БИТВА КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО З ТАТАРАМИ ПІД СОКАЛЕМ 1519 Р.

Автор(и)

  • Іван Миколайович Тимів завідувач етнографічного музею Калущини у Вищому професійному училищі №7, Україна

Ключові слова:

Ключові слова, битва, військо, джерело, літопис, хроніка, татари, тактика.

Анотація

В статті висвітлено передумови перебіг та наслідки битви польсько-українсько-литовської армії під орудою князя Костянтина Острозького з татарським військом хана Мехмед Ґірея І під Сокалем у 1519 році.

В статье исследуются предпосылки, ход и следствия сражения польско-украинско-литовских войск под руководством князя Константина Острожского с татарским войском хана Мехмед Гирея І под Сокалем в 1519 году.

The article investigates the pre-conditions, course and results of the battle between the Polish-Ukrainian-Lithuanian army under the leadership of Prince Konstantin Ostrozhski and the Tatars army of Khan Mehmed Girey I near Sokal in 1519.

Біографія автора

Іван Миколайович Тимів, завідувач етнографічного музею Калущини у Вищому професійному училищі №7

завідувач етнографічного музею Калущини у Вищому професійному училищі №7, викладач всесвітньої історії

Посилання

Kronika Polska Marcina Bielskiego / Wyd. K. J. Turowskiego. – T. 2. – Кs. IV,V. – Sanok, 1856. – S. 1009.

Дзира Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХІІІ – ХVІ ст. за хроніками Бєльських і Стрийковського // Український історико-географічний збірник. – Київ, 1971. – Вип. 1. – С. 96; Панашенко В. Агресія Кримського ханства і султанської Туреччини на Україну в кінці ХV – першій половині ХVІІ ст. // Феодалізм на Україні : збірник наукових праць. – К. : Наукова думка, 1990. – С. 124.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкував та переклав з польської о. Ю. Мицик. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 370.

Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII: Козацькі часи до року 1625. – К. : Наукова думка, 1995. – С. 27.

Омельчук Б. Організація оборони міст Руського і Белзького воєводств на «татарських шляхах» у другій половині XV – XVІ ст. // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 19-20; Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр.: досвід польсько-литовсько-українського співробітництва // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть. Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива. – Ч. 1-а. – К., 2001. – С. 20, 21.

Бевзо О. Львівський літопис (Ісписаніе літом от рождества Христова[…] року і по нім імущих) і Острозький літописець. (С кройніки Бельського речі потрібнії вибрані). Джерелознавче дослідження. – К., 1970. – С. 100, 125; Уляновький В., Яковенко Н. Київський літопис першої чверті XVII ст. Ч. ІІ. Кройника о ранных речах тут найдеш чого треба // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 103.

Летописи Белорусско-Литовские. – Летопись Рачинского // Полное собрание русских летописей. – Т. ХХХV. – М.: Наука. – 1980. – C. 169.

Chronicorum B.Vapovii pars posterior […] / Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedr. krakowskiego : część ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480-1535) / [z rękopisu będącego własnością hr. Wiktora Baworowskiego wydał, życiorysem Wapowskiego i wyjątkami z spółczesnych historyków objaśnił J. Szujski] // Scriptores Rerum Polonicarum. – T. 2. – Cracoviae, 1874. – Р.159-162; Kronika Marcina Bielskiego. – Sanok, 1856. – Tom. 2. – Кs. IV,V. – S. 1007- 1009; Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi Maciej Stryjkowskiego. – Warszawa, 1846. – Tom II. – S. 392; Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 370-371; Литвин М. О нравах татар, литовцев и москвитян / Перевод В. И. Матузовой; отв. ред.. А. Л. Хорошкевич. – М. : Изд-во МГУ. – 1994. – С. 67-68.

Acta Tomiciana. – T. 5:Tomus Quintus Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum, et Rerum Gestarum; Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lithuanie 1519-1521. – Poznań, 1855. – Р.72-73.

Летописи Белорусско-Литовские. – Летопись Рачинского. – С. 169.

Сборникъ лѣтописей относящихся къ исторіи Южной и Западной Руси, изданный комиссиею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернатор. – Кіевъ : Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1888. – С. 75; Полное собраніе русскихъ летопѣсей изданное по высочайшему повелѣнію императорскою археографическою коммиссіею. – Т. 13. Первая половина VIII: Лѣтописный сборникъ, именуемый патрѣаршею или никоновскою лѣтописью. С.-Петербургъ, 1904. – С. 33-34.

Зубрицкий Д. Галицкая Русь въ XVI столѣтіи // Чтенія въ императорскомъ Обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московском унивверситетѣ. – М.: Университетская типографія, 1862. – Кн. 3. – С. 23; Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII. – С. 27-28; Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20- х років ХХ ст.) / Упорядник Б. Якимович. – Львів : Світ, 1992. – С. 168; Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр.: досвід польсько-литовсько-українського співробітництва // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть. Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива. – Ч. 1-а. – К., 2001. – С. 18-27; Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540). – К. : Інститут історії України НАН України. – 2006. – С. 125-127; Ступницький С., Зельцер О. Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР. – 1968. – С. 722.

Borawski P. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 – S. 80-83; Jasienica Р. Polska Jagiellonów. – Tom II. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – S. 62; Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w. – Warszawa, 1987. – S. 85-86; Faflak M. Bitwa pod Sokalem. – Warszawa, 1970.

Політична криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20-30-х роках XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI-XVIII століть. – К., 2000. – С. 98-99.

