Problems of the transformation of labor legislation according to the conditions of the marital state in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.270675

Keywords:

labor relations, conditions of martial law, labor rights of the employee and of the employer, employment contract, dismissal, release, wages

Abstract

The main ways of adapting labor legislation in accordance with the conditions of martial law are revealed, the innovations and individual issues of changes in labor relations under the conditions of martial law in Ukraine are analyzed. Since the issue of limiting, violating and protecting the labor rights of employees, and expanding the labor rights of employers became quite relevant with the onset of martial law, the authors focused on the important provisions of the amended labor legislation and tried to explain the theoretical and practical features of the application of new labor legislation. After all, war times require the adoption of difficult and unpopular decisions in other spheres of life, in particular, in labor relations. The main aspects of the transformation of labor legislation in wartime conditions were studied, the content of the updated provisions of the legislation was revealed, namely, on the dismissal of employees, on the procedure for suspending an employment contract, registration of layoffs and vacations, on changing the terms of wages and on increasing working hours. The positive and negative aspects of changes in labor legislation at such a difficult time for Ukrainian society are analyzed. At the same time, the authors of the article revealed the mechanisms, provided by the current labor legislation, which, although aimed at maximum compliance with the rights and guarantees for employees, cannot always be fulfilled by employers in martial law conditions

Author Biographies

Natalia Khatniuk, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University

Doctor of Law, Professor

Department of Public Law

Nelli Pobiianska, University of Modern Knowledge

PhD, Associate Professor

Department of Private Law Disciplines

Nataliia Oblovatska, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University

Senior Lecturer

Department of Public and Private Law

References

 1. Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu (2022). Zakon Ukrainy No. 2136-IX. 15.03.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
 2. Pro derzhavnu sluzhbu (2015). Zakon Ukrainy No. 889-VIII. 10.12.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
 3. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia (2001). Zakon Ukrainy No. 2493-III. 07.06.2001. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
 4. Konstytutsiia Ukrainy (1996). Zakon Ukrainy No. 254k/96-VR. 28.06.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 5. Bolotina, N. B. (2008). Trudove pravo Ukrainy. Kyiv: Znannia, 860.
 6. Venedyktov, V. S. (2019). Suchasni kontseptualni pidkhody do vdoskonalennia trudovoho prava Ukrainy. Problemy realizatsii prav hromadian v sferi pratsi ta sotsialnoho zabezpechennia. Kharkiv: Pravo, 488–494.
 7. Harashchenko, L. P. (2003). Pravove rehuliuvannia vidpustok za zakonodavstvom Ukrainy. Kyiv: Red. hazety «Imenem Zakonu», Pavlim, 172.
 8. Zhernakov, V. V., Prylypko, S. M., Yaroshenko, O. M. et al.; Zhernakov, V. V. (Red.) (2012). Trudove pravo. Kharkiv: Pravo, 496.
 9. Zhernakov, V.V. (2017). Problemy zabezpechennia sotsialno-trudovykh prav u protsesi rozvytku zakonodavstva Ukrainy. Pravo ta innovatsii, 2 (18), 9–14.
 10. Inshyn, M. I.; Kostiuka, V. L., Melnyka, V. P. (Ed.) (2016). Trudove pravo Ukrainy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 472.
 11. Kokhan, N. V. (2005). Rozvytok harantii trudovykh prav, peredbachenykh KonstytutsiieiuUkrainy ta chynnym zakonodavstvom pro pratsiu u suchasnyi period. Pravova derzhava, 16, 57–67
 12. Pylypenko, P. D., Buriak, V. Ya., Kozak, Z. Ya.; Pylypenko, P. D. (Ed.) Trudove pravo Ukrainy. Kyiv: In Yure, 548.
 13. Prylypko, S. M. et al. (2014). Trudove pravo Ukrainy. Kharkiv: Pravo, 757.
 14. Rotan, V. H., Zub, I. V., Sonin, O. Ye. (2011). Naukovo-praktychnyi komentar zakonodavstva Ukrainy pro pratsiu. Kyiv: Alerta, 672.
 15. Inshyn, M. I., Matsiuk, A. P., Sotskyi, A. M., Shcherbyna, V. I.; Matsiuk, A. R. (Ed.) (2015). Kurs porivnialnoho trudovoho prava. Vol. 1, 2. Kharkiv: Disa plius, 1056, 744.
 16. Zhernakov, V. V., Prylypko, S. M., Yaroshenko, O. M. (2012). Dohovirne rehuliuvannia vidnosyn u sferi pratsi. Dohovir yak universalna pravova konstruktsiia. Kharkiv: Pravo, 112–232.
 17. Zhernakov, V. V. (2005). Teoretychni ta praktychni pytannia instytutu zakhystu prav liudyny v sferi pratsi. Aktualni problemy derzhavy i prava, 25, 329–335.
 18. Trubitsyn, D. V. (2011). Vidstoronennia pratsivnyka vid roboty z initsiatyvy osib, yaki ne ye storonoiu trudovoho dohovoru. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 51, 386–390.
 19. Khutorian, N. M. (2002). Teoretychni problemy materialnoi vidpovidalnosti storin trudovykh pravovidnosyn. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 264.
 20. Yaroshenko, O. M. (Ed.) (2022). Trudove pravo Ukrainy. Kharkiv, 376.
 21. Yaroshenko, O. M. (2018). Aktualni pytannia praktyky prypynennia trudovoho dohovoru z pidstavy zakinchennia stroku. Pravo ta innovatsii, 3 (23), 117–122.
 22. Yaroshenko, O. M. (2013). Osnovni oznaky vidstoronennia pratsivnyka vid roboty: na prykladi vidminnostei vid sumizhnykh pravovykh yavyshch. Publichne pravo, 1 (9), 192–199.
 23. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy (1971). Zakon Ukrainy No. 322-VIII. 10.12.1971. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 24. Pro voiennyi stan (2015). Zakon Ukrainy No. 389-VIII. 12.05.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
 25. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo optymizatsii trudovykh vidnosyn (2022). Zakonom Ukrainy No. 2352-IX. 01.07.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20#Text
 26. Pro vidpustky (1996). Zakon Ukrainy No. 504/96-VR. 15.11.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

Published

2022-12-30

How to Cite

Khatniuk, N., Pobiianska, N., & Oblovatska, N. (2022). Problems of the transformation of labor legislation according to the conditions of the marital state in Ukraine. ScienceRise: Juridical Science, (4(22), 4–10. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.270675

Issue

Section

Juridical Science