Changes in the level of coordination preparedness of gymnasts 10–12 years as a result of the use of special exercises on the simulator "Bosu Balance Trainer"

Authors

  • Alfiya Deyneko
  • Inna Krasova

Keywords:

rhythmic gymnastics, gymnasts 10–12 years, testing, simulator "Bosu Balance Trainer" ("BOSU"), exercise complexes

Abstract

Purpose: to substantiate the effectiveness of using the developed exercise complexes on the simulator "Bosu Balance Trainer" ("BOSU") for the development of the coordination preparedness of female athletes of 10–12 years in rhythmic gymnastics.

Material & Methods: the study involved female athletes 10–12 years old engaged in rhythmic gymnastics. The control and experimental groups consisted of 12 gymnasts. To solve the problems, the following research methods were used: theoretical analysis and generalization of literary sources; pedagogical observations; testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics.

Results: based on the results of the study, a positive effect of the developed exercise complexes on the BOSU simulator on the development of the coordination preparedness of female athletes aged 10–12 in rhythmic gymnastics was revealed.

Conclusion: the use of the developed exercise complexes on the BOSU simulator in the rhythmic gymnastics training process positively influenced the development of the level of coordination preparedness of female athletes of 10–12 years.

References

Deyneko, Alfiya & Krasova, Inna (2018), «Improvement of special physical training of athletes 9–10 years old engaged in rhythmic gymnastics», Slobozhanskyi Herald of science and sport, No. 2(64), рр. 26-29.

Karpenko, L.A. (2003), Khudozhestvennaya gimnastika [Rhythmic Gymnastics], Moscow. (in Russ.)

Deineko, Alfia (2017), "Game method application efficiency for speed and power capability development of trampoline athletes at the initial training stage", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(59), рр. 8-10.

Deineko, A.Kh., Mullahildyna, A.Ya. & Krasova, I.V. (2016), "Improvement of coordination abilities of gymnasts at the stage of initial training in artistic gymnastics", Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v tsyklichnykh vydakh sportu. Zbirnyk naukovykh prats II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii, 24-25 bereznia 2016 r. [Fundamentals of the construction of a training process in cyclic sports. Collection of scientific works of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference, March 24-25, 2016], KhDAFK, Kharkiv, pp. 86-89. (in Ukr.)

Mullagildina, A.Ya. (2017), "The influence of sensorimotor coordination on the technical preparedness of young athletes in rhythmic gymnastics", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(58), pp. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011. (in Russ.)

Technical committee on rhythmic gymnastics: FIG (2017), Rules of competitions on artistic gymnastics, 100 p. (in Ukr.)

Shevchuk, N.A., Chertikhina, N.A. & Gryaznova, O.A. (2011), Metodika razvitiya vestibulyarnoy ustoychivosti gimnastok na osnove primeneniya trenazhera «BOSU» [Method for the development of vestibular stability of gymnasts on the basis of the use of the simulator "BOSU"], Volgograd. (in Russ.)

Platonov, V.N. (2004), Obshchaya teoriya podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte [General theory of training athletes in the Olympic sport], Kiev. (in Russ.)

Vodlozerov, V.Ye. (2003), Trenazhery lokalno napravlennogo deystviya [Simulators of locally directed action], Kiev. (in Russ.)

Yevseev, S.P. (2003), Trenazhery v gimnastike [Exercise machines in gymnastics], Moscow. (in Russ.)

GoodLooker.ru (2017), BOSU platform, available at: http://goodlooker.ru/bosu.html (accessed by 24.07.2018). (in Russ.)

Women's World. Useful Tips for Women (2018), BOSU Simulator. Fitness on the bare platform. Possibilities of BOSU. Indications and contraindications to BOSU classes, available at: http://ywoman.ru/page/trenazher-bosu-fitnes-na-platformi-bosu-mozhlivosti-bosu-pokazannja-ta-protipokazannja-do-zanjat-na-bosu (accessed by 24.07.2018). (in Ukr.)

Bilokopytova, Zh.A., Nesterova, T.V., Deriuhina, A.M. & Biezsonova, V.A. (1999), Khudozhnia himnastyka: navchalna prohrama dlia dytiacho-iunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh shkil Olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti [Artistic Gymnastics: educational program for children's and youth sports schools, specialized schools of the Olympic reserve, schools of higher sporting skills], Respublikanskyi naukovo-metodychnyi kabinet, Kyiv, Ukraina,115 p. (in Ukr.)

Krutsevich, T.Yu. (2003), Obshchie osnovy teorii i metodiki fizicheskogo vospitaniya [General fundamentals of theory and methods of physical education], Tom 1, Kiev. (in Russ.)

Andrieieva, R.І. (2008), "Significance of coordination abilities in the preparation of gymnasts-artists", available at: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2516/1/08ariiag.pdf (accessed by 05.07.2018) (in Ukr.)

Bilokopytova, Zh.A., Lavrentieva, V.O. & Kozhevnikova, L.K. (2011), "The effectiveness of the developed program for the development of coordination abilities girls 10-13 years old engaged in artistic gymnastics", Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, No. 4, pp. 27-30. (in Ukr.)

Bayer, V.V. & Mullagildina A.Ya. (2004), "Preparation of training combinations for various types of coordination abilities at the stage of preliminary basic training in rhythmic gymnastics (with the example of exercises with clubs)", Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostey, No. 2, pp. 31-34. (in Russ.)

Downloads

Published

2018-08-31

Issue

Section

Статті