Історія церкви в Україні (кінець ХІХ- перша третина ХХ ст.): персональний вимір

Автор(и)

  • Ліна Юріївна Медовкіна Доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету, Україна

Ключові слова:

історія церкви, дослідник церковної історії, історіографія історії церкви.

Анотація

Стаття присвячена огляду персоналій  український вчених, які протягом кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. займалися дослідженням історії церкви різних хронологічних періодів від часів Візантії до початку ХХ ст.

Статья посвящена персоналиям украинских ученых, которые с конца ХІХ в. и в течении первой трети ХХ в. занимались исследованиями истории церкви разных хронологических периодов, начиная со времен Византии, до начала ХХ в.

The article is devoted Ukrainian scientists whosince the late nineteenth century and during the first third of the twentieth century were engaged in research of church history different chronological periods from the time of the Byzantine Empire until the early twentieth century.

 

 

 

Посилання

Акишин С. Ю. Биография професора А. А. Дмитриевского и характеристика его научной деятельности / С. Ю. Акишкин [Электронное издание], 2008. – Режим доступа: http://andreyblag.ru/images/articles/prosveshenie/iliotropion/izdatelstvo/9/book/akishin.pdf

Акты, издаваемые комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильно. – Вильно, 1865–1908. – Т. 1–33.

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Комиссиею для разбора древних актов, височайше учрежденною при Киевском военном Подольськом и Волынском генерал-губернаторстве. – К., Часть 1: 1864–1906.

Верба І. В. Кость Штеппа / І. В. Верба // Укр. істор. журн. – 1999. – №3. – С. 97–112; № 4. – С. 98–114

Верзилов А. В. Униатские архимандриты в Чернигове / А. В. Верзилов // Труды ЧГУАК. – Чернигов, 1903. – Вып. 5.

Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в був. жупі Земплинской / В. Гаджега. – Ч. І. – Ужгород, 1931.

Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Мармороше: Студії ист.-архивні / В. Гаджега. – Ужгород, 1922.

Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Ужанской жупі / В. Гаджега. – Ужгород, 1924.

Гаджега В. Папська булла о переложеню оседка греко-католицькой Мукачевської епархіи з Мукачева до Ужгороду / В. Гаджега // НЗТП. – 1935.

Гаджега В. Перва проба исторіи греко-католицькой Мукачевской епархии / В. Гаджега // НЗТП. – 1924

Галущинський Т. Василіанські документи в Архіві Віденської Нунціатури від 1764 до 1783 / Т. Галущинський // Записки ЧСВВ. – Жовква, 1936–1939. – Т. 6. – № 3-4

Галущинський Т. Історія Біблійного Старого Завіту / Т. Галущинський. – Рим, 1914–1934. – Т.1-3

Галущинський Т. Митрополит Йосиф Рутський / Т. Галущинський // Добрий Пастир. – Станіславів, 1937. – № 7.

Добров П. В., Гедьо А. В., Медовкіна Л. Ю. Костянтин Васильович Харлампович (1870–1932 рр.) : інтелектуальна біографія історика : Монографія / П. В. Добров, А. В. Гедьо, Л. Ю. Медовкіна. – Донецьк: Вид-во «Донбас», 2011. – 300 с.

Застирець Й. Грамота єпископа Гедеона Балабана, основуючи церковне братство в Бережанах / Й. Застирець. – Б. м., 1918.

Застирець Й. Петро Білянський – єпископ Львівський, Галицький і Кам’янець-Подільський (1781–1798) / Й. Застирець // Звіт дирекції гімназії Франца-Йосифа І в Тернополі за рік шкільний 1907/1908. – Тернопіль, 1908.

Кінах Г. Г. Вельяміна Рутського «Правила для монахів чину Св. Василя Великого» / Г. Г. Кінах // Записки ЧСВВ. – Жовква, 1924. – Т. 1. – № 1.

Кінах Г. Г. Переписка А. Духновича з Василянами / Г. Г. Кінах. – Львів, 1937.

