Вища освіта України в аспекті інтелектуалізації праці (перше десятиліття ХХІ ст.)

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Чекушина НГУ, Ukraine

Ключові слова:

Ключові слова, економіка знань, освітні послуги, диверсифікація та модернізація вищої освіти, ринок інтелектуальної праці. Ключевые слова, экономика знаний, образовательные услуги, диверсификация и модернизация высшего образования, рынок интеллектуального

Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі вищої школи України у становленні економіки знань. Здійснено ретроспективний аналіз структурних змін, які відбулися у системі вищої освіти країни за період першого десятиліття ХХІ ст.

Статья посвящена определению роли высшей школы Украины в становлении экономики знаний. Осуществлен ретроспективный анализ структурных изменений, которые произошли в системе высшего образования страны в первом десятилетии ХХІ в.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the impact of higher education in Ukraine on the intellectualize of labor. The content of the text analysis of the structural changes that have taken place in higher education in the country in the first decade of the 21 century.


Посилання

Альтбах Ф., Райзберг Л., Рамбли Л. Тенденции в развитии глобальной системы высшего образования: наблюдение за академической революцией: Доклад для Всемирной конференции по вопросам высшего образования под эгидой ЮНЕСКО, 2009 / [Эл. документ]. – Режим доступа: www.ihe.nkaoko.kz/upload/Tenden_v_%20ras_global_sistem.pdf.

Долішній М. І., Куценко В. І. Диверсифікація освіти в контексті Болонського процесу як передумова поліпшення якості кадрового потенціалу / М. І. Долішній, В. І. Куценко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 8-14.

Куценко В. І. , Решетняк А. Д. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії ринків праці та освітніх послуг у контексті економіки знань / В. І. Куценко, А. Д. Решетняк // Продуктивні сили України. – 2010. – №1. – С. 59-78.

Лисов В.И. Приоритеты международной образовательной деятельности российских вузов / В.И. Лисов // Высшее образование в России. – 2012. – №1. – С.3-10.

Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011-2012 навчального року // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 65-117.

Сравнительная модель трансформаций приоритетов в образовательной политике стран СНГ и ближнего зарубежья: Аналитический обзор Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета [Эл. документ]. – Режим доступа: www.charko.narod.ru/tekst/analitika/analitika.html.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2012 році. – К.: Держкомстат, 2012. – 82 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік. Державна служба статистики України 2011 / За ред. О. Г. Осауленко. – К.:ТОВ «Август Трейд», 2011. – 560 с.

Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. / Є. Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.

Хамініч С. Ю., Н. Ю. Білоусова Якість сучасної освіти України в умовах Європейської інтеграції / С. Ю. Хамініч, Н. Ю. Білоусова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 62-68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії