-L. Histoire des Kosaques, précédée d’une introduction ou coup-d’oeil sur les peuples qui ont habité le pays des Kosaques, avant l’invasion des Tartares / Ch.-L. Lesur. – P.: A. Belin, 1814. – Т. 2. – 420 р.

Lesur Ch.-L. Précis des causes qui ont amené le démembrement de la Pologne // Mémoires sur la revolution de la Pologne, trouvés à Berlin / Ch.-L. Lesur. – P.: Galland, 1806. – СІV+215 p. – P. III-C.

Malte-Brun C. Tableau de la Pologne ancienne et moderne. Contenant la description de ce pays, de ses montagnes, plaines, fleuves, marais, climat, animaux, végétaux et minéraux; la topographie de la Haute et Basse Pologne, de la Prusse, la Courlande, la Lithuanie, la Russie-Blanche, Noire et Rouge, la Wolhynie et l’Ukraine, avec indication des villes, bourg, édifices et monumens; la description politique ou aperçu de la constitution polonaise, des religions, des lois, de l’administration civile et judiciaire; des moeurs, de l’armée, de la population et des revenus; des systèmes des poids, mesures, et monnaies en usage, soit en Pologne, soit à Dantzick; un précis de l’histoire de la Pologne, depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, des recherches sur l’origine des Slavons et des Sarmates, et des détails sur les restes de la langue sarmatique. Rédigé principalement d’après des notes communiquées par des Polonais et d’après les auteurs du pays même. Par Malte-Brun. Pour servir de complément à l’Histoire de la Pologne par M. de Rulhières / C. Malte-Brun. – P.: Chez H. Tardieu-H. Nicolle, 1807. – XII+498 р.

Pallas P.-S. Voyages entrepris dans les gouvernemens méridionaux de l’empire de Russie, dans les années 1793 et 1794. Traduits de l’allemand / P.-S. Pallas. – P.: Chez Deterville, 1805. – T. 1. – ХХІІІ+653 р.

Pissot N.-L. Précis historique sur les Cosaques, nation sous la domination des Russes: leur origine, établissement et accroissement, leur grandeur et abaissement, leurs moeurs et usages / N.-L. Pissot. – P.: Chez Moronval, 1812. – 38 p.

Racault de Reuilly J.-J. Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire pendant l’année 1803; suivi d’un Mémoire sur le commerce de cette mer, et de Notes sur les principaux ports commerçans. Dédié à Sa Majesté l’Empereur et Roi / J.-J. Racault de Reuilly. – P.: Chez Bossange, Masson et Besson, 1806. – ХІХ+302 р.

Rechberg Ch. de, comte [et Depping G.-B.]. Les peuples de la Russie ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l’empire de Russie / Ch. de Rechberg, G.-B. Depping. – P.: De l’Imprimerie de D. Colas, 1812. – T. 1. – 13+61+48 p.; T. 2. – 66+48 p.

Schérer J.-B. Annales de la Petite-Russie; ou Histoire des Cosaques-Saporogues et des Cosaques de l’Ukraine, ou de la Petite-Russie. Depuis leur origine jusqu’à nos jours; suivie d’un Abrégé de l’Histoire des Hettmans des Cosaques, & des pièce justificatives: Traduite d’après les Manuscrits conserves à Kiow, enrichie de Notes / J.-B. Schérer. – P.: Chez Cuchet, 1788. – T. 1. – XVI+328 p.

Schérer J.-B. Annales de la Petite-Russie; ou Histoire des Cosaques-Saporogues et des Cosaques de l’Ukraine, ou de la Petite-Russie. Depuis leur origine jusqu’à nos jours; suivie d’un Abrégé de l’Histoire des Hettmans des Cosaques, & des pièce justificatives: Traduite d’après les Manuscrits conserves à Kiow, enrichie de Notes / J.-B. Schérer. – P.: Chez Cuchet, 1788. – Т. 2. – 384 p.

Siestrzencewicz de Bohusz S. Histoire du royaume de la Chersonese Taurique / S. Siestrzencewicz de Bohusz. – St.-Pétersbourg: De l’imprimerie de l’Académie Impériale Russe, 1824. – 433 p.

Siestrzencewicz de Bohusz S. Précis des recherches historiques sur l’origine des Slaves ou Esclavons et des Sarmates, et sur les époques de la conversion de ces peoples au Christianisme / S. Siestrzencewicz de Bohusz. – St.-Pétersbourg: De l’imprimerie de l’Académie Impériale Russe, 1824. – 228 p.

Siestrzencewicz de Bohusz S. Recherches historiques sur l’origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves, et sur les époques de la conversion de ces peoples au Christianisme: Dans 4 tomes / S. Siestrzencewicz de Bohusz. – St.-Pétersbourg: De l’imprimerie de Pluchart et comp., 1812. – XVI+856+72 p.

Storch H.-F. von. Tableau historique et statistique de l’Empire de Russie à la fin du dix-huitième siècle / H.-F. von Storch. – Bâle: J. Decker – P.: Ch. Pougens et Levrault-frères, 1801. – T. 1. – ХХІІ+407+80.

Tisserand R. La vie d’un peuple. L’Ukraine. Préface de René Pinon / R. Tisserand. – P.: Librairie orientale et americaine G.-P. Maisonneuve, 1933. – ІV+299 р.

V. C. [Comeiras Victor Delpuech de.] Tableau general de la Russie modernе, et situation politique de cet empire au commencement du XIXe siècle / V. C. [V. de Comeiras]. – P.: Chez Treuttel et Wurtz, Libraires, de l’imprimerie de Goujon fils, an X-1802. – Т. 1. – 350 p.

V. C. [Comeiras Victor Delpuech de.] Tableau general de la Russie modernе, et situation politique de cet empire au commencement du XIXe siècle / V. C. [V. de Comeiras]. – P.: Chez Treuttel et Wurtz, Libraires, de l’imprimerie de Goujon fils, an X-1802. – Т. 2. – 405 p.

Voltaire. Oeuvres completes. – T. 24. – Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand / Voltaire. – Kehl.: L’imprimerie de la société littéraire-typographique, 1784. – 435 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії