Про журнал

Галузь та проблематика

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Секції журналу:

 • Педагогіка
 • Психологія
 • Фахова освіта
 • Інноваційні технології навчання
 • Дистанційна освіта
 • Інклюзивна освіта
 • Рецензії, огляди 

Процес рецензування

Редакція гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації.

Редакція визначає процедуру рецензування поданих матеріалів відповідно до політики журналу.

Редакція гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування.

Редакція залишає за собою право відхилити матеріал без проведення незалежного рецензування у випадку, якщо він буде визнаний низькоякісним або не відповідатиме напрямку журналу. Таке рішення приймається чесно та неупереджено з урахуванням редакційної політики журналу.

Редакція залучає до рецензування  незалежних експертів, які мають достатній досвід у конкретній науковій сфері та не мають конфлікту інтересів.

Незалежним рецензентам повідомляються критерії та вимоги, а також надається інформація про будь-які зміни в редакційній політиці.

У разі якщо в рецензентів виникає питання щодо достовірності даних або доцільності публікації наукової роботи, редакція надає автору можливість відповісти на поставлені питання.

У процесі рецензування редакція забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності. Редакція нікому не повідомляє статусу матеріалів у журналі, крім авторів. 

Редакція зберігає конфіденційність особистих даних рецензентів.

Політика відкритого доступу

This journal provides immediate open access to its content under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).  Users can read, download, copy and disseminate content for  educational and scientifical purposes with the saving of authorship.

Редакційна рада

Голова редакційної ради

Клопота Євгеній Анатолійович, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОНУ, Заслужений працівник освіти України (Україна)


Заступник голови редакційної ради

Дем'янова Юлія Олексіївна, кандидат філологічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна)

 


Відповідальний секретар

Клопота Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (Україна)


Члени редакційної ради

Кузнєцов Марат Амірович, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (Україна)

Лепський Максим Анатолійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології та управління ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОНУ (Україна)

Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, завідувач кафедри акторської майстерності ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОНУ (Україна)

Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна)

Кобильченко Вадим Володимирович, доктор психологiчних наук, старший науковий спiвробiтник, Iнститут спецiальної педагогіки НАПН України, лабораторія тифлопедагогіки, провідний науковий співробітник (Україна)

Лаппо Віолетта Валеріївна  – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології  Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна)         


Міжнародні члени редакційної ради

Гудонiс Вітаутас, професор Шяуляйського університету (Литва), доктор психологічних наук, академік Академії педагогічних і соціальних наук Росії (Литва)

Вілкінз Ендрю, доктор філософії (соціальна політика), старший викладач, Школа освіти і спільнот імені Джона Касса, Університет Східного Лондона (Великобританія)

Доктор Хілл, Керол, доктор філософії, керівник Школи міждисциплінарних досліджень, виконавчий директор, Крайтон інститут, Університет Глазго, Школа міждисциплінарних досліджень (Великобританія)

Dr. David V. Powell, Ed.D., Professor of Teacher Education, Department of Middle and Secondary Education, Southeast Missouri State University, Cape Girardeau (USA)

Lenka Gulová, Ph.D., Head of Department of Social Pedagogy,Masaryk University, Brno, the Czech Republic

Редакційна політика

Науковий журнал "Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти" приймає до друку оригінальні високоякісні дослідження, у яких заторкуються актуальні проблеми педагогіки, психології, фахової освіти, дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Подані статті мають бути теоретично або/і практично спрямовані. До розгляду приймаються статті, написані українською, російською та англійською мовами.

Рукописи мають бути оформлені згідно з вимогами до публікації  з дотриманням редакційної політики журналу.

Подані статті повинні містити перелік прізвищ усіх авторів, які власноруч засвідчують підписом остаточну версію рукопису до його подання в редакцію.

До розгляду приймаються статті, які не були опубліковані раніше, та ті, що не перебувають у процесі розгляду в інших видавництвах.

Мова написання статей має бути науковою, зрозумілою, грамотною та однозначною. Відповідальність за якість англомовної анотації покладається на автора/авторів статті. Статті, написані англійською мовою, повинні бути стилістично та термінологічно грамотними.

Рукописи, у яких виявлено плагіат, відхиляються редакцією.

Процес рецензування – важливий аспект публікації статті. Усі рукописи підлягають оцінці експертів, які встановлюють оригінальність, актуальність, новизну, достовірність та обґрунтованість рецензованих матеріалів. Редакційна рада журналу дотримується політики анонімної експертної оцінки, згідно з якою імена рецензентів не повідомляються авторові та навпаки. У відгуку рецензента міститься обґрунтоване рішення щодо прийняття/неприйняття матеріалу до друку, чітко зазначаються усі зауваження до статті. Рецензент також може рекомендувати автору доопрацювати статтю aбо надати уточнювальну інформацію. Усі рукописи розглядаються максимально швидко; відповідь редакції надається впродовж чотирьох тижнів від дати подання матеріалу.

Редакційна колегія має право прийняти, відхилити або повернути статтю на доопрацювання. Процес редагування передбачає внесення незначних структурних змін до рукопису. Виправлення та зміни вносять безпосередньо до оригінального тексту.

Публікаційна етика

Правову основу забезпечення публікаційної етики складають міжнародні стандарти (зокрема положення, розроблені Комітетом з етики наукових публікацій  -  The Committee on Publication Ethics – COPEположення, прийняті на 2-ій Міжнародній конференції з питань дотримання етики наукових публікацій, Сингапур, 22-24 липня, 2010) та державні стандарти, накази МОНУ, закони України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; Наказ МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» (пп. 2.10, 2.11); статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»). Редакція наукового журналу робить усе можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, та для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Редакція журналу гарантує дотримання:

 • етики видання наукових публікацій;
 • етики авторства наукових публікацій;
 • етики рецензування наукових публікацій;
 • етики редагування наукових публікацій.

Індексація

 

ResearchBib              

Research Bible

 

Рецензенти

Тулашвілі Ю.Й., доктор педагогічних наук, професор кафедри прикладної математики, Національний університет водного господарства та природокористування

Лаппо В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Яременко Н.В.,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і природокористування України