Olga Yavor

Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
Doctor of Law, Professor

Scopus profilelink
Researcher ID: AAA-9167-2019
GoogleScholar profile
link
ID ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7358-9632

Selected Publications:

  1. Yavor, O. (2021). Zdiisnennia prava na zghodu nepovnolitnym patsiientom pry nadanni dozvilu na medychne vtruchannia. Débats Scientifiques Et Orientations Prospectives Du Développement Scientifique, 6. doi: http://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v6.19 

  2. Yavor, O., Nadon, V., Ruban, O. (2019). Capitalization of payments as a way to compensate the damage to life and health of an individual in caseof a legal entity’s bankruptcy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1 (28), 515–521. doi: http://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163073

  3. Yavor, O. (2019). «Simeine zhyttia» v interpretatsii Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Tsyvilne pravo i protses, 10, 44–51.

  4. Yavor, O. (2017). Novely pravoho rehuliuvannia instytutu derzhavnoi reiestratsii yurydychnykh faktiv u simeinomu pravi. Spohady pro liudynu, vchytelia, tsyvilista-epokhu, 361–373.

  5. Yavor, O. A. (2017). Gosudarstvennaia registratsiia iuridicheskikh faktov – innovatsionnye podkhody po semeinomu zakonodatelstvu Ukrainy. Traditsii i innovatsii v prave, 2, 145.

  6. Yavor, O. (2016). Katehoriia yurydychnykh faktiv u simeinomu pravi: teoretychne i praktychne znachennia. Law of Ukraine, 3, 229–235.

  7. Yavor, O. A. (2015). Yurydychni akty v simeinomu pravi Ukrainy. Pravo i suspilstvo, 2 (3), 101–107.