Кінах Г. Г. Посіщенніє марамароських монастирів 1749 р. / Г. Г. Кінах // Записки ЧСВВ. – Жовква, 1926. – Т. 2. – № 1-2.

Кінах Г.Г. Монаший собор у Мукачеві 1749 р. // Записки ЧСВВ. – Жовква. – 1925. – Т. 1. – № 2-3.

Лебедева Г. Русская церковная византинистика конца ХІХ – нач. ХХ вв. Как историографическое явление / Г. Лебедева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mitropolia-spb.ru/rus/conf/bolotov2000/dokladi/lebedeva.html.

Медовкіна Л.Ю. Долі істориків церкви в тоталітарній державі: О.О. Дмитрієвський та І.І. Соколов / Л. Ю. Медовкіна // Гілея: Збірник наукових праць. Вип. 79. – К., 2013. – С. 95– 97.;

Медовкіна Л.Ю. І.І. Соколов: трагічна доля історика церкви/ Л.Ю. Медовкіна // Грані історіі. – 2013. – Вип.6. – С.318 – 322.

Медовкіна Л. К. В. Харлампович як історик церкви / Л. Медовкіна // Драгоманівські історичні історичні студії: збірник наукових праць молодих істориків. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 2013. – № 1(5). – С. 529–538.

Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. – СПб, 1895. – Т. 1-2.

Опись документов и дел, хранящихся а архиве Св. правительствующего Синода (1542–1770). – СПб., 1868–1914. – Т. 1–50

Пояснювальна записка до проєкту організації Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук // Записки Історично-філологічного відділу Української академії наук. – К.: Друкар, 1919. – Кн. 1. – Частина офіціальна. – С. І–II.

Саламаха І. В. Громадсько-політична та наукова діяльність В. О. Біднова (кін. ХІХ ст. – 1935): дис…канд. іст. наук : 07.00.01 / І. В. Саламаха; Запорізький держ. ун-т, Запоріжжя, 1998. – 225 арк.

Тітов Федір // Енциклопедія українознавства. У 10-ти томах / Голов. ред. В. Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954–1989

Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – 382 с.

Українські історики ХХ століття: Біобібліогрфічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 2, ч. 2. – 382 с.

Уляновський В. І. В. О. Біднов / В. І. Уляновський // Укр. істор. журн. – 1992. – № 10-11. – С. 80–94.

Чередниченко А. М. Київський період наукової діяльності І. І. Соколова / А. М. Чередниченко // Лаврський альманах. Зб. наук. праць. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 209–216.

Чернухін Є. К. Соколов Іван Іванович / Є. К. Чернухін // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 695

Швидкий В. П. Громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність О. Г. Лотоцького (1890-і – 1939-і рр.): дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / В. П. Швидкий; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2000. – 248 арк.

Штеппа К. Про характер переслідування відьом в Старій Україні / К. Штеппа // Первісне громадянство. – 1927. – Вип.2-3. – С. 64–80.

Штеппа К. З монастирського побуту старої України / К. Штеппа // Червоний шлях. – 1930. – № 7-8. – С. 152–159.

Штеппа К. Нариси з історії античної й християнської демонології: До питання про походження християнства / К. Штеппа // Записки Ніжинського ІНО. – Кн. VI. – Ніжин, 1926. – С. 125–194; Кн. VIІ. – 1927. – С. 45–138.

Штеппа К. Проблеми релігійного синкретизму в зв’язку з мотивами староукраїнської легендарної творчості: З приводу книги Reitzenstein-Schaeder’a “Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griecheland” (Leipzig, Teubner, 1926. – 355 p.) / К. Штеппа // Первісне громадянство. – 1927. – Вип.1-3. – С. 114–127.

Штеппа К. Учения о демонах в античной и христианской литературе в эпоху зарождения христианства: Промоційна праця / К. Штеппа // Бюллетень Нежинской Научно-Исследовательской Кафедры. – 1924. – № 1–22. – С. 119–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-17

Номер

Розділ

Сторінка молодого дослідника