Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school

Authors

  • Iryna Sidanich Educational and Research Institute of Management and Psychology SHEE "Education Management University" 52-a Sichovyh Striltsiv str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.64075

Keywords:

theory of spiritual-moral processes management, spiritual policy in higher education

Abstract

In the article were analyzed the modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in the higher school. There were defined the node tasks of reformation of higher education: ensuring its quality, construction of effective educational system of the higher school institutions with effective economy and management. There was characterized the problem of ensuring axiological direction of spiritual-humanitarian component of educational process in the system of higher education. There were defined priorities of national interests in spiritual-moral education of junior generation in the state educational activity: national self-consciousness, spiritual-cultural unity of nation, patriotism, humanism, tolerance, responsibility.

There was analyzed the system of higher education in the aspect of interaction of spiritual and secular components in coordinates of moral sanitation and spiritual enlightenment of nation, elaboration of democratic principles of society and construction of the modern theory of spiritual-moral processes management in higher school.

There were defined the new directions of the theory of spiritual-moral processes management in higher school in the aspect of development of innovations and commercialization, attraction of employers to collaboration with scientists in separate work groups for creation of the new educational programs and modernization of existing ones, mentor support and training of students for job placement and development of enterprising skills and also for support of the programs of probation or practical participation of students in the “real social projects”.

There were characterized prospects of research in the aspect of elaboration of the main functions that must establish the main claims to production tasks in professional activity of holder of the master’s degree on speciality “Christian pedagogics in the high education”

Author Biography

Iryna Sidanich, Educational and Research Institute of Management and Psychology SHEE "Education Management University" 52-a Sichovyh Striltsiv str., Kyiv, Ukraine, 04053

Doсtor of pedagogical sciences, professor

Department of management of educational institutions

References

Kononenko, V. (2001). Derzhavna polіtika in gumanіtarnіy osvіtі. Derzhavna polіtika in gumanіtarnіy sferі: materіali kruglogo stolu. Ivano-Frankivsk, 10–14.

Grinevich, L. M. (2016). Kozhen rano chi pіzno pruxodut to Boga in svoеmu zhittі. Slovo Vchitelyu, 1, 3–5.

Bech, V. (2001). Gumanіtarny rozvitok krainu: vnutrіshnya polіtika der zhavi u suchasnomu globalіzovanomu svіtі. Derzhavna polіtika in gumanіtarnіy sferі (materіali kruglogo stolu). Ivano-Frankivsk, 3.

Lugovoi, V. І., Knyazеv, V. M. (Eds.) (2005). Sotsіalno-gumanіstichny potentsіal natsіonalnoі svіdomostі. Kyiv: Vud-vo of NADU, 29–34.

Kremen, V. G. (2009). Fіlosofіya lyudinotsentrizmu in strategіyah osvіtnogo prostoru. Kyiv: Pedagogіchna dumka, 520.

Skuratіvsky, V., Troschinsky, V., Chukut, S. (2002). Gumanіtarna polіtika in Ukraіnі. Kyiv: Vud-vo of UADU; Vud-vo «Mіlenіum», 32–33.

Andruchenko, V. (2007). Osvita mae plekati duhovnist. Nauk. chasopis NPU im. M. P. Dragomanov. Ser. 7: Relіgіеznavstvo. Culturology. Fіlosofіya, 11 (24), 3–7.

Kutsenko, V. J. (2014). Duxovna kontseptsіya upravlіnnya of trudovum collectives. Ekonomika i organizatsiya upravlinnya, 3-4 (19-20), 150–155.

Nadolny, І. F., Rebkalo, V. A., Nizhnik, N. R. et. al (2000). Realіzatsіya derzhavnoі kulturnoі polіtiki yak prіoritetny napryam rozvitku gumanіtarnoі sphere. Kyiv: Vud-vo of UADU, 200–210.

Natsionalna strategіya rozvitku osvіti in Ukraіnі for 2012–2021 roki. Available at: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Kremen, V. G. (2007). Fіlosofіya natsіonalnoі іdeі. Lyudina. Osvita. Sotsіum. Kyiv: Gramota, 576.

Ryabenko, Je. M. (2013). Principe lyudinotsentrizmu in upravlіnnі vischoyu osvіtoyu: motivatsіynі aspects profesіynoі dіyalnostі vikladacha yak sub'еkta osvіtnogo process. Gumanіtarny visnuk ZDІA, 56, 33–42.

Katerynchuk, O. V. Modernіzatsіya sistemi osvіti. Available at: http://intkonf.org/katerinchuk-ov-modernizatsiya-sistemi-osviti/

Rіvny dostup to yakіsnoі osvіti (zvіt for purshia etap). Programa pіdtrimki viroblennya strategіі reformuvannya osvіti. Available at: http://www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc

Downloads

Published

2016-03-27

Issue

Section

Pedagogical Education