The economic and legal prerequisites for reorganization of economic organizations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.272177

Keywords:

reorganization, economic organization, limited liability company, joint-stock company, economic and legal prerequisites, synergy effect, expansion of economic activity, diversification of production, antimonopoly and competition legislation, tax legislation

Abstract

Globalization, macroeconomic processes, and a quickly changeable competitive environment require a new level of development of national markets, which become more integrated. This all predetermines a requirement in defense of the interests of economic entities in relation to strengthening their positions on the proper markets through the introduction of different methods and instruments of an economic and legal character, in particular via the application of reorganization procedures.

It is justified, that reorganization of economic organizations, as a legally effective form of solving economic and legal tasks for the preservation of the subject of economic activity and strengthening of the position on the proper market, ahead of a number of relevant objective economic (expansion of economic activity by means of application of synergy effect; diversification of production, capital and activity; increase of own capital; acquisition of assets at a price lower than the replacement cost; competitive advantages in creating barriers to eliminating potential competitors entering the market; additional advantages – possession of licenses, patents, know-how of other economic entities, which are at the disposal of another enterprise; loss of production or partial curtailment of activity; change of criteria of the form of doing business) and legal (the relevant requirements in the sphere of antimonopoly and competition legislation, tax legislation, legislation on the procedure and registration of shares issue, legislation on protection of legal rights and interests of creditors, participants (shareholders), employees, etc.) factors (prerequisites).

It is proposed to consider the economic and legal prerequisites for reorganization of economic organizations as a complex set of interrelated economic and legal preliminary conditions, the presence of which directs the business entity to choose such an effective legal instrument as a reorganization to strengthen positions on the proper market, to deepen and expand the specialization of production costs, and, as a result, to increase competitiveness of manufactured products, to perform works, to provide services

