Про журнал

Науковий профіль видання.

За цільовим призначенням періодичне видання є фаховим науковим журналом за спеціальностями: 125 – кібернетика, 081 – право, 251 – державна безпека, 262 – правоохоронна діяльність.

Тематична спрямованість періодичного видання – поширення інформації про результати науково-дослідної роботи щодо правових, теоретичних та організаційних засад забезпечення інформаційної безпеки; форм та методів забезпечення інформаційної безпеки; загроз інформаційній безпеці в сучасному світі; теоретичних, правових та організаційних основ системи захисту інформаційного простору держави; протидії  інформаційно-психологічному впливу; правових та організаційних основ використання комунікаційних каналів із метою здійснення інформаційного впливу на захист національних інтересів держави; міжнародного досвіду в галузі забезпечення інформаційної безпеки; інформаційних війн як актуальних сучасних загроз безпеці держави; зв’язків з громадськістю як підґрунтя інформаційно-комунікативної взаємодії держави, суспільства, особистості.

Галузь та проблематика

1. Теоретико-методологічні засади забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

2. Міжнародний досвід у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

3. Державна політика України у сфері забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

4. Форми, методи і засоби виявлення, оцінювання і прогнозування загроз інформаційній безпеці України.

5. Науково-методологічний апарат оцінювання ефективності забезпечення інформаційної безпеки.

6. Методи, засоби та заходи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки людини, суспільства, держави.

7. Методи, засоби та заходи організаційно-правового захисту інформації з обмеженим доступом.

8. Методи, засоби та заходи технічного і криптографічного захисту інформації.

9. Організаційно-правові та технічні питання протидії кіберзлочинності.

10. Методики, технології, моделі та програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації у сфері інформаційної безпеки.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика прийому статей

1. Статті подаються до редакції лише у електронному вигляді через сайт журналу http://journals.uran.ua/ispss або поштою na_nauka@ssu.gov.ua.

2. Автори проходять реєстрацію на сайті.

3. Рецензування відбувається через сайт журналу. 

4. Файл подання є документом додатку Microsoft Word та LibreOffice (формат файлу *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt).

5. Статті подаються до редакції постійно, ті статті що не потрапляють до найближчого номеру рецензуються і в порядку черги поступають у наступний номер.

ІV. Основні вимоги до оформлення статей

 1. Автори подають статті з результатами досліджень, що мають наукову та практичну значущість і не були опубліковані в інших виданнях.
 2. Наукові статті подаються із супровідними документами (дві рецензії (з підписом рецензентів), витяг із протоколу засідання структурного підрозділу, акт за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації, яким встановлено, що підготовлений матеріальний носій інформації (рукопис) не містить відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію в системі СБ України (акт готують лише співробітники СБ України)).
 3. Матеріали слід подавати роздрукованими на папері форматом А-4 через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman 14 з полями: зліва, згори, знизу – 20 мм, справа – 15 мм.
 4. Загальний обсяг наукової статті має бути не менше 10 сторінок.
 5. Обов’язково подається електронний варіант текстового файлу, який повинен повністю відповідати роздрукованому варіанту статті.
 6. Структура наукової статті повинна мати такі елементи: індекс УДК; рубрика журналу; прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів); науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи без скорочень; анотація та ключові слова (англійською та російською мовами); реферат на англійській мові обсягом не менше 2500 знаків, включаючи ключові слова, який супроводжується українським перекладом, із вказанням назви, прізвища та ініціалів автора, вченого звання, посади. Текст повинен відображати основний зміст статті та результати досліджень.
 7. Текст наукової статті має бути структурований наступним чином: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел.

 

Процес рецензування

 1. Всі статті проходять 3 етапи рецензування:
  І етап – на відповідність вимогам до журналу 
  ІІ етап – перевірка на плагіат
  ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування
 2. Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі інформаційної безпеки.
 3. Головний редактор та відповідальний секретар призначають рецензентів.
 4. Сліпе рецензування передбачає, що ні автор, ні рецензент не знає імен один одного, все листування між автором і рецензентами ведеться через редакцію.
 5. Результати після розгляду статті подають до редколегії (звіт за спеціально затвердженою головним редактором формою).
 6. Звіт рецензента носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.
 7. Автор може не погодитись з думкою рецензента і направити в редакцію мотивовану відповідь.
 8. У разі необхідності автору надсилаються зауваження та термін до якого приймаються виправлення.
 9. У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.

 

Періодичність публікації

перший - до 31 березня;

другий - до 30 червня;

третій - до 30 вересня;

 

Історія журналу

 

Журнал засновано Національною академією Служби безпеки України у 2008 році, виходить 3 рази на рік.