Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень

Автор(и)

  • Олена Ложачевська завідувач кафедри менеджменту НТУ, Україна
  • Катерина Сидоренко Національного авіаційного університету, Україна
  • Світлана Сіденко Національного авіаційного університету, Україна

Ключові слова:

постіндустріальне суспільство, мережевізація, інфраструктура, ринок послуг, третинний сектор, авіаційні перевезення, повітряний транспорт.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню ключових глобальних закономірностей розвитку світового ринку авіаційних перевезень на основі комплексного узагальнення етапів розвитку суспільства в контексті інфраструктурних трансформацій, виявлення тенденцій і структурних домінант глобального ринку авіатранспортних послуг. В дослідженні застосовано системний підхід, методологічна база роботи включає положення теорій та концепцій розвитку суспільства, концептуальних підходів до дослідження світового ринку послуг, зокрема світового ринку послуг повітряних перевезень. Джерельною і статистичною основою статті є монографічні дослідження та періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали й аналітичні звіти Світового банку, Європейської Комісії, Світової організації торгівлі, агреговані дані Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Міжнародної Ради аеропортів, відкриті інформаційні інтернет-ресурси. В роботі здійснено систематизацію соціально-технологічних й інфраструктурних параметрів формування етапів розвитку суспільства. Встановлено, що протягом кожної фази (починаючи від аграрної до становлення економіки знань та мережевого суспільства) інфраструктура зазнавала революційних трансформаційних змін, спричинених технологічними новаціями, а також завдяки зрушенням у структурі виробництва, і в сучасних умовах набуває глобального характеру, утворюючи світову комунікаційну мережу. Критично досліджено структурні зрушення на світовому ринку послуг й виявлено, що у постіндустріальному суспільстві сфера матеріального виробництва не втрачає важливості, однак сучасна стадія становлення людської цивілізації характеризується прискореним розвитком і диверсифікацією сфери послуг практично в усьому світі – зниження питомої ваги сировинних галузей і сільського господарства, капіталомістких галузей, швидке зростання сектору послуг, що відбулося завдяки збільшенню фізичних обсягів торгівлі у світовій економіці, розвитку транспортних, туристичних та інших послуг. Встановлено, що характерною особливістю постіндустріалізму є збільшення обсягів послуг міжнародних повітряних пасажирських і вантажних перевезень, їх регіональна диверсифікація та посилення взаємозалежності національних економік, оскільки удосконалення авіатранспортної інфраструктури та зменшення витрат на перевезення під впливом науковотехнічного прогресу дозволяє інтенсифікувати торговельно-економічне співробітництво між географічно віддаленими регіонами, призводить до зниження витрат просторової організації міжнародних господарських систем, створює передумови для посилення інтеграційних процесів. Результати роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях і практичних розробках у сфері виявлення та обґрунтування глобальних закономірностей розвитку світового ринку авіаційних перевезень, нарощення продуктивності національних економік, підвищення рівня соціально-економічного добробуту населення.

Біографії авторів

Олена Ложачевська, завідувач кафедри менеджменту НТУ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту НТУ. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, включаючи монографії, навчальні посібники (у співавторстві), опублікованих в Україні та у зарубіжних виданнях. Сфера наукових інтересів: розробка методик оптимального функціонування та управління стратегічним розвитком транспортного комплексу та його інфраструктури, сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці, міжнародного менеджменту, дослідження процесів інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання та перспективи їх економічного розвитку в умовах глобалізації.

Катерина Сидоренко, Національного авіаційного університету

старший викладач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих в Україні та у зарубіжних виданнях. Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини в авіаційному секторі, формування глобальної виробничої інфраструктури, управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів, інтеграційні процеси в авіації.

Світлана Сіденко, Національного авіаційного університету

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць, включаючи дві одноосібні монографії та розділи у 18 колективних монографіях, навчальні посібники (у співавторстві), опубліковані в Україні та за кордоном. Сфера наукових інтересів: проблеми глобалізації економіки, європейська інтеграція, конкурентоспроможність економіки, інноваційний розвиток, ринкові моделі, соціальний розвиток.

Посилання

Белл Д. (2004) Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с англ. В. Иноземцев. М.: Academia.

