Регіональні об’єднання в глобальній економіці

Автор(и)

  • Світлана Радзієвська Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

Ключові слова:

регіоналізм, інтеграційні об’єднання, трансрегіональні об’єднання, трансконтинентальні об’єднання, НАФТА, ЄС, АСЕАН, ТТП, РВЕП, ТТІП, АТЕС, БРІКС, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз, глобальне регулювання.

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан, взаємозв’язки та перспективи розвитку основних регіональних об’єднань глобальної економіки. Визначено основні чинники розвитку регіональних об’єднань у другій половині XX ст. – на початку XXI ст.: закінчення Другої світової війни, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), завершення холодної війни між капіталістичними і соціалістичними країнами. Висвітлено провідну роль США у започаткуванні та розвитку інтеграційних процесів у Європі та Азії. Підкреслено роль «Плану Маршалла» у розвитку інтеграційних процесів та у досягненні американською національною валютою долара США статусу основної валюти міжнародних розрахунків. Відзначено, що через втрату західноєвропейськими країнами колоній у результаті національно-визвольної боротьби значно посилився вплив США і на країни Африки, Латинської Америки, Азії. Розкрито зв'язок інтеграційних процесів з утворенням двох військово-політичних блоків – капіталістичних та соціалістичних країн, НАТО і Організації Варшавського договору. Обрано і проаналізовано дев’ятнадцять регіональних і трансрегіональних об’єднань, які формують основу глобальної економічної системи на початку XXI століття. Серед досліджуваних об’єднань тринадцять є регіональними інтеграційними, які утворено на основі регіональних торговельних угод про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), що належать до континентів Євразія, Північна і Латинська Америки, Африка; міжурядова організація ШОС; трансрегіональні інтеграційні об’єднання ТТП, РВЕП і ТТІП, трансконтинентальні об’єднання АТЕС і БРІКС. Найпотужнішим об’єднанням є НАФТА, найрозвиненішим – ЄС, спостерігається збереження провідної ролі у світовій економіці США і посилення ролі КНР, Індії, ЄС, Бразилії, а також загострення конкуренції між США і Китаєм у їхньому впливі на країни Азії, Латинської Америки та Африки. З одного боку, трансконтинентальні об’єднання ТТП, ТТІП та АТЕС сформовано з метою просування інтересів США, зміцнення їхньої провідної ролі у світовій економіці, в той час як, з іншого боку, трансрегіональне об’єднання РВЕП та глобальна ініціатива “Один пояс, один шлях” створено для посилення позицій КНР. Проект БРІКС реалізує інтереси провідних країн трьох континентів у їх відносинах з США і ЄС, для оптимізації яких пропонується система консенсусного регулювання глобальної економіки. У статті наголошується, що, з метою запобігання конфліктів і зіткнень, слід відмовитися від існуючої ідеології максимізації задоволення матеріальних потреб, яка через обмеженість ресурсної бази виробництва товарів та послуг завжди призводитиме до посилення нерівності.

Біографія автора

Світлана Радзієвська, Державний університет інфраструктури та технологій

к.е.н., к.філол.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного університету інфраструктури та технологій. Сфера наукових досліджень: глобальні тенденції розвитку світової економіки, міжнародна економічна інтеграція і глобалізація, формування глобальної економіки.

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К.: НІСД, 2017. – 928 с.

Бессараб Т. Розвиток, особливості співпраці та значення членства Бразилії в БРІКС / Бессараб Т., Цибух І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Політичні науки. – Вип. 3, № 1, 2017. – С.1—6.

Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія / Олег Григорович Білорус. – К.: Університет «Україна», 2016. – 536 с.

Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія / Олена Валеріївна Булатова. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 386 с.

Гужва І.Ю. Участь України в зонах вільної торгівлі та можливості адаптації її національної економіки до умов, сформованих унаслідок створення мегарегіональних торговельних блоків / І.Ю.Гужва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 12—16.

Европейская интеграция. Учебник для вузов / Под ред. О.В.Буториной (отв. ред.), Н.Ю.Кавешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 736 c.

Зони вільної торгівлі на початку XXI століття: монографія / О.І.Шнирков, А.С.Філіпенко, А.П.Румянцев та ін.; за ред. О.І.Шниркова, В.І.Муравйова. – К.: Київський університет, 2013. – 399 с.

Івасечко О. АСЕАН та ЄС у порівнянні: геоекономічний та інституційний аспекти / Ольга Івасечко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Політичні науки. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – С. 27—32. [Електронний ресурс]. Режим доступу: hv_2015_1_2_7.pdf-Adobe-Reader.

Калашніков А.В. Протиборство Північноатлантичного альянсу та Організації Варшавського договору (1949-1991 рр.): дис… канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В.Калашніков; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2005. – 206 c.

Карабаза І.А. Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини / Карабаза І.А., Клипо М.С. // Причорноморські економічні студії. – Вип. 15, 2017. – С. 6—9.

Корінець Г.Б. Значення Українсько-азійської співпраці в умовах посилення глобалізаційних процесів / Корінець Г.Б., Флейчук М.І., Львівська К.А. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 367—372.

Кривенко Н.В. Особливості розвитку інтеграційних угрупувань / Н.В.Кривенко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. – 2017. – № 6(34). – С. 4—7.

Лилеев И.Л. ЕС и Африка: время смены приоритетов / И.Л.Лилеев // Азия и Африка сегодня. – 2015. – №4. – С. 7—10.

Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія /Дмитро Григорович Лук’яненко. – К.: Нац. підруч., 2008. – 220 с.

Македон В.В. Зростання ролі та перспективи країн БРІКС у системі світового господарства / Македон В.В. // Мукачівський державний університет. – Вип.4, 2016. – С. 55—61.

Мардашев А.А. Помощь КНР странам Африки / Мардашев А.А. // Вестник МГИМО. – №2(23), 2012. – C. 59—69.

Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угруповань в Азійсько-Тихоокенському регіоні / С.В.Мариніна // Економічний часопис XXI. – 2013. – №1-2(2). – С. 3—6.

Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / [А.С.Філіпенко (кер. авт. кол.), В.С.Будкін, М.А.Дудченко та ін.]. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

Могерини Ф. Предисловие. Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности / Ф. Могерини [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eeas.europa.eu

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія / [О.Булатова, Ю.Козак, А.Крисоватий, Є.Савельєв та ін.]; за наук. ред. А.Крисоватого і Є.Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с.

Новицький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку /Валерій Євгенович Новицький. – К.: НАУ, 2004. – 268 с. 22. Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси / Валерій Новицький // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 4—14.

Петухова В.О. Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі / В.О.Петухова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Випуск 6, частина 2. – С.149—155.

Пирожков С.І. Українське суспільство на шляху консолідації / Сергій Іванович Пирожков, Н.В.Хамітов // Вісник НАН України. – 2017. – № 11. – С. 43—52.

Пурій М.Р. Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / М.Р.Пурій. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 22 с.

Радзієвська С.О. Глобальна криза, фінансіалізація та технологічний розвиток / С.О.Радзієвська // Міжнародна економічна політика. – 2016. – №24. – С.126—157.

Радзієвська С.О. Глобальні домінанти розвитку Китаю / Радзієвська С.О., Ус І.В., Покришка Д.С. // Міжнародна економічна політика. – 2017. – №26. – С.137—168.

Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / ДВНЗ “КНЕУ ім.Вадима Гетьмана; за ред. Віктора Чужикова. – К.: КНЕУ, 2016. – 495 с.

Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах: монографія / за наук. ред. д-рів екон. наук, проф. А.І.Крисоватого та Є.В.Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 388 с.

Резнікова Н.В. Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / Н.В.Резнікова, О.А.Іващенко // Економіка та держава. – 2016. – №11. – С. 19—24.

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття: монографія / О.І.Шнирков, А.С.Філіпенко, Р.О.Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова. – К.: Київський університет, 2016. – 415 с.

Сардак С.Е. Потенціал економічного розвитку АСЕАН / Сардак С.Е. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – №5(05), 2016. – С. 41—44.

Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель В 2-х томах / В.Р. Сиденко. – К.: Феникс, 2008. 134 Том 1. Глобализация и экономическое развитие. – К.: Феникс, 2008. – 376 с.; Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие / Владимир Романович Сиденко; НАН Украины; Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2011. – 448 с.

Смолій А.В. Розвиток латиноамериканських митних союзів на сучасному етапі / А.В. Смолій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2016. – Вип. 40, Том 2. – С. 153—157.

Урнов А.Ю. Саммит США-Африка / А.Ю.Урнов // Азия и Африка сегодня. – 2015. – № 1. – С.2—7.

Ус І.В. Щодо особливостей зовнішньоекономічної політики України в умовах створення нових інтеграційних мега-блоків. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1553

Халіна О.В. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як головна проблема сучасності / О.В.Халіна // Бізнесінформ. – 2018. – № 5. – С.16—17.

Хейфец Б. Транрегионализация глобального экономического пространства / Борис Хейфец // Общество и экономика. – 2016. – № 6. – С. 20—42.

Хейфец Б.А. Трансрегиональное переформатирование глобального экономического пространства / Б.А.Хейфец. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 86 с.

Шергін С.О. Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму / С.О.Шергін // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2015. – Вип. 22(2). – С. 36—49.

Aleshin K. The African vector of the European Union foreign policy: past and present / K.Aleshin // Азия и Африка сегодня. – 2018. – № 3. – С. 28—31.

Amin S. Exiting the crisis of capitalism or capitalism in crisis / S.Amin // Globalizations. – 2010. Volume 7, Issue 1—2. – P. 261—273.

Asia-Paсific Economic Cooperation. Key indicators database. StatsAPEC: http://statistics.apec.org/index.php/apec_psu/index_noflash

Bone J. The deregulation ethic and the conscience of capitalism: how the neoliberal ‘free market’ model undermines rationality and moral conduct / J. Bone / Globalizations. – 2012. – Volume 9, Issue 5. – P. 651—665.

Bowen H.P. European integration: the third step / Bowen H.P., Sleuwaegen L. // International Economics and Economic Policy. – 2007. – Volume 4. Issue 3. – P. 241—262.

Chen J. Factors shaping regional integration in Europe, Asia and Africa: the validity of competing theories. Alberta (Canada): University of Lethbridge, 2011. – 237 p.

Green J.K. Rising powers and regional orders: China's strategy and crossstrait relations / Jasper K.Green // Globalizations. – 2016. Volume 13, Issue 2. – P. 129—142.

Hamilton-Hart N. Asia’s new regionalism: government capacity and cooperation in the Western Pacific / N.Hamilton-Hart // Review of International Political Economy. – 2003. — Volume 10. Issue 2. – P. 222—245.

Hettne B. Theorising the rise of regionness / Hettne B., Soderbaum F. // New Political Economy. – 2000. – Volume 5, Issue 3. – P. 457—472.

Mittelman J.H. What’s in a name? Global, international and regional studies / Mittelman J.H. // Globalizations. – 2013. – Volume 10, Issue 4. – P. 515—519.

Robinson W.I. Global capitalism and its anti-‘human face’: organic intellectuals and interpretations of the crisis / W.I.Robinson // Globalizations. – 2013. – Volume 10, Issue 5. – P. 659—671.

SADC-EAC-COMESA Tripartite Free Trade Area. Legal texts and policy documents / Tralac trade law centre. Available at: www.tralac.org

Taylor I. Globalization and regionalization in Africa: reactions to attempts at neo-liberal regionalism / Taylor I. // Review of International Political Economy. – 2003. – Volume 10. Issue 2. – P. 310-330.

The European idea // Historical events in the European integration process (1945-2014). Available at: http://www.cvce.eu

The Marshall Plan and the establishment of the Organization for European Economic Cooperation // Historical events in the European integration process (1945-2014). Available at: http://www.cvce.eu

The Shanghai Cooperation Organization. Available at: http://eng.sectsco.org

Trade and development report 2017. Beyond austerity: towards a global new deal. Overview. – UNCTAD. – New York and Geneva, 2017. – 29 p.

UNCTAD Handbook of Statistics 2016. United Nations. – New York and Geneva, 2017. – 246 p.

UNCTAD Handbook of Statistics 2017. United Nations. – New York and Geneva, 2018. – 102 p.

World Trade Organization. Regional trade agreements information system. Available at: http://rtais.wto.org

World trade statistical review 2017. – Geneva: World trade organization, 2018. —177 p.

Wahl P. Between Eurotopia and nationalism: a third way for the future of the EU / P.Wahl // Globalizations. – 2017. – Volume 14. Issue 1. – P. 157—163.

Wallace H. Europeanisation and globalisation: complimentary or contradictory trends? / Helen Wallace // New Political Economy. – 2000. — Volume 5, Issue 3. – P. 369—382.

Wallerstein I. Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the world-system / Immanuel Wallerstein // Globalization and Economy. Vol. 1. Globalizing Markets and Capitalism. Ed. by P. James, B.K. Gills. – Los Angeles: Sage publications, 2007 (Central currents in globalization). – P. 401—416.

Witkowska J. Integration processes in the global economy: current state and prospects. The cases of the European Union, ASEAN Economic Community, and NAFTA // Comparative Economic Research, Volume 19, Number 4, 2016. – P. 47—65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

Статті