Author Biography

Nataliia Shcherbakova, Vasyl’ Stus Donetsk National University

PhD, Associate Professor

Department of Civil Law and Procedure

References

 1. Kipa, M. O. (2017). Essence and directions of restructuring of enterprise. Ekonomika ta derzhava, 6, 64–71.
 2. Zhyvko, Z. B., Pushak, Ya. Ya. (2020). Pohlynannia ta reiderstvo v rynkovii ekonomitsi. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 304.
 3. Rieznikova, V. V., Kravets, I. M. (2018). Poniattia biznesu, yoho ekonomiko-pravova pryroda ta spivvidnoshennia iz sumizhnymy katehoriiamy. Administratyvne pravo i protses, 3 (22), 30–53.
 4. Copeland, T., Kollerand, T., Murrin, J. (1995). Valuation: Measuring and Management the value of companies. NewYork: Wiley&Sons.
 5. Buffett, W. E., Lawrence, A. (2008). The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America. Cunningham: The Cunningham Group, 296.
 6. Odnorozhenko, T. V. (2011). Prychyny ta motyvy protsesu zlyttia ta pohlynannia u bankivskomu sektori. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1, 103–105.
 7. Kolomiitseva, O. V. (2012). Motives and reasons for enterprisesmergers and acquisitions. Aktualni problemy ekonomiky, 6 (132), 142–149.
 8. Bratus, S. N. (1950). Subekty grazhdanskogo prava. Moscow: Gosiurizdat, 367.
 9. Petrov, Ye. V. (2014). Do pytannia pro formy reorhanizatsii hospodarskykh tovarystv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia PRAVO, 2 (24), 82–85.
 10. Yefymenko, A. (2002). Rehuliuvannia prypynennia (reorhanizatsii) ta likvidatsii yurydychnykh osib za proektom Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. Pravo Ukrainy, 10, 77–82.
 11. Koroed, S. (2016). The problem of succession in civil and commercial proceedings in the reorganization (merger) of legal entities. Sudova apeliatsiia, 2 (43), 55–60.
 12. Shishka, R. B. (Ed.) (2001). Predprinimatelskoe pravo Ukrainy. Kharkiv: Espada, 624.
 13. Sischuk, L. V. (2013). Theoretical and methodological approaches to understanding the concept of reorganization. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, 33, 32–36.
 14. Marushchak, Ya. S. (2016). Korporatyvne pravo Ukrainy XX stolittia yak peredumova suchasnoho etapu yoho rozvytku. Aktualni problemy politky, 58, 266–275.
 15. Zhekov, D. (2014). Poniatie reorganizatcii iuridicheskogo litca: zakonodatelnyi i doktrinalnyi podkhody. Jurnalul juridic national: teorie si practica, 4, 105–108.
 16. Shcherbakova, N. V. (2021). Reorhanizatsiia yak ekonomiko-pravove yavyshche v hospodarskomu pravi. Pravo Ukrainy, 4, 144–166.
 17. Onishchenko, V. O. (Ed.) (2015). Fіnansi (derzhavnі, korporativnі, mіzhnarodnі). Kiiv: «Tcentr uchbovoi lіteraturi», 600.
 18. Vysochina, L. V. (2015). Osoblyvosti provedennia riznykh vydiv reorhanizatsii pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 12 (1), 163–167.
 19. Yanenkova, I. H., Zeldis, V. V. (2016). M&A features in Ukraine and Europe. Naukovi pratsi. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly. Ekonomika, 275 (263), 70–76.
 20. Roll, R. (1986). The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers. The Journal of Business, 59 (2), 197–216. doi: https://doi.org/10.1086/296325
 21. Jensen, M. C. (1986). The Agency Costs of Free Cash Flow: Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323–329.
 22. Tereshchenko, O. O. (2003). Finansova diialnist sub’iektiv hospodariuvannia. Kyiv: KNEU, 554.
 23. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku No. 436-IV (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 18, 144. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 24. Poriadok peretvorennia derzhavnoho unitarnoho komertsiinoho pidpryiemstva v aktsionerne tovarystvo (2012). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 802. 29.09.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-2012-%D0%BF
 25. Pro aktsionerni tovarystva (2008). Zakon Ukrainy No. 514-VI. 17.09.2008. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text
 26. Pro kooperatcіiu (2003). Zakon Ukrainy No. 1087-IV. 10.07.2003. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text
 27. Pro silskohospodarsku kooperatsiiu (2020). Zakon Ukrainy No. 819-IX. 21.07.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text
 28. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku No. 435-IV (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40, 356. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 29. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnist (2018). Zakon Ukrainy No. 2275-VIII. 06.02.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
 30. Pro banky i bankivsku diialnist (2000). Zakon Ukrainy No. 2121-III. 07.12.2000. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
 31. Polozhennia pro osoblyvosti zabezpechennia pravonastupnytstva za ukladenymy dohovoramy strakhuvannia u razi reorhanizatsii strakhovykiv (2004). zatv. Rozporiadzhenniam Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy No. 913. 04.06.2004. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-04#Text
 32. Pro strakhuvannia (1996). Zakon Ukrainy No. 85/96-VR. 07.03.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
 33. Polozhennia pro investytsiini fondy ta investytsiini kompanii (1994). Zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy No. 55/94. 19.05.1994. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/94#Text
 34. Pro instytuty spilnoho investuvannia (2013). Zakon Ukrainy No. 5080-VI. 05.07.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text
 35. Bilodid, I. K. (Ed.) (1973). Slovnyk ukrainskoi movy.Vol. 4. Kyiv: Naukova dumka.
 36. Bilodid, I. K. (Ed.) (1977). Slovnyk ukrainskoi movy. Vol. 8. Kyiv: Naukova dumka.
 37. Bilodid, I. K. (Ed.) (1980). Slovnyk ukrainskoi movy. Vol. 11. Kyiv: Naukova dumka.
 38. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii (2001). Zakon Ukrainy No. 2210-III. 11.01.2001. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
 39. Shcherbakova, N. V. (2007). Pravovoe regulirovanie sliianiia i prisoedineniia khoziaistvennykh obshchestv. Donetck: «Veber», 258.
 40. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 roku No. 2755-VI (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13, 13-14, 15-16, 17, 112. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 41. Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan (2003). Zakon Ukrainy No. 755-IV. 15.05.2003. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
 42. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia emisii ta reiestratsii vypusku aktsii aktsionernykh tovarystv, yaki stvoriuiutsia shliakhom zlyttia, podilu, vydilu chy peretvorennia abo do yakykh zdiisniuietsia pryiednannia (2013). Rishennia NKTsPFR Ukrainy No. 520. 09.04.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-13#Text
 43. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10 hrudnia 1971 roku No. 322-VIII (1971). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 50, 375. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 44. Pro praktyku ohliadu sudamy trudovykh sporiv (1992). Postanova Plenumu VSU No. 9. 06.11.1992. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text

Published

2022-12-30

How to Cite

Shcherbakova, N. (2022). The economic and legal prerequisites for reorganization of economic organizations. ScienceRise: Juridical Science, (4(22), 33–45. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.272177

Issue

Section

Juridical Science