Бурміч О.С., Лук’яненко О.Д., Панченко Є.Г., Чужиков В.І. (2013) Технологічна модернізація в Європейській економіці. К.:КНЕУ.

Бутко М.П., Сидоренко І.В. (2013) Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури. Економіст, 3, с. 11-14.

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. (2004) Інноваційна стратегія українських реформ. К.: Знання України.

Геєць В.М. (2014) Модернізація в системі «суспільство – держава – економіка». Журнал європейської економіки, 13, 3, с. 221-235.

Григорак М.Ю., Савченко Л.В. (2017) Логістичні концепції розвитку аеропортів. К.: Логос.

Гричкоєдова М.В. (2010) Сучасні тенденції розвитку бізнес-авіації у світі. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 28, с. 247.

Гэлбрейт Дж. К. (1969) Новое индустриальное общество. Пер. с англ. М.: Прогресс.

Друкер П. (1990) Посткапиталистическое общество. М.: Academia.

Зінченко В.В. (2013) Постіндустріалізм, динаміка процесів самоорганізації і управлінська демократія в перспективах трансформаційних змін векторів глобального розвитку. Гілея: науковий вісник, 70, с. 337-348.

Іванова Н.В. (2015) Методологічні аспекти формування передумов модернізації виробничої інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки, 6, с. 543-549.

Ложачевська О.М. (2017) Аналіз світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальної конкуренції. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24, 1, с. 26-30.

Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. (2017) Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Економічний простір, 125, с. 17-26.

Новицький В.Є. (2003) Міжнародна економічна діяльність України. К.: КНЕУ.

Орловська Ю.В., Чала В.С. (2013) Вплив глобальних проблем розвитку постіндустріальної економіки на креативізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економічний простір, 78, с. 32-44.

Пахомов Ю.Н. Cмена цели развития как способ предотвращения катастрофы в постиндустриальном обществе. Економічний Часопис – XXI, 1-2, с. 3-4.

Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Никифорук О.І. та ін. (2014) Засади модернізації виробничої інфраструктури України. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України.

Полоус О.В. (2018) Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та макрорівні. Економіка. Фінанси. Право, 1/3, с. 20-24.

Полторацька О.Т. (2012) Координація та вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами авіаційного простору. Стратегія розвитку України, 3, с. 201-207.

Рибчук А.В. (2010) Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства: автореф. дис… д-ра екон. наук спец. 08.00.02. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Савельєв Є., Куриляк В. (2018) Україна в глобальних процесах посилення інтеграції електричного транспорту в систему громадських перевезень. Журнал європейської економіки, 17, 1, с. 98-109.

Сакайя Т. (1999) Стоимость, создаваемая знаниями или История будущего. М.: Academia.

Сидоренко К.В. (2016) Генезис и гносеология инфраструктуры. Sciences of Europe, 9 (1), р. 55-60.

Сидоренко К.В. (2018) Управління міжнародною конкурентоспроможністю виробничої інфраструктури аеропортів в досягненні цілей стійкого розвитку: теоретико-методичний підхід. У: Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі, за ред. О. Ареф’євої. К.: Видавництво, с. 50-64.

Сіденко С.В. (2014) Проблеми інноваційного розвитку в умовах глобалізації. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 2.

Сіденко С.В. (2016) Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 1, c. 172-176.

Сіденко С.В. (2017) Світовий ринок послуг в умовах глобальних трансформацій. Стратегія розвитку України, 2, с. 7-13.

Філіпенко А.С. (2016) Економічний світ: епістемологія. Економічна теорія, 1, с. 17-25.

Хахлюк А.М. (2007) Інфраструктурні галузі у світовому господарстві. У: А.С.Філіпенко (ред.) Світова економіка. К.: Либідь, с. 314-334.

Циганкова Т.М. (2018) Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: екологічний аспект. Економічний простір, 133, с. 40-56.

Чужиков В.І. (2010) Авіаційні альянси в глобальній конкурентній моделі ХХІ століття. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 3-4, с. 9-16.

Чухно А.А. (2003) Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. К.: Логос.

Шевцова О.Й. (2001) Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб’єктів господарювання: автореф. дис. … д-ра екон. наук спец. 08.06.01. Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України.

Юрченко С.А. (2006) Инфраструктура мира. Х.: ХНУ.

ACI (2018) Airport Statistics and Data Centre. [online] Available at: http://www.aci.aero/Data-Centre.

Balbi G., Moraglio M. (2016) A Proposal to hybridise communication and mobility research agendas. In: S. Fari, M. Moraglio, еds. Peripheral flows: A Historical Perspective on Mobilities between Cores and Fringes. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, p. 10-27.

Bell D. (1973) The coming of postindustrial society: A venture of social forecasting. N.Y.: Basic Books.

Bell D. (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. NY.: Basic Books.

Belobaba P., Odoni A., Barnhart C. (2009) The Global Airline Industry. West Sussex: Wiley.

Button K., Vega H. (2012) Globalization and transport (The globalization of the world economy series. Сheltenham: Edward Elgar Pub.

Canning D., Pedroni P. (2004) The effect of infrastructure on long run economic growth. M.: Harvard University.

Castells M. (2000) The Information Age: Economy Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. Second Edition. Oxford: Blackwel.

Castells M. (2009) Communication Power. Oxford: Oxford University Press.

Castells M. (2010) The Information Age: Economy Society and Culture. 2nd Edition. Oxford: Blackwel.

Clark C. (1940) The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.

Crafts N. (2009) Transport infrastructure investment: implications for growth and productivity. Oxford review of economic policy, 25 (3), р. 27-43. DOI: 10.1093/oxrep/grp021.

Crockat M. (2000) Airport infrastructure and regional development: a case for resurrecting the growth pole concept. Winnipeg: University of Manitoba.

European Сommission (2016b) The implementation of the 2011 White Paper on Transport "Roadmap to a Single European Transport Area – towards a competitive and resource-efficient transport system" five years after its publication: achievements and challenges. Brussels: European Сommission.

Fisher A. (1939) Production, primary, secondary and tertiary. Economic Record, 15.1, pp. 24-38. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1939.tb01015.x ISSN 1811-9824.

Hensher D. (2010) Transport Economics and Markets. Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 20, 2. DOI: 10.1111/j.1759- 3441.2001.tb00280.x.

Hussain M. (2010) Investment in Air Transport Infrastructure. Washington: World Bank.

ICAO (2018) Annual Reports of the Council. [online] Available at: https://www.icao.int/about-icao/Pages/annual-reports.aspx.

Itani N., O’Connell J., Mason K. (2014) A macro-environment approach to civil aviation strategic planning. Transport Policy, 33, р. 125-135. DOI: 10.1016/j.tranpol.2014.02.024

Katz R. (1988) The Information Society: An International Perspective. N.Y.: Praeger. Lindberg.

Kelly K. (1998) New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. N.Y.: Penguin Books.

Lozhachevska О. (2016) Transforming the world services market. Asian Journal of Scientific and Educational Research, 1(19), р. 124-135.

Macario R., Voorde E. (2010) Critical issues in air transport economics and business. N.Y.: Routledge.

Marintseva K. (2013) Analysis of air transport network of Ukraine. Управління проектами, системний аналіз і логістика, 12, с. 97-109.

Masuda Y. (1981) The information society as post-industrial society. Washington, D.C.: World Future Society.

Porat M., Rubin M. (1978) The Information Economy: Development and Measurement. Washington: Scientific Review.

Rietveld P., Nijkamp P. (1993) Transport and regional development. European transport economics. Paris: RCMT, р. 130-151.

Rostow W. (1960) The stages of economic growth. 3rd ed. N.Y.: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511625824.

Sidenko S. (2016) Innovation priorities of Ukraine: the aerospace sector. Economics&Education International Scientific Journal, №2, р. 14-18.

Sidenko S. (2018) The role of human capital in the development of production and trade in high-tech goods and services. Innovative Trends in World Trade Development, р. 425.

Stehr N. (1994) Knowledge Societes. London: Sage.

Stonier T. (1983) The Wealth of Information. London: Oxford University Press.

Toffler A. (1980) The Third Wave. New York: Bantam.

World Bank (2018) World Development Indicators. [online] Available at: https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

WTO (2017) World trade statistical review 2017. [online] Available at: www.wto.org/statistics.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-15

Номер

Розділ

Статті