СУЧАСНЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Автор(и)

  • Геннадій Георгійович Кривчик завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Україна

Ключові слова:

Ключові слова, Верховна Рада, конституція, президент, прем’єр-міністр, демократія, республіка, європейські стандарти. Ключевые слова, Верховная Рада, конституция, премьер-министр, демократия, республика, европейские стандарты.

Анотація

Аналізуються принципові відмінності в системах і формах державного правління (врядування) в  країнах Євросоюзу та України.

Показаны основные отличия форм государственного правления, которые сложились и закреплены в конституциях стран Европейского Союза и Украины.

The article focuses on the organization characteristics of  public administration in the Ukraine in the context of  countries of the European Union.

Біографія автора

Геннадій Георгійович Кривчик, завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського національного університету залізничного  транспорту ім. В. Лазаряна, доктор історичних наук, професор

Посилання

Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.В.Арановский. – М.: Аспект Пресс, 1999.– 543 с.

Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / Бернхем В. – К.: Україна, 1999.– 554 с.

Білоус А.О. Політико-правові системи: Світ і Україна: Навч. посібник / А.О.Білоус. – К.: Основи, 1997. – 464 с.

Гелей С.Д., Політико-правові системи світу: Навч. посібник. С.Д.Гелей, С.М. Рутар . – К.: Знання,2006. – 645 с.

Дербишайр Д. Политические системы мира / Перевод с англ.: В 2-х т. / Д.Дербишайр, Я. Дербишайр. – М.: Рикол. класик, 2004.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Переклад з фр. В. Ховхуна / Ж.Зіллер. – К.: Основи, 1996. – 420 с. Історія державної служби в Україні: У 5 т. / відп. ред. Т.В. Мотренко, В.В. Смолій. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 3. Документи і матеріали / упоряд. Г.В. Боряк, Л.Я Днмченко, Ю.А. Мицик. – 556 с.

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / відп. ред. Т.В. Мотренко, В.В. Смолій. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 3. Документи і матеріали / упоряд. Г.В. Боряк, Л.Я Днмченко, Ю.А. Мицик. – 556 с.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: Проблемы политико-правовой теории / А.И.Ковлер. – М.: Аспект Пресс, 1990.– 434 с.

Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка. – 2-ге видання. – К.: Юрінком інтер, 2004. – 421 с.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.М.Бесчасний , О.В.Філонов, В.М.Субботін, С.М.Пашков; За ред. В.М.Бесчасного. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 467 с.

Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л. А. Окунькова. – М.: ИНФРА. М – НОРМА, 1997. – 816 с.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1996. – 48 с.

Лафитский В.И. Основи конституционного строя США / В.И. Лафитский. – М.: НОРМА, 1998. – 272 с.

Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч. посібник / В.В.Лісничий. – Харків: Торнадо, 2001. – 344 с.

Мишин А.А. Конституционное (государственное ) право зарубежных стран: Учеб. пособие. – 9-е изд., испр. и доп. /А.А.Мишин. – Юстицинформ, 2002. – 496.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №40. – Ст. 527.

Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Инфра –М–Норма, 1987.– 570 с.

Факты и комментарии в Украине. – 2006. – 5 дек.

Чечелюк П. Анахронизм и нищета без блеска // Киевский телеграфъ. – 2010. – 5-11 февр. – С.10.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник / В.М. Шаповал – К.: АртЕк; Вища школа, 1997. – 264 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-17

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії