ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПОДІЛЛІ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ВОЛИНІ У ДОБУ НЕПУ (1921-1929 РР.)

Автор(и)

  • Оксана Мирославівна Свідерська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Ключові слова:

неп, землеробство, інтенсифікація землеробства, селянин, сільськогосподарське виробництво.

Анотація

На основі вивчення та аналізу різних джерел у статті зроблено спробу ідентифікувати проблему розвитку землеробства на Поділлі та Південно-Східній Волині й визначити головні напрями інтенсифікації галузі у добу непу.

На основе изучения и анализа различных источников в статье сделана попытка идентифицировать проблему развития земледелия на Подолье и Юго-Восточной Волыни и определить главные направления интенсификации отрасли в период нэпа.

On the basis on the study and the analysis of various sources an attempt has been made to identify the problem of the development of agriculture in Podillya and South-Eastern Volyn and determine the main directions of the field’s intensification during the NEP period.

Біографія автора

Оксана Мирославівна Свідерська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Аспірантка кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін

Посилання

Бахметьєв Г. М. Основные показатели перспективного плана по сельскому хозяйству Проскуровского округу за пятилетие 1926/27 – 1930/31 гг. / Г. М. Бахметьєв // Экономика и статистика Проскуровщины. – Проскуров : Окрстатбюро. – 1927. – № 1. – С. 7–40.

Городецький С. Сільське господарство Поділля перед світовою війною / С. Городецький. – Вінниця : Кабінет виучування Поділля, 1929. – 210 с.

Мигаль Б. К. Первые итоги мелиорации крестьянской земли на Украине (1917–1929 гг.) / Б. К. Мигаль // Вопросы истории СССР. – Х. : Высшая школа, 1987. – Вып. 32. – С. 60–68

Калініченко В. В Селянське господарство України в період непу / В. В. Калініченко – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

Рибак І. В. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2008. – 244 с.

Державний архів Вінницької області (далі ДАВО). – Ф. Р-147. Оп. 1. – Спр. 117. – 135 арк.

Сільськогосподарські райони Поділля і громадські сівозміни для них. – Вінниця, 1925. – 138 с.

ДАВО. – Ф. Р-2029. – Оп. 1. – Спр. 20. – 81 арк.

Використовуємо машини: передова // Червоний кордон. – 1927. – 1 січня. – С. 2.

Постачання сільськогосподарських машин селянам // Червоний край. – 1926. – 21 квітня. – С. 4.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО). – Ф. 27. – Оп. 2. Р – Спр. 668. – 13 арк.

. Матеріали до вивчення тракторів в Україні. Трактори в сільському господарстві України в 1924–1925 рр. – Х. : Радянський селянин, 1927. – Вип. 1. – 118 с.

Трактори в сільському господарстві України в 1924–1926 рр. – Х. : ЦСУ УСРР, 1927. – 136 с.

Народне господарство України в 1924/25 р. – Х. : ЦСУ УССР, 1926. – 296 с.

Тракторизація на Поділлі // Червоний край. – 1926. – 4 липня. – С. 3.

ДАВО. – Ф. Р-40. – Оп. 1. – Спр. 825. – 106 арк.

. С. К. Як угноювати землю / С. К. // Вісті. – 1921. – 12 червня. – С. 6.

Геринович В. Про яри та ярки Кам’янеччини та засоби боротьби з ними / В. Геринович // Червоний кордон. – 1927. – 5 січня. – С. 3.

Україна. Статистичний щорічник 1925. – Х. : ЦСУ УСРР, 1926. – 407 с.

Д. Б. Розничные цены в городах Подолии / Д. Б. // Бюллетень Подольского губернского статистического бюро. Год VІ (ЦСУУ). – Винница : Гостипография им. Ленина, 1924. – Апрель–июнь. – № 2 (29). – С. 100–109.

Збірник партійних та урядових постанов про сільськогосподарську кооперацію (серпень 1926 – липень 1927 рр.) – Х. : Сільський господар, 1927. – 116 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-17

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії