Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів

Автор(и)

  • Тетяна Черницька ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна
  • Юлія Новосад

Ключові слова:

Альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, енергетична безпека, енергетична криза, світовий ринок енергоресурсів, глобальна асиметрія, енергетичний баланс, енергетична політика, глобальні виклики.

Анотація

У науковій статті здійснено обґрунтування засад формування енергетичної моделі економічного розвитку Сполучених Штатів Америки, дослідження ролі, передумов, факторів і механізмів розширеного впровадження альтернативної енергетики, розкриття ключових напрямів досягнення національної енергетичної безпеки США в умовах глобальних викликів. Досліджено світовий енергетичний ринок, визначено фундаментальну закономірність його розвитку – багатоаспектну диверсифікацію, а також глобальну асиметрію у виробництві та споживанні енергетичних ресурсів з монополією малочисельної групи країн. Встановлено причинно-насідкові зв’язки між енергетичною кризою останньої чверті ХХ ст. і переходом провідних країн світу до розвитку ресурсозберігаючого типу суспільного відтворення. Здійснено всебічний аналіз глобальної конкурентоспроможності та лідерства США в енергетичному секторі; досліджено структуру енергетичного балансу США характеризується домінуванням традиційних джерел енергії. Наразі США набувають все більше ознак енергетично самодостатньої країни, отримавши статус нетто-експортера газу та лідера з продажу очищених нафтопродуктів. У статті здійснено оцінку енергетичної політики США і встановлено, що рівень енергетичного забезпечення країни знаходиться у фокусі політики уряду, це підтверджується низкою відповідних законодавчих проектів, якими встановлено стандарти енергозбереження та передбачено стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Визначено компенсаторну роль альтернативної енергетики на ринку енергоресурсів та загальному енергоспоживанні в умовах глобальної економічної безпеки, а також визначено ключові фактори її розвитку: значне зниження ціни на енерготехнології з часом, зростання вартості традиційних джерел енергії, підвищення рівня екологічних стандартів, державна підтримка енергоефективних проектів. Здійснено детальний аналіз глобального рейтингу енергетичної безпеки та визначено провідні позиції США у ньому; встановлено детермінанти глобального енергетичного лідерства США; виявлено недосконалість методики розрахунку Індексу енергетичної безпеки, основними вадами методики визначення рівня енергетичної безпеки слід вважати: неврахування рівня розвитку сектора альтернативної енергетики, а також той факт, що значні обсяги імпортованих енергоресурсів, зазнаючи переробки, трансформуються в експорт нафтопродуктів; запропоновано корегування методики визначення рівня енергетичної безпеки шляхом включення до розрахунків показників, що характеризують рівень розвитку альтернативної енергетики (обсяги впровадження ВДЕ, інвестиції в розвиток ВДЕ), та заміни показника обсягу імпорту енергоресурсів на обсяги спожитих імпортних енергоресурсів; визначено, що в перспективі стан енергетичної безпеки США буде мати стійку помірну тенденцію до поліпшення під впливом тісних зв’язків з низкою факторів, що знаходяться у сталих висхідних трендах (розвиток альтернативної енергетики, експорт енергоресурсів, зміцнення національної валюти, глобальна конкурентоспроможність).

Біографії авторів

Тетяна Черницька, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів: міжнародна безпека, міжнародна конкурентоспроможність, глобальне лідерство, міжнародне науково-технологічне співробітництво, мереживізація економіки, транснаціоналізація економіки.

Юлія Новосад

магістрант магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна безпека, міжнародна конкурентоспроможність, глобальна енергетична криза, альтернативна енергетика, глобальне лідерство.

Посилання

Альтернативна енергетика / [М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін, В. Г. Мироненко та ін.]. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2012. – 244 с.

Альтернативна енергетика США є дотаційною галуззю – експерти [Електронний ресурс] // Голос Америки. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrainian.voanews.com/a/wind-power-tax/1666267.html.

Блохін Є. США і альтернативна енергетика: нове бачення енергетики у законодавстві [Електронний ресурс] / Є. Блохін // Енергія природи. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://alternative-energy.com.ua/ %D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%96-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82% D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0- ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2018. № 2 (29) 97 %D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA %D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B1/

Бусарєв Д. В. Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.02 "світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Бусарєв Дмитро В'ячеславович – Київ, 2014. – 22 с.

Гелетуха Г. Г. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, А. К. праховнік. // Аналітична записка БАУ. – 2015. – №13. – 35 с.

Глобальная энергетическая взаимосвязь – Женева: Международная Электротехническая Комиссия, 2016. – 80 с.

Димитров А. А. Энергетический кризис или будущее альтернативной энергетики? / А. А. Димитров, О. Ю. Яковлева, М. Г. Хмельнюк. // Холодильна техніка та технологія. – 2014. – №4. – 71 с.

Касич А. О. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід / А. О. Касич, Я. О. Литвиненко, П. С. Мельничук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". – 2013. – №23. – 379 с.

Маркевич К. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України / К. Маркевич, В. Омельченко // Аналітична доповідь / К. Маркевич, В. Омельченко. – Київ: Заповіт, 2016. – 118 с.

Перехід на альтернативну енергетику стає рентабельним [Електронний ресурс] // Українська асоціація відновлювальної енергетики – Режим доступу до ресурсу: http://uare.com.ua/novyny/385-perekhid-na-alternativnuenergetiku-stae-rentabelnim.html.

Романюк В. Ціна нижче нуля. Альтернативна енергетика нарешті починає перемагати [Електронний ресурс] / В. Романюк // NewsMarket. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.newsmarket.com.ua/2016/06/tsinanizhche-nulya-alternativna-energetika-nareshti-pochinaye-peremagati/.

Сидорова Д. С. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в світі / Д. С. Сидорова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. / Д. С. Сидорова. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – 248 с.

Сотник И. Н. Развитие альтернативной энергетики как составляющая энергетической стратегии США [Електронний ресурс] / И. Н. Сотник, Н. А. Скотаренко // СумДУ – Режим доступу до ресурсу: www.essuir.sumdu.edu.ua.

Столярчук Я. М. Новітні тенденції транснаціоналізації світового ринку енергетичних ресурсів / Я. М. Столярчук, Д. В. Бусарєв // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / Я. М. Столярчук, Д. В. Бусарєв. – Київ: КНЕУ, 2013. – (30). – 296 с.

Adnan A. The Economics of Renewable Energy: Falling Costs and Rising [Електронний ресурс] / Amin Adnan // The Huffington Post. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.huffingtonpost.com/adnan-z-amin/theeconomics-of-renewabl_b_7452996.html

Annual Energy Outlook 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf

Bordoff J. America’s Energy Policy – From Independence to Interdependence [Електронний ресурс] / Jason Bordoff // Center for International Relations and Sustainable Development. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-autumn-2016--issueno-8/americas-energy-policy-from-independence-to-interdependence.

Carey B. Stanford engineers develop state-by-state plan to convert U.S. to 100% clean, renewable energy by 2050 [Електронний ресурс] / Bjorn Carey // The Solutions Project – Режим доступу до ресурсу: http://thesolutionsproject.org/ resource/816/.

Deni J. R. New Realities: Energy Security in the 2010s and Implications for the U.S. Military / John R. Deni. – Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015. – 377 с.

Donilon T. Energy and American Power [Електронний ресурс] / Tom Donilon // Council on Foreign Relations. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-06-15/energyand-american-power.

Estimating Renewable Energy Economic Potential in the United States: Methodology and Initial Results [Електронний ресурс] // NREL – Режим доступу до ресурсу: www.nrel.gov/publications.

Freedman A. The renewable energy revolution is already upon us, report shows [Електронний ресурс] / Andrew Freedman // Mashable. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://mashable.com/2016/02/04/renewableenergy-revolution/#8fM.zfrCxSqq.

Friedman D. 4 Charts That Show Renewable Energy is on the Rise in America [Електронний ресурс] / David Friedman // Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://energy.gov/eere/articles/4-charts-show-renewable-energy-rise-america.

How much U.S. electricity is generated from renewable energy? [Електронний ресурс] // U.S. Energy Information Administration. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/ renewable_electricity.cfm.

Hower M. Renewable Energy Can Lead to Economic Boom, Report Finds [Електронний ресурс] / Mike Hower // TriplePundit. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.triplepundit.com/2014/06/renewable-energycan-lead-economic-boom-report-finds/.

Hulac B. Strong Future Forecast for Renewable Energy [Електронний ресурс] / Benjamin Hulac // Scientific American. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.scientificamerican.com/article/strong-future-forecast-forrenewable-energy/.

Kennedy K. Trump’s «America First» Energy Plan Actually Leaves America Behind [Електронний ресурс] / Kit Kennedy // CleanTechnica. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://cleantechnica.com/2017/01/30/ trumps-america-first-energy-plan-actually-leaves-america-behind/

Kobek M. L. Shale Gas in the United States: Transforming Energy Security in the Twenty-first Century / M. L. Kobek, A. Ugarte, G. C. Aguilar. // NORTEAMЙRICA. – 2015. – №1.

Kochtcheeva L. V. Renewable Energy: Global Challenges [Електронний ресурс] / Lada V. Kochtcheeva // E-International Relations. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.e-ir.info/2016/05/27/renewable-energyglobal-challenges/.

Lohan T. The Big Reason Why America Is Turning to Renewable Energy [Електронний ресурс] / Tara Lohan // Alternet. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:http://www.alternet.org/environment/americans-are-switchingrenewable-energy-because-its-cheaper.

Renewable Electricity Standards Deliver Economic Benefits [Електронний ресурс] 44// Union of Concerned Scientists. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increaserenewables/renewable-energy-electricity-standards-economic-benefits.html.

Renewables 2017 Global Status Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-statusreport/

Sergie M. A. U.S. Energy Exports [Електронний ресурс] / Mohammed Aly Sergie // Council on Foreign Relations. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.cfr.org/backgrounder/us-energy-exports.

Steeves B. B. Energy Security: China and the United States and the Divergence in Renewable Energy / B. B. Steeves, H. R. Ouriques. – Rio de Janeiro, 2016. – (Contexto Internacional; vol. 38).

Trends in Renewable Energy Production and Consumption in the USA [Електронний ресурс] // Geology.com – Режим доступу до ресурсу: http://geology.com/articles/renewable-energy-trends/.

U.S. Energy Information Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eia.gov.

U.S. Energy Security Risk Index [Електронний ресурс] // Global Energy Institute. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalenergyinstitute.org/energy-security-risk-index.

U.S. Oil in the Global Economy [Електронний ресурс] / A.Sieminski, S. Ladislaw, F. Verrastro, A. Stanley // Center for Strategic and International Studies. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.csis.org/ features/us-oil-global-economy.

U.S. Renewable Energy Factsheet [Електронний ресурс] // Center For Sustainable Systems – Режим доступу до ресурсу: http://www.css.snre.umich.edu/factsheets/us-renewable-energy-factsheet.

William J. Renewable Resources: The Impact of Green Energy on the Economy [Електронний ресурс] / Jacob William // Business.com. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.business.com/entrepreneurship/theimpact-of-green-energy-on-the-economy/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

Статті