Organization and content efficiency substantiation of a strengthened professional and applied physical training course for railway higher educational institution students

Authors

  • Anzhelika Yefremova
  • Liudmyla Shesterova

Keywords:

professional-applied physical training, railway engineers, physical training, experimental program, students, psycho-physiological preparedness

Abstract

Purpose: to experimentally substantiate the effectiveness of the application of the experimental program for physical education with an intensified course of professional-applied physical training (PAPT) for students of I–II courses of railway specialties.

Material & Methods: analysis and generalization of literary sources, pedagogical experiment, pedagogical testing, physiological and psycho-physiological methods, methods of mathematical statistics.

Result: obtained data after the introduction of the experimental program on physical education with an intensified course of professional-applied physical training, students of railway universities.

Conclusion: analysis and generalization of the literature sources found the absence of a scientifically based program of PAPT for students of higher education institutions of the railway profile. The introduction in the educational process of physical education of the experimental program on physical education with the strengthened course of the PAPT showed an increase in the level of physical, professionally applied physical and psycho-physiological readiness of students.

References

Vaseltsova, I.A. (2004), Sistema professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki studentov zheleznodorozhnogo VUZa: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.08. «Teor. i metod. prof. obrazovaniya», [System of professionally-applied physical training of students of the railway university: PhD thesis abstract], Samarskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet, Samara, 19 p. (in Russ.)

Davidenko, A.I. (2006), Organizatsiya i soderzhanie professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki studentov tekhnicheskikh VUZov: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04. «Teor. i metod. fiz. vosp., sport. trenirovki, ozdorov. i adapt. fiz. kultury» [Organization and maintenance of the professionally-applied physical training of students of technical universities: PhD thesis abstract], Moscow, 21 p. (in Russ.)

Yezhkov, V.S. (2003), Professionalno-prikladnaya fizicheskaya podgotovka studentov mashinostroitelnykh spetsialnostey: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped nauk: spets. 13.00.04. «Teor. i metod. fiz. vosp., sport. trenirovki, ozdorov. i adapt. fiz. kultury» [Professionally-applied physical training of students of machine-building specialties: PhD thesis abstract], Kolomna, 26 p. (in Russ.)

Yefremova, A.Ia. (2012), "Determination of the level of physical preparedness of future specialists of electricians of railway transport", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(29), pp. 15-18. (in Ukr.)

Yefremova, A.Ia., Shesterova, L.Ie. (2013), "Investigation of the specifics of the professional activity of electrical engineers of railway transport", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(37), pp. 25-29. (in Ukr.)

Raevskiy, R.T. Khalaydzhi, S.V., Kanishevskiy, S.M. (2007), "Professional-applied physical training as an alternative to the basic physical education of future specialists in the energy complex", Novi tekhnolohii navchannia: Nauk.-metod. zb., Vol. 49, pp. 16-20. (in Russ.)

Sadovskiy, V.A. (2004), Differentsirovannaya metodika obucheniya professionalno-prikladnoy fizicheskoy kulture studentov zheleznodorozhnogo transporta: Uchebnoe posobie [Differentiated Methodology for Teaching Professional-Applied Physical Culture of Railway Transport Students: Textbook], Izd-vo DVGUPS, Khabarovsk. (in Russ.)

Rymyk, R.V. (2006), Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka uchniv profesiino-tekhnichnykh uchylyshch za profilem radiotekhnika: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: spets. 24.00.02 «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia» [Professional-Applied Physical Training of Students of Vocational Schools under the Profile of Radio Engineering: PhD thesis abstract], LSIPC, Lviv, 23 p. (in Ukr.)

Khalaidzhi, S.V. (2006), Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka studentiv enerhetychnykh spetsialnostei: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: spets. 24.00.02 «Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia» [Professional-Applied Physical Training of Students in Energy Specialties: PhD thesis abstract], LSIPC, Lviv, 15 p. (in Ukr.)

Downloads

Published

2017-08-31

Issue

Section

Статті