Club form of organizing classes in the development of student sport

Authors

  • Oleksii Pavlenko

Keywords:

student sport, organization of classes, club form

Abstract

Purpose: to establish the place and importance of the club form of organizing classes in the development of student sports.

Material & Methods: analysis and generalization of scientific literature and the Internet using a combination of methods of historical knowledge.

Result: prerequisites for the emergence and development of student sport are revealed and have a certain sequence of events: association of people, the emergence of clubs, the creation of sports clubs, the formation of student sports clubs, the competition between educational institutions of the country clubs, association clubs in the national university sports associations, holding international meetings between the teams of sports students clubs, the emergence of international sports associations of students, holding complex international competitions.

Conclusion: the introduction of the club form of organization of sports activities of youth has made student sport a global social phenomenon. It becomes relevant dissemination activities of the higher educational institutions sports club outside the student sports.

References

Voynarovsky, A.M. (2012), "Historical analysis of the development of student sport in higher educational institutions of Ukraine", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, No. 2, pp. 7-10. (in Ukr.)

Grigoriev, V.I., Taimazov, A.V. & Shubin ,Y.K. (2013), "Management of the system of student sports in the new conditions", Uchenyye zapiski Eniversiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 3 (97), pp. 47-52. (in Russ.)

Domashenko, A.V. (2003), Orhanizatsiino-pedahohichni zasady systemy fizychnoho vykhovannia studentskoi molodi Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z fizych. vykhov. i sportu: spets. 24.00.02 “Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia” [Organizational and pedagogical foundations of the system of physical education of youth student of Ukraine: PhD thesis abstract], Lviv state pedagogical university, Lviv, 20 p. (in Ukr.)

Zaichenko, L.I. (2015), Sportyvnyi klub v systemi hospodarsko-pravovykh vidnosyn: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.04 “Hospodarske pravo, hospodarsko-protsesualne pravo” [Sports club in the system of economic-legal relations: PhD thesis abstract], NUU of Yaroslav Mudrii, Kharkov, 20 p. (in Ukr.)

Zolochevsky, V.V. (2009), Teoriia i praktyka orhanizatsii fizkulturno-masovoi roboty iz studentskoiu moloddiu u vitchyznianii pedahohitsi (kinets KhIKh – persha polovyna KhKh st.): dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 “Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky” [Theory and practice of organization of physical culture and mass work with student youth in the national pedagogy (the end of the nineteenth and first half of the twentieth century): doct. of sci. diss.], KhNPU of G. Skovoroda, Kharkiv, 206 p. (in Ukr.)

Kozina, Z.L. Vitsko, A.N., Vorob'eva, V.A. & Yaranchuk, I.V. (2008), "Basketball as a factor of harmonious combination of mental and physical development of students", Pedahohyka, psykholohyia y medyko-byolohycheskye problemы fyzycheskoho vospytanyia y sporta, No. 6, pp. 113-116. (in Russ.)

Krjukov, S.V. (2007), "Historical and sociological analysis of the emergence and development of sports clubs", Sovremennyy olimpiyskiy sport i sport dlya vsekh: materialy XI Mezhdunar. nauch. kongr. [Modern Olympic sports and sports for all: Materials XI international scientific congr.], Ch.3, Minsk, pp. 262-264. (in Russ.)

Lubysheva, L.I. & Peshkova, N.V. (2014), "Student sports development analysis: condition and prospects", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 1, pp. 39-41. (in Russ.)

Melnyk, M. & Pitin, M. (2015), "Student sports: perspectives of scientific research", Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No. 3, pp. 73-76. (in Ukr.)

Mikhalev, V.I. & Rekutina, N.V. (2014), "University sports on the context of Pierre de Coubertin's Olympic ideas", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 1, pp. 34-38. (in Russ.)

Michuda, Y.P. (2008), Funktsionuvannia ta rozvytok sfery fizychnoi kultury i sportu v umovakh rynku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora nauk z fiz. vykh. i sportu: spets. 24.00.02 “Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia” [Functioning and development of the sphere of physical culture and sports in the market conditions: doct. of sci. thesis], NUPESU, Kyiv, 39 p. (in Ukr.)

Mudrik, V.I., Leonov, O.Z., Mudrik, I.V., Ilchenko, A.I. & Kozak, E.P. (2010), Orhanizatsiino-metodychni osnovy fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Organizational-methodical bases of physical education of students of higher educational institutions], Pedahohichna dumka, Kyiv . (in Ukr.)

Navka, P.I. (2013), Rehuliuvannia rozvytku fizychnoi kultury i sportu v umovakh rynkovykh transformatsii ekonomiky Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.03 “Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom” [Regulation of development of physical culture and sports in conditions of market transformations in the economy of Ukraine: PhD thesis abstract], National Academy of Aciences of Ukraine, Institute of Economics of Industry, Donetsk, 20 p. (in Ukr.)

Nrapienkov, A.А. (2014), "Student sports in Russia: The practice of organization of the first circles", Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, No. 6 (112), pp. 129-134. (in Russ.)

Pavlenko, O. (2016), "The multidimensional development of student sport movement", Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 3, pp. 21-25. (in Ukr.)

Pasmurov, A.G. (2011), Istoriko-kulturnoye znacheniye naslediya universiad studencheskogo sporta: avtor. dis. na soisk. uchenoy stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 “Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. sportivnoy trenirovki. ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury” [Historical and cultural significance of the heritage of student sports universities: PhD thesis abstract], PGAFKSiT, Naberezhnye Chelny, 23 p. (in Russ.)

Pereverzin, I.I. (2006), Menedzhment sportivnoy organizatsii [Management of sports organization], Physical education and sport, Moscow. (in Russ.)

Perederij, A., Pitin, M. & Melnyk, M. (2015), "Sport club as the basic section of student sport of Ukraine", Fizychna aktyvnist, zdorovia i sport, No. 4(22), pp. .59-66. (in Ukr.)

Ministry of Education and Science of Ukraine (2006), "On approval of the regulations on the organization of physical education and mass sports at higher educational institutions", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06. (in Ukr.)

Rapoport, L.A. (2002), Pedagogicheskoye upravleniye razvitiyem studencheskogo sporta v universitetakh Rossii: avtoref. dis. na soiskaniye uchenoy stepeni d-ra ped. nauk.: spets. 13.00.04 “Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. sportivnoy trenirovki. ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury” [Pedagogical management of the development of student sports at Russian universities: doct. of sci. thesis], USTU-UPI, Yekaterinburg, 47 p. (in Russ.)

Rodin, A.V. & Guba, D.V. (2009), Teoreticheskoye i uchebno-metodicheskoye obespecheniye sistemy podgotovki studentov v sportivnom klube [Theoretical and educational-methodical support of the system of preparation of students in the sports club], Soviet sport, Moscow. (in Russ.)

Slavko, A.L. (2012), Sotsiokulturnyy potentsial fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti studencheskoy molodezhi i usloviya ego effektivnogo ispolzovaniya: avtoref. dis. na soiskaniye uchenoy stepeni kand. sots. nauk: spets. 22.00.06 “Sotsiologiya kultury” [Socio-cultural potential of physical culture and sports activity of youth student and conditions for its effective use: PhD thesis abstract], TSU of G.R. Derzhavin, Tambov, 25 p. (in Russ.)

Stepaniuk, S.I. & Vaseca, O.M. (2003), Studentskyi sportyvnyi rukh: istoriia ta suchasnist [Student Sports Movement: History and Modernity], Ukrainski tekhnolohii, Lviv. (in Ukr.)

Sutula, V., Shuteev, V., Lutsenko, L., Kolisnychenko, A., Ichatrynikova, V., Deyneko, A. & Bodrenkova, I. (2017), "Peculiarities of the influence of sports on the personality of students", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1, pp. 100-105, doi:

15391/snsv.2017-1.017. (in Ukr.)

The Free Dictionary (2016), “Club”, available at: http://www.thefreedictionary.com/club.

Klein Lawrence, E. (1996), “Coffeehouse Civility, 1660–1714: An Aspect of Post-Courtly Culture in England”, The Huntington Library Quarterly, Vol. 59, No. 1, рр. 30-51.

Lewis, G. (1970), “The Beginning of Organized Collegiate Sport”, American Quarterly, Vol. 22, No. 2, Part 1, рр. 222-229.

Nauright, J. & Parrish, Ch. (2012), Sports around the World: History, Culture, and Practice, ABC-CLIO, Santa Barbara, Denver, Oxford.

Tyler Tel (2011), The History of Collegiate Athletics, available at: https://tylertew.wordpress.com.

Downloads

Published

2017-08-31

Issue

Section

Статті