Kronika Polska Marcina Bielskiego / Wyd. K. J. Turowskiego. – T. 2. – Кs. IV,V. – S. 1007.

Дзира Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХІІІ – ХVІ ст. за хроніками Бєльських і Стрийковського // Український історико-географічний збірник. – Київ, 1971. – Вип. 1. – С. 97; Wojcechowski Z. Zygmunt Stary. – Warszawa, 1987. – S. 161.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów // Biblioteka Warszawska. – 1891. – T. 2. – Zetszyt 6. – S. 458.

Baliński M. Historia Polski. – Warszawa, 1844. – S. 121.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 370; Полное собраніе русскихъ летопѣсей. Т. 13. – С 33; Ярушевич Аф. Ревнитель православія, князь Константинъ Ивановичъ Острожскій (1461-1530) и православная литовская Русь въ его время. – Смоленск, 1896. – 149.

Володимирський-Буданов М. Население Юго-Западной России от второй половины ХV до Люблинской унии (1569) / Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов. – Т. 2: Акты о заселении Юго-Западного края. – К., 1890. – C. 14.

Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С.23-24.

Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. – С. 125.

Там само. – С. 100.

Хроника Литовская и Жмойтская, и Быховца // Полное собрание русских летописей. – Т. ХХХІІ: Летописи Белорусско-Литовские: Летопись Рачинского. – М. : Наука. – 1980. – C. 106.

Уляновький В., Яковенко Н. Київський літопис першої чверті XVII ст. – С. 103.

Мыцык Ю. «Літописец» Дворецких – пам'ятник украинского летописания XVII в. // Летописи и хроники АН СССР, института истории СССР. – М., 1984. – С. 227.

Chronicorum B.Vapovii pars posterior... – Р.159-162; Lukas S. Rozbior pjdługoszowej częśi Kroniki Bernarda Wapowskiego // Rozprawy i sprawozdania z posiedzień wydziału historyczno-filosoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie. – T. XI, Kraków : Akademia Umiejętności, 1879. – S. 38.

Kronika Polska Marcina Bielskiego / Wyd. K. J. Turowskiego. – T. 2. – 1007-1008.

Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi Maciej Stryjkowskiego. – T. 2. – S. 392.

Hetrbst St. Potszeba historii, czyli o polskim stylu życia. Wybor pism. – Warszawa. – 1978. – S. 296; Pawłowska D. Początki Złoczowa ХV– ХVІ // Biblioteka Złoczowska. Szkicy Historyczne. – Kraków, 1996. – S. 48.

Gąsiorowski St. Tatarzy niewolnicy na służbie Panów Żołkiwskich w XVII w. // Studia Historyczne. – Rocznik XXXVIII. – Zeszyt. – Warszawa, 1995. – S. 48; Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1587. – Cz. II: Zniszczenia wojenne i pożary. – Lwów, 1935. – S. 40.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 370, 371.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S.1008; Дзира Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХІІІ – ХVІ ст. – С. 97; Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII. – С. 28.

Hetrbst St. Potszeba historii. – Warszawa. – S. 296; Walawender A. Kronika klęsk elementarnych w Polsce ... – S. 133.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów. – S.458; Wojcechowski Z. Zygmunt Stary. – S. 161.

Пенской В. Военный потенциал Крымского ханства в конце ХV – начале XVII в. // Восток (Oriens). – 2010. – № 2. – С. 58.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – 1008; Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 370; Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515-1540). – С. 126.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S. 1008; Hetrbst St. Potszeba historii… – S. 296.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 370-371.

Bartoszewicz J. Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami. – Warszawa, 1859. – S. 83; Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С. 24.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S. 1008; Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów. – S. 459; Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С. 24.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – 1008; Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej… – S. 459.

Ярушевич Аф. Ревнитель православія, князь Константинъ Ивановичъ Острожскій (1461-1530)… – С. 149-150; Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S. 1008.

Kolankowski L. Roty Koronne na Rusi i Podolu 1492 – 1572 // Ziemia Czerwińska. – Lwów, 1935. – Rocz.1. – S. 148-149.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S. 1008,1009; Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi Maciej Stryjkowskiego. – Т ІІ. – S.392.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 371; Hetrbst St. Potszeba historii… – S. 296.

Герберштейн С. Записки о Московии // Перевод с нем. А. И. Малеина и А. В. Назаренко. Под ред. В. Л. Янина. – М.: Издательство МГУ, 1988. – С. 168.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 371.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów. – S. 459.

Хроника Литовская и Жмойтская, и Быховца // Полное собрание русских летописей. – Т. ХХХІІ. – М., 1975. – С. 106.

Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С. 24.

Hetrbst St. Potszeba historii… – S. 296.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S.1009; Бевзо О. Значення літопису і Острозького літописця як джерела з історії України періоду феодалізму / Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. – Київ, 1970. – С. 58; Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С. 24.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – T. 2. – S.1009; Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – С. 371.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów. – S. 459; Hetrbst St. Potszeba historii… – S. 296.

Kolankowski L. Obrona Rusi za Jadiellonów… – S. 478.

Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII. – С. 27-28; Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII. – С.28.

Черкас Б. Оборона українських земель від турецько-татарської агресії у 1515-1519 рр. – С.24, 25.

Gurski K. Obrona granic Rzeczpospolitej od Tatarów. – S. 459.

Литвин М. О нравах татар, литовцев и москвитян. – С. 67-68.

Bartoszewicz J. Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami. – S. 83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-17

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника