Concepts, signs and classification of measures to ensure criminal proceedings

Authors

DOI:

https://doi.org/10.61345/1339-7915.2023.6.20

Keywords:

criminal proceedings, means of ensuring criminal proceedings, procedural coercion, concepts, signs, classification

Abstract

The paper analyzes modern scientific approaches to the definition of the concept, features of measures to ensure criminal proceedings and their classification. The relationship between this concept and the concept of procedural coercion is highlighted. It is emphasized that the signs of measures to ensure criminal proceedings should be divided into general and specific. General (generic) are those that are common to all types of procedural actions, i.e. inherent in other types of procedural actions. Specific or specific - those that are inherent exclusively to the means of ensuring criminal proceedings and allow to feed them from the range of procedural actions of other types. Methodology. During the research, a spectrum of both general scientific and special methods of cognition was applied, in particular, methods of dialectical and formal logic: analysis, synthesis, deduction, induction, comparative, and systemic-structural methods. Results. Emphasis is placed on the existing high degree of scientific development of the concept of measures to ensure criminal proceedings, which can become the foundation for further research of this institute of criminal proceedings, in particular, and in the direction of the peculiarities of their application in criminal proceedings regarding certain types of criminal offenses.

References

Farinnyk V.I., (2015) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia u novomu kryminalnomu protsesualnomu zakonodavstvi: sutnist ta klasyfikatsiia [Measures to ensure criminal proceedings in the new criminal procedural legislation: essence and classification] № 1. 133–142 [In Ukranian].

Kozhevnikov H., (2012) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia [Measures to ensure criminal proceedings]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy - Bulletin of the National Academy of Public Prosecution of Ukraine. № 3. 68–70 [In Ukranian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar (2012) [Criminal Procedure Code of Ukraine: scientific and practical commentary] / edited by V.Y. Tatsiy, V.P. Pshonka, A.V. Portnov; National University “Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”, National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Kharkiv: “Pravo, 2012. 844. [In Ukranian].

Bondarenko O. M., (2014) Zahalni pravyla zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia [General rules for the application of measures to ensure criminal proceedings]. URL: http://lsej.org.ua/2_2014/28.pdf. [In Ukranian].

Chemeris I.M., (2020) Zakhody zabezpechennia u kryminalnykh provadzhenniakh shchodo zlochyniv, vchynenykh iz vykorystanniam bezghotivkovykh operatsii [Measures of security in criminal proceedings concerning crimes committed using non-cash transactions]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 081 «Pravo» (08 – Pravo) – Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 “Law” (08 – Law). 265. [in Ukrainian].

Bobechko N., (2017) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia: protsesualna pryroda, zmist ta obsiah [Measures to ensure criminal proceedings: procedural nature, content and scope]. Pravo Ukrainy - Law of Ukraine. № 12. 27–38 [In Ukranian].

Nazarov V.V., Lakhmanik Y.R. (2013) Zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia [Application of measures to ensure criminal proceedings]. Yevropeiski perspektyvy - European perspectives. № 3. 102–106 [In Ukranian].

Mykolenko O.M., (2014) Kryterii klasyfikatsii zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia ta yikh spivvidnoshennia z zakhodamy kryminalnoho protsesualnoho prymusu [Criteria for the classification of measures to ensure criminal proceedings and their correlation with measures of criminal procedural coercion]. Pravova derzhava – Legal state. № 17. 81–84 [In Ukranian].

Firman O.V., (2014) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia ta yikh klasyfikatsiia [Measures to ensure criminal proceedings and their classification]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Legal scientific electronic journal. № 6. 231–234 [In Ukranian].

Loboyko L.M., Banchuk O.A., (2014) Kryminalnyi protses: navchalnyi posibnyk [Criminal Procedure: a textbook]. Kyiv: Vaite, 2014. 280 [In Ukraine].

Farynnyk V.I., (2018) Teoretychni, pravovi ta prakseolohichni problemy zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia v kryminalnomu protsesi Ukrainy [Theoretical, legal and pragmatic problems of application of measures to ensure criminal proceedings in the criminal procedure of Ukraine]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora yurydychnykh nauk – Dissertation for the Doctor of Legal Sciences degree. 565 [In Ukranian].

Rozhnova V.V., Savytskyi D.O., Koniushenko Y.Y. et al., (2012) Kurs lektsii z kryminalnoho protsesu za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy (zahalna chastyna) [Course of lectures on criminal procedure under the new Criminal Procedure Code of Ukraine (general part)]. National Academy of Internal Affairs. 398. [In Ukranian].

Kryminalnyi protses: pidruchnyk (2013) [Criminal Procedure: Textbook] / edited by V.V. Kovalenko, L.D. Udalov, D.P. Pysmennyi. Kyiv: TsUL. 544 [In Ukranian].

Loboyko L.M., (2014) Kryminalnyi protses: pidruchnyk [Criminal procedure: a textbook]. Kyiv: Istyna. 432 [In Ukrainian].

Smokov S.M., (2012). Vydy obmezhen konstytutsiinykh prav hromadian u novomu Kryminalnomu protsesualnomu kodeksi Ukrainy [Types of restrictions on constitutional rights of citizens in the new Criminal Procedure Code of Ukraine]. Forum prava - Forum of Law. № 2. 628–632.

Rudenko A.E., (2015) Zakhody zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia, shcho obmezhuiut mainovi prava pidozriuvanoho, obvynuvachenoho ta inshykh osib [Measures to ensure criminal proceedings that restrict the property rights of a suspect, accused and other persons]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 081 «Pravo» (08 – Pravo) – Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 “Law” (08 – Law). 212. [in Ukrainian].

Farynnyk V.I., (2015) Poniattia ta pidstavy zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv, ne poviazanykh iz tymchasovoiu izoliatsiieiu osoby [The concept and grounds for the application of measures of restraint not related to the temporary isolation of a person]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine. № 5. 146–156 [In Ukranian].

Downloads

Published

2024-03-14