Креативізація глобального інвестиційного процесу

Автор(и)

  • Микола Бурмака ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

Ключові слова:

Глобальна економіка, креативна економіка, креативні інвестиції, креативний менеджмент, цифрова економіка, мережева економіка, інвестиційні стратегії, фінансові інновації, фінансові технології, технологічні компанії, штучний інтелект, криптоактиви.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної діяльності. Розвинуто методологічні підходи щодо характеристики креативних інвестицій як специфічного симбіозу фінансових інновацій та інструментарію креативного менеджменту у парадигмі глобальної економіки. Проаналізовані сучасні мегатренди розвитку глобального інвестиційного ринку з урахуванням різнонаправленої динаміки геополітичних, геоекономічних, науковотехнологічних та інших факторів. Надана характеристика сучасних процесів креативізації глобального інвестиційного бізнесу, який у посткризовий період орієнтований на нові глобальні проекти інноваційно-технологічного характеру та комерціалізацію інтелектуальнокреативних ресурсів людини. Основна увага приділена зростанню інвестиційної активності у галузі фінансових технологій (fintech) – глобального фінансово-технологічного стартапу, який суттєво трансформує усталену архітектуру глобального ринку фінансовоінвестиційних послуг і конфігурує нову екосистему з провідною роллю в ній ІТ-компаній. Виокремлено у методологічному форматі креативного менеджменту окрему підгалузь – креативний інвестиційний менеджмент з рисами міждисциплінарного наукового характеру. Сформована емпірична модель сучасних трансформацій глобального інвестиційного процесу на основі єдиного інноваційно-технологічного контексту. Аргументована пріоритетність технологічної і сервісної складових процесу креативізації глобального інвестиційного бізнесу, а також визначені мотиваційні фактори модифікації інвестиційних стратегій в умовах загострення глобальної конкуренції на ринку та невизначеності і турбулентності. Викладено системний погляд на глобальну технологізацію фінансово-інвестиційного бізнесу з використанням надбань науково-технологічного прогресу, новітніх фінансових технологій та роботизації різноманітних процесів і сервісів обслуговування інвесторів. Виявлені ключові детермінанти розвитку глобального інвестиційного ринку: інноватизація, цифровізація, мережевізація, фінансова технологізація та роботизація. Обґрунтована необхідність подальшого дослідження процесу формування нового сегменту креативної економіки – економіки штучного інтелекту (робото-економіки) та суперечностей креативізації глобального інвестиційного ринку, пов’язаних з появою криптоактивів.

Біографія автора

Микола Бурмака, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів: глобальна економіка, міжнародний фінансовий ринок, міжнародна інвестиційна діяльність, корпоративне управління, регулювання фондового ринку.

Посилання

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. – К.: НикаЦентр: Эльга-Н, 2001. – 448 с.

Боди З., Кейн А., Маркус Дж.А. Принципы инвестиций. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вильямс, 2002 – 984.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / С.Вайн. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 534 с.

Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском: пер. с англ. – М.: ТВП, 1998. – 600 с.

Глобальна економіка: навч. посіб. / [Д.Г.Лу’кяненко, А.М.Поручник, Т.В.Кальченко, Н.М.Рябець, І.В.Тимків та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г.Лук‘яненка. – Київ: КНЕУ, 2017. – С. 28, 29, 32.

Гриценко А.А. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / [Т.И.Артёмова, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская и др.] / под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А.Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – 580 с.

Доклад о мировых инвестициях 2017. Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и общий обзор. – UNCTAD/WIR/2017 (Overview) [Електронний ресурс] // UNCTAD 2017. – Режим доступу: http:/unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir_2017_overview_ru.pdf.

Лук’яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності: монографія / О.Д.Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2015. – 298 с.

Лук’яненко Д., Бурмака М., Галахова Т. Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці / Д.Лук’яненко, М.Бурмака, Т.Галахова // Міжнародна економічна політика. – 2016. – 2(25). – С. 7-20.

Лук’яненко Д.Г., Дорошенко О.С., Галахова Т.О. та ін. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: монографія / [Д.Г Лук’яненко, О.С. Дорошенко, Т.О. Галахова та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 124-126.

Маршал Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С.49.

Маслов А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці / А.О.Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3 (117). – С.13-23.

Навроцька Н.А. Глобалізація інвестиційного процесу: монографія / Н.А.Навроцька. – Д.: Ліра, 2014. – 352 с.

Ричардс К. Психология инвестиций. Как перестать делать глупости со своими деньгами / К.Ричардс. – М.: МИФ, 2013. – 192 с.

Росс С. Принципы корпоративных финансов. Ключ к успеху коммерческой организации – финансовое планирование и управление: Пер. с англ. / под общ. ред. Ю.В.Шленова. – М., 2001.

Стинбарджер Б. Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений / Б.Стинбарджер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 368 с.

Твардовський В.В., Паршиков С.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах / В.Твардовский, С.Паршиков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 530 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Дж.Хокинс. – М.: Классика-ХХІ век, 2011. – 256 с.

Ченг Ли, Финнерти Дж. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М., 2000.

Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential in Financial Services [Електронний ресурс] // World Economic Forum, August 2017. – Режим доступу: www3.weforum.org/docs…

Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Washington, 1989.

Pulse of Fintech 2018. Global Analysis of Investment in Fintech [Електронний ресурс] // KPMG International, 31 July 2018. – Режим доступу: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/h1.

The 2017 Global CVC Report: PwC / CB Insights (Money Tree Q4 2017) [Електронний ресурс] // PwC / CB Insights, 2017. – Режим доступу: https://www.cbinsights.com/research/report/corporate-venture-capital-trends2017/.

World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies [Електронний ресурс] // UNCTAD, 2018. – Режим доступу: unctad.org/en/PublicationLibrary/wir2018.en.pdf.

Zopounidis C., Doumpos M., Pardalos P.M. Handbook of Financial Engineering. 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

Статті