Transhumanism as a legal category

Authors

  • Myroslava Bielova doctor of legal sciences, associate professor Department of Constitutional Law and Comparative Jurisprudence Faculty of Law «Uzhgorod National University», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2077-2342
  • Dmytro Byelov Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional Law and Comparative Jurisprudence Faculty of Law «Uzhgorod National University» Honored lawyer of Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488

DOI:

https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.6.1

Keywords:

human rights, rights of the fourth generation, humanism, transhumanism

Abstract

The authors argue, transhutmanism in relation to human somatic rights is characterized, firstly, by the belief in the possibility of creative transformation of the human body and nature by the people themselves, and secondly, by the belief in the possibility and permissibility of using the latest technologies to improve the human body and nature, - thirdly, in the conviction of the need to use the latest technologies in order to solve a number of problems with human health. The very new possibilities of man, which arose as a result of scientific and technical progress, become the source of an anthropological crisis. The transhumanism movement appeared on the basis of this crisis situation. At the same time, innovations, innovative processes and innovative activities require a thorough understanding. This especially applies to innovations focused on drastic changes in the human body and nature. At the same time, on the one hand, we intend to spread biomedical technologies for the “improvement” of man, which also implies in the perspective of creating a just and regulated community, on the other hand, these technologies themselves become an obstacle to this goal, generating new forms of inequality and injustice.

References

Bielov D.M. Bielova M.V. Systema zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna: doktrynalni ta normatyvni osnovy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo». 2022. Vyp. 74. S. 85–90. [in Ukrainian]

Rohach O.Ia., Bielov D.M. Zmina suchasnoi paradyhmy ukrainskoho prava v umovakh viiskovoi ahresii z boku RF. Naukovyi visnyk UzhNU. Seriia «Pravo». Vypusk 70(2). 2022. S. 136–141. [in Ukrainian]

Byelov D., Hromovchuk M., Berlinger D. Modern doctrine of constitutionalism and classification of human and civil rights and freedoms: some aspects. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 3. S. 34–37.

Hromovchuk M., Transhumanism as a category of somatic human rights. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 6. S. 40–44.

Vvedenye v transhumanyzm. URL: http://transhuman.ru/biblioteka/vvodnyematerialy/vvedenie-v-transgumanizm [in Russian]

Kovba D.M., Hrybovod E.H. Teoretycheskye aspekty fenomena transhumanyzma: osnovnыe napravlenyia. Nauchny zhurnal «Dyskurs-Py». 2019. № 3 (36). S. 38–52. [in Russian]

Emelyn V.A. Kyborhyzatsyia y ynvalydyzatsyia tekhnolohychesky rasshyrennoho cheloveka. Natsyonalnыi psykholohycheskyi zhurnal. 2013. №1 (9). S. 62–70. [in Russian]

Iudyn, B.H. Transhumanyzm – nashe budushchee? Chelovek, 2013. (4), 5–17. [in Russian]

Davydov, D.A. Obrechenny humanyzm? Razmyshliaia nad knyhamy Yu.N. Kharary «Sapiens» y «Homo Deus». Svobodnaia mыsl, 2018. (6), 33–46. [in Russian]

Rybakov, O.Iu., Tykhonova, S.V. Problema otchuzhdenyia v sotsyalnoi fylosofyy ranneho transhumanyzma. Vestnyk Saratovskoho hosudarstvennoho sotsyalno-ekonomycheskoho unyversyteta. 2012. (5), 196–200. [in Russian]

Dubrovskyi D.Y. Perspektyvy neironauchnykh podkhodov k probleme soznanyia (v sviazy s narastanyem hlobalnoho kryzysa zemnoi tsyvylyzatsyy). Fylosofskye nauky, 2018. (3), 99–109. [in Russian]

Belialetdynov R.R. Chelovek transhumanystycheskoho peryoda: novye kontseptsyy cheloveka v epokhu byotekhnolohyi. Hlobalnoe budushchee 2045. Konverhentnye tekhnolohyy (NBYKS) y transhumanystycheskaia evoliutsyia. 2013. 228–236. [in Russian]

Kutyrev, V.A. Kuda sdvyhat humanytarnyi vektor? Humanytarnyi vektor, 2012. 3(31), 9–16. [in Russian]

Berlinger N., Solomon M.Z. Becoming Good Citizens of Aging Societies. Hastings center report. 2018. Vol. 48. Attachment 3. P. 22–29.

Gould C. C. Solidarity and the problem of structural injustice in healthcare. Bioethics. 2018. Vol. 32. Issue 9. P. 541–552.

Meliakova Yu.V., Zhdanenko S.B., Posthumanystycheskaia kultura skvoz pryzmu estestvennykh prav cheloveka. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho № 3 (46) 2020. S. 128–144. [in Russian]

Horiachkovskaia A.N. Fylosofyia transhumanyzma: o surrohatakh bytyia, pokhyshchenyy ydentychnosty y evtanazyy chelovechestva. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Teoriia kultury i filosofiia nauky. 2014. № 1092, vyp. 50. URL: http://periodicals.karazin.ua/thcphs/issue/view/209 [in Russian]

Poliakova O.V. Kommodyfykatsyia mertvoho tela: etyko-pravovye aspekty. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kommodifikatsiya-mertvogo-tela-etiko-pravovyeaspekty [in Russian]

Popova O.V. Chelovek, eho tsena y tsennost: k probleme kommodyfykatsyy tela v nauchnom poznanyy. Epystemolohyia y fylosofyia nauky. 2016. T. 49, № 3. S. 140–157. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-ego-tsena-i-tsennost-kprobleme-kommodifikatsii-tela-v-nauchnom-poznanii [in Russian]

Ranisch R., Sorgner S. L. Introducing Post – and Transhumanism. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. P. 7–28.

Vovk V.M. Somatychni prava yak klaster yurydychnykh harantii «samovlasnosti» v konteksti transhumanizmu. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2020. № 2. S. 68–72. [in Ukrainian]

Turianskyi Yu.I. Somatychni prava liudyny v suchasnii doktryni konstytutsionalizmu: teoretyko- pravove doslidzhennia. Dys. dokt. yuryd. nauk za spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen». Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Lviv, 2020. [in Ukrainian]

Downloads

Published

2024-03-14