Preconditions for the physical state optimization concept formation of female students of medical higher educational institutions

Authors

  • Inna Sazanova
  • Eduard Doroshenko

Keywords:

preconditions, concept, optimization, technology, physical condition, fitness, female students

Abstract

Purpose: on the basis of the analysis of the special literature to determine the preconditions for the formation of technology to optimize the physical condition of female students by means of fitness in the conditions of medical higher educational institutions.

Material & Methods: preconditions for the formation of the concept of optimizing the physical condition of female students of medical higher educational institutions are determined on the basis of theoretical analysis and generalization of literary sources and data from the Internet network.

Result: directions of formation of the concept of optimization of a physical condition of female students of medical higher educational institutions are determined on the basis of use of means of fitness.

Conclusion: indicated the need to create a technology to optimize the physical condition of female students of higher educational institutions on the basis of primary monitoring of the physical condition and the use of fitness in the process of physical education.

References

Azhippo, A.Yu., Pugach Ya.I., Pyatisotskaya, S.S., Zhernovnikova, Ya.V. & Druz, V.A. (2015), Ontologiya teorii postroeniya kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i fizicheskogo sostoyaniya [Ontology of the theory of constructing control and assessing the level of physical development and physical state], Raduga, Kharkov. (in Russ.)

Bakanova, A.F. (2012), "The formation of a healthy way of life and the problem of individualization of physical preparedness of student youth", Fizychne vykhovannia studentiv, No. 1, pp. 8-12. (in Russ.)

Barybina, L.N., Kolomiets, N.A., Komotskaya, V.A. (2014), "Application of the algorithm of individualization of the process of physical education of students", Fizicheskoe vospitanie studentov, No. 6, С. 3-7, doi: 10.15561/20755279.2014.0601 (in Russ.)

Buykova, O.M. & Tristan, V.G. (2016), "Formation of a fund of evaluation tools for physical education in a medical college", Chelovek. Sport. Meditsina, Vol. 16, No. 2, pp. 71-84. (in Russ.)

Voinarovskyi A. (2013), "Contradictions and problems of the traditional system of physical education of student youth in higher educational institutions of Ukraine", Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi, No. 2(22), pp. 6-9. (in Ukr.)

Kalinichenko, O.M. (2011), "The Effect of Recruiting Aerobic Fitness (Fitness) on the Development of Functional Capabilities of Students of Non-Specialized Universities", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, No. 10, pp. 350-353. (in Ukr.)

Krutsevych, T.Iu., Vorobiov, M.I. & Bezverkhnia, H.V. (2011), Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi [Control in physical education of children, adolescents and youth], Olimpiiska literatura, Kyiv.

Koriahin, V.M. (2013), Fizychne vykhovannia studentiv u spetsialnykh medychnykh hrupakh [Physical education of students in special medical groups], Lvivska politekhnika, Lviv. (in Ukr.)

Koriahin, V.M. & Blavt, O.Z. (2016), "Influence of experimental control technology in the physical education of students of special medical groups with respiratory diseases on their morphofunctional state", Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, No. 4, pp. 33-40. (in Ukr.)

Korobeinikova, L.H., Korobeinikov, H.V., Radchenko, Iu.A. & Danko, T.H. (2016), "Diagnosis of the psychophysiological state of the organism as one of the key problems of sports medicine", Sportyvna medytsyna, No. 1, pp. 3-10. (in Ukr.)

Kravchuk, T.M. & Rohanina, O.S. (2015), "Recreational possibilities of using dance exercises in physical education of students of higher educational institutions", Teoriia ta metodyka fizychnoi kultury, No. 2, pp. 41-46. (in Ukr.)

Kravchuk, T.M., Sanzharova, N.M. & Holenkova, Iu.V. (2014), "Features of the functional state of students in the process of training in recreational aerobics", Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka, No. 118, Vol. ІІІ, pp. 141-144. (in Ukr.)

Krutsevych, T. & Panhelova, N. (2016), "Modern tendencies in the organization of physical education in higher educational establishments", Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No. 3, pp. 109-114. (in Ukr.)

Mahlovanyi, V.A., Kunynets, O.B., Yavorskyi, T.I. & Torlo, O.I. (2012), "Dynamics of indicators of physical fitness of students of medical university", Fizychne vykhovannia studentiv, No. 2, pp. 63-66. (in Ukr.)

Moskalenko, N.V. & Korzh, N.L. (2016), "Technology of Formation of Valuable Attitude of Students to Individual Studies by Physical Culture", Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No. 1, pp. 201-206. (in Ukr.)

Novitskaya, N.A. (2015), "The problem of organizing the physical education of university students taking into account their interests, the level of physical preparedness and individual physical development", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 143-147, doi: 10.15391/snsv.2015-2.028. (in Russ.)

Pashkevych, S.A., Bondarenko, N.I. & Nikulina, H.L. (2015), "The Effect of Tabacco Practice as an Interval Training Option on the Level of Physical Fitness of Students at a Pedagogical University", Teoriia ta metodyka fizychnoi kultury, No. 2, pp. 47-51, doi: 10.17309/tmfv.2015.2.1142 (in Ukr.)

Pershehuba, Ia.V., Oksamыtnaia, L.F. & Domashenko, N.A. (2015), "Conceptual Approaches to the Organization of Health Nutrition in Medical Fitness", Sportyvna medytsyna, No. 1-2, pp. 70-73. (in Russ.)

Popichev, M.I. (2011), "Comprehensive diagnostics and assessment of student health", Fіzichne vikhovannya studentіv, No. 3, pp. 71-75. (in Russ.)

Pylypei, L.P. (2013), "Personally oriented technologies of organization of educational process of students of higher educational institutions", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1, pp. 95-98. (in Ukr.)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), On Approval of the Concept of Development of the Public Health System, Order dated 30.09.2016 No. 1002-р., available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249618799 (in Ukr.)

Sanzharova, N.M. & Kropyvka, T.M. (2015), "Optimization of Physical Training of High School Students by Power Aerobics", Teoriia ta metodyka fizychnoi kultury, No. 2, pp. 20-25. (in Ukr.)

Sanzharova, N.M. & Bilokomyrova, N. (2014), "Features of the organization and conducting of classes in improving aerobics in universities and determination of their effectiveness", Aktualni problemy fizkulturnoi osvity: Materialy IX Mizhnarodnoi elektronnoi naukovoi konferentsii [Actual problems of physical education: Materials of the IX International e-conference], April 28, 2014, Kharkiv, KNPU named after G.S. Skovoroda, «OVS», Kharkiv, pp. 80-82. (in Ukr.)

Semenova, N.V. & Maglovannyy, A.V. (2012), "Dynamics of the general physical working capacity of female students of the first year of medical college under the influence of differentiated volume of motor activity", Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya ta sportu, No. 8, pp. 87-90. (in Russ.)

Synytsia, S.V. & Shesterova, L.Ie. (2010), Ozdorovcha aerobika. Sportyvno-pedahohichne vdoskonalennia [Health Aerobics. Sport and Pedagogical Improvement], Poltava. (in Ukr.)

President of Ukraine (2015), Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy, Decree dated January 12, 2015 No. 5, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (in Ukr.)

Tsymbaliuk, Zh.O., Konyk, L.V. & Tykhonova, V.A. (2016), "Algorithm for assessing individual choice by students of sports sections", Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, No. 2, pp. 21-26. (in Ukr.)

Chekhovska, L. (2017), "Fitness industry: the state and prospects of development in the countries of the world", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2, pp. 107-112, doi: 10.15391/snsv.2017-2.019. (in Ukr.)

Shutieiev, V.V. (2013), "Features of the formation of a healthy lifestyle among student youth", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 121-124. (in Ukr.)

Yakovlev, Ye.V., Yakovleva, N.O. (2006), Pedagogicheskaya kontseptsiya: metodologicheskie aspekty postroeniya [Pedagogical Concept: Methodological Aspects of Construction], VLADOS, Moscow. (in Russ.)

International Organization for Standardization (ISO) (2017), Official site, available at: https://www.iso.org/ (accessed 22 July 2017)

Downloads

Published

2017-08-31

Issue

Section